Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 20/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9)
του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 18278/05-10-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι έξι (26) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Πετρίδης Νικόλαος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         


6) Αναγωνστάρας Γεώργιος                                          


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


16) Γεωργιάδης Αναστάσιος


17) Γκαλή Γιαννούλα


18) Τσιάρας Εμμανουήλ


19) Πράτσας Άγγελος


20) Λογοτριβή Ελένη


21) Μάντσιος Βασίλειος


22) Χαλκιά Άννα


23) Κατσίκης Παναγιώτης


24) Πράτσας Ιωάννης


25) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


26) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
δεν παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
Σιθωνίας


 


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  369/2012


Θέμα: 1ο          


«Έγκριση
προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2013 και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε
το λόγο στην κα. Καραδήμου Δήμητρα, η οποία εισηγούμενη το πρώτο (1
ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε
τα εξής:


Θα πρέπει να
ληφθεί απόφαση έγκρισης της προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για την κάλυψη
των αναγκών του Δήμου, που αφορούν το έτος 2013. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται
στις 450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πρέπει να καθοριστεί από το
Δημοτικό Συμβούλιο και ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και να καθοριστεί ο διεθνής
ανοιχτός διαγωνισμός, ως τρόπος εκτέλεσης της προαναφερθείσας προμήθειας, με
κριτήριο κατοχύρωσης την οικονομικότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της
Υ.Α. 11389/93 και του Π.Δ. 60/2007. Στο διαγωνισμό θα λάβουν μέρος: α) όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) συνεταιρισμοί, γ) ενώσεις
προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


            Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του, την
εισήγηση της κα. Καραδήμου και τις ανωτέρω διατάξεις,


 


Αποφασίζει
Ομόφωνα


 


Α) Εγκρίνει την προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2013, προϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων
ευρώ (450.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Β) Καθορίζει τον διεθνή ανοιχτό
διαγωνισμό, ως τρόπο εκτέλεσης της προαναφερθείσας προμήθειας.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 369/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 12/10/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ