Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από
το πρακτικό της 21/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Σιθωνίας.


 


Στη
Νικήτη, σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα
Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ.: 19519/24-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1)
Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2)
Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Σπανός Μιχαήλ


3)
Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χριστοδούλου Νικόλαος


4)
Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


5)
Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6)
Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             6) Χαλκιά Άννα


7)
Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Κατσίκης Παναγιώτης


8)
Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Τσιάρας Εμμανουήλ


9)
Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Πετρίδης Νικόλαος


10)
Κωστίκας Στυλιανός


11)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


12)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


13)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


14)
Γκαλή Γιαννούλα


15)
Πράτσας Άγγελος


16)
Πράτσας Ιωάννης


17)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


18)
Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του
Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι
των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος
και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Χριστοδούλου
Νικόλαος, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 4) κ. Πετρίδης
Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου
στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά
την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και
επιστρέφει στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος εκτός της
ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος και 2)
κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός
ημερησίας θεμάτων. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη  προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1) κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος και 3) κ. Πετρίδης
Νικόλαος, βρίσκονται εκτός αίθουσας συνεδρίασης κατά την ψηφοφορία του πρώτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν στην αίθουσα στο δεύτερο θέμα
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκεται
εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως
και επιστρέφει στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1) κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και 2) κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρούν από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει
στην αίθουσα στο εικοστό θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού
τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στο εικοστό πέμπτο θέμα
της ημερησίας διατάξεως..


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση
της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


 


Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την
«Γνωμοδότηση και ανάληψη δαπάνης
για την προσθήκη
τομέα
μηχανολογίας στο ΕΠΑΛ Νικήτης
» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα
αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη
συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης: 
372/2012


Θέμα: 3ο   
εκτός ημ. διατάξεως          


«Γνωμοδότηση
και ανάληψη δαπάνης για την προσθήκη
τομέα μηχανολογίας στο ΕΠΑΛ Νικήτης».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα εκτός της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:


Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 8383/22-10-2012
έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής, Τμήμα
Εκπαιδευτικών Θεμάτων, σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνουν ότι στις 19/10/2012
στο Σύστημα Καταγραφής (
Syrvey) καταχωρήθηκε η πρόταση της Δ/νσης
Δ.Ε. για την προσθήκη τομέα μηχανολογίας στο ΕΠΑΛ Νικήτης, σύμφωνα με την
πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας. Για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας απαιτείται η γνωμοδότηση του Δ.Σ. και η βεβαίωση ανάληψης δαπάνης
για τις λειτουργικές ανάγκες της προτεινόμενης σχολικής μεταβολής.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να
αποφασίσει σχετικά.         Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε  υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το
ανωτέρω έγγραφο,


Αποφασίζει
Ομόφωνα


 


Αποδέχεται την προσθήκη τομέα
μηχανολογίας στο ΕΠΑΛ Νικήτης και αναλαμβάνει τις δαπάνες για τις λειτουργικές του
ανάγκες.


 


Η
απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 372/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 31/10/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ