Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 21/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις τριάντα
(30) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 19519/24-10-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαοχτώ (18) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χριστοδούλου Νικόλαος


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Κατσίκης Παναγιώτης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Τσιάρας Εμμανουήλ


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Πετρίδης Νικόλαος


10) Κωστίκας Στυλιανός


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης


12) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Πράτσας Άγγελος


16) Πράτσας Ιωάννης


17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


18) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Νέου
Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Κατσίκης Παναγιώτης, 4) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας
Ιωάννης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος εκτός
της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του
πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ.
Ψηλογιάννης Γεώργιος και 2) κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Η Δημοτική Σύμβουλος κα.
Λογοτριβή Ελένη  προσήλθε στη συνεδρίαση
κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος, βρίσκονται εκτός αίθουσας συνεδρίασης κατά την
ψηφοφορία του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν στην
αίθουσα στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Πετρίδης Νικόλαος βρίσκεται εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία του τρίτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στο τέταρτο θέμα της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και 2) κα. Γκαλή
Γιαννούλα αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει
εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στο εικοστό θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει
στο εικοστό πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως..


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  377/2012


Θέμα: 2ο          


«Γνωμοδότηση του
Δημοτικού Συμβουλίου για τον αριθμό των ανά κατηγορία χορηγούμενων αδειών
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2013 στο Δήμο Σιθωνίας».


 


Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στον  Αντιδήμαρχο κ.
Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το
δεύτερο (2
ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:


Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως
και 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:


«5. Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο
νοείται κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο
κατά την έννοια της παραγράφου 2. Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το αρμόδιο, κατά τόπο,
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου ισχύουν για μια τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν
επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν
κατά χρήση.


Η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου επιτρέπεται μόνο:


α. σε θέσεις που καθορίζονται και
οριοθετούνται από τους δήμους και τις κοινότητες, στο χώρο της δικαιοδοσίας
τους,


β. σε ιδιωτικούς χώρους.


Η απόσταση μεταξύ των θέσεων του
προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων,
σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους και των
πενήντα (50) μέτρων, σε πόλεις με μικρότερο πληθυσμό, σε κωμοπόλεις και χωριά.


 


Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου
εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:


α) των δημοτικών και λαϊκών
αγορών και


β) περιοχών που γειτνιάζουν ή
ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά
από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.


Η απόσταση των θέσεων άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν
επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του
λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000)
κατοίκους.


Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω
απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.


Οι όροι της παραγράφου αυτής
ισχύουν και για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε
ιδιωτικούς χώρους.


 


Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
14 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α’):


«1. Ο ανώτατος αριθμός των
αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων κάθε
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών
καθορίζεται ετησίως για το επόμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής:


α) Για την άσκηση υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Β', με
απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που
εκδίδεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη των
κατά τόπον αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων της Περιφέρειάς του. Η γνώμη των
Δημοτικών Συμβουλίων υποβάλλεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Με
την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε
αυτό γνώμη. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόμενος αριθμός των υπό χορήγηση αδειών
κατανέμεται, ανά κατηγορία, στους οικείους Δήμους.


β) Για την άσκηση υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Α' (πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας
και ιχθυοκαλλιέργειας) με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου του
προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται μέχρι τη 15η Νοεμβρίου του ίδιου έτους.
Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση των
αρμόδιων Υπουργών εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Η γνώμη του
Γενικού Γραμματέα διατυπώνεται μετά την υποβολή σε αυτόν, μέχρι την 31η
Οκτωβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, σχετικής γνώμης των κατά τόπον αρμόδιων
Δημοτικών Συμβουλίων. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου
εδαφίου, η γνώμη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τους
αρμόδιους Υπουργούς εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη.


Οι χορηγούμενες ανά κατηγορία
άδειες κατανέμονται στους Δήμους με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου
του ιδίου έτους.»


 


Συνεπώς ο Δήμος δεν έχει πλέον
την αρμοδιότητα της τελικής απόφασης καθορισμού του ανώτατου αριθμού των
αδειών, αλλά παρέχει γνώμη προς τα αρμόδια όργανα, δηλ. τα Υπουργεία Εσωτερικών
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τον Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανάλογα με τον τύπο της άδειας.


 


Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν
άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον
αρμόδιο δήμο ή κοινότητα μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι αποφάσεις επί
των αιτήσεων εκδίδονται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του
προηγούμενου εδαφίου».


 


Επίσης θέτει
υπόψη του Δ.Σ. τις υπ’ αριθμ.: 1) αρ. 29/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Νέου
Μαρμαρά, 2) αρ. 193/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Νικήτης, 3) αρ.
52/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, 4) αρ. 48/2012 απόφαση
του Συμβουλίου της Δ.Κ. Συκιάς, 5) αρ. 13/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Σάρτης
και 6) αρ. 12/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Μεταγγιτσίου, που αφορούν
τον καθορισμό θέσεων για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.


Παρακαλώ όπως
καθορίσουμε τους χώρους υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με τα ως άνω
οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.


Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του


·        
Τις
παραγράφους 5 ως και 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως ισχύει έπειτα από τις
τροποποιήσεις των νόμων Ν.3190/03 και Ν.3377/05 και της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011
(ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β’)


·        
Τα
σχετικά έγγραφα των φορέων της παρ 7 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95,  όπως ισχύει, σχετικά με την παροχή γνώμης


·        
την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14
Α’)


·        
Τις
ανάγκες του Δήμου μας για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.


Αποφασίζει


 


Γνωμοδοτεί προς τον Γενικό
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τον ανώτατο
αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2013 στο Δήμο
Σιθωνίας ως εξής:


 


 


1.      ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ


 


Γνωμοδοτεί ομόφωνα τη χορήγηση
συνολικά δέκα έξι (16) αδειών άσκησης στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμων
μικροπωλητών) στο Δήμο Σιθωνίας,  ως
εξής:


Α. Για πώληση
καλαμποκιού θέσεις οχτώ (8) – ποπ κορν, θέσεις τέσσερις (4) – γριάς μαλλί,
θέσεις τέσσερις (4).


 


 


            2. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ


 


Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία τη
χορήγηση συνολικά εννέα (9) Αδειών κινητών καντινών σε συγκεκριμένο χώρο (ιδιωτικό),
μη σταθερά συνδεδεμένων με το έδαφος, ως εξής: 


1)     
Τρεις (3) άδειες για τη Δημοτική Κοινότητα Αγίου
Νικολάου.


2)     
Τέσσερις (4) άδειες για τη Δημοτική Ενότητα Τορώνης.


3)     
Μία (1) άδεια για τη Δημοτική Κοινότητα Νικήτης.


4)     
Μία (1) άδεια για την Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου.


 


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 3) Λαθούρη Πάργα
Μαρία, 4) Χριστοδούλου Νικόλαος, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 7)
Παπαστεργίου Αχιλλέας, 8) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 9) Πετρίδης Νικόλαος, 10)
Φάλκος Κωνσταντίνος, 11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 12) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 13)
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 14) Κατσίκης Παναγιώτης, 15) Μάλαμα Κυριακή,
16) Γκαλή Γιαννούλα.


Κατά είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Κωστίκας Στυλιανός, 2) Γκιώτης Νικόλαος, 3) Πράτσας Άγγελος, 4)
Πράτσας Ιωάννης, 5) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου.


 


3.ΘΕΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΟΔΙΑΣΘΕΙ
ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – Άρθρο 6 του Π.Δ.254/05
  και
Π.Δ. 51/06 (ΦΕΚ 53/13-3-2006 τεύχος Α’)


 


Ομόφωνα χώρος για εγκατάσταση των
δημοτών μας παραγωγών ορίζεται, όπως έχουν οριστεί από τα Δημοτικά και Τοπικά
Συμβούλια των Κοινοτήτων του Δήμου μας.


   1. ΘΕΣΕΙΣ
    ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ


 


Γνωμοδοτεί ομόφωνα τη χορήγηση
αδειών άσκησης στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμων μικροπωλητών) σε
ιδιωτικούς χώρους με αριθμό θέσης, ως εξής:


Α. Για πώληση
καλαμποκιού – γριάς μαλλί, σύμφωνα με τις αιτήσεις που θα γίνουν.


 


 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 377/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 31/10/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ