Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 20/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9)
του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 18278/05-10-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι έξι (26) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Πετρίδης Νικόλαος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         


6) Αναγωνστάρας Γεώργιος                                          


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


16) Γεωργιάδης Αναστάσιος


17) Γκαλή Γιαννούλα


18) Τσιάρας Εμμανουήλ


19) Πράτσας Άγγελος


20) Λογοτριβή Ελένη


21) Μάντσιος Βασίλειος


22) Χαλκιά Άννα


23) Κατσίκης Παναγιώτης


24) Πράτσας Ιωάννης


25) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


26) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
δεν παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
Σιθωνίας


 


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  368/2012


Θέμα: 2ο          


«Αποδοχή & Κατανομή ποσού 86.126,85
€ για Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Μαρμαρά
Δ.Σιθωνίας».


 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., έδωσε το
λόγο στο Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


            Θέτει
υπόψη του Δ.Σ. το αρ. πρωτ.: οικ. 364366/4384/04-10-2012 έγγραφο της Π.Κ.Μ,
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων, σύμφωνα
με το οποίο γίνεται κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΣΑΕΠ & ΣΑΜΠ 008) μηνός
Οκτωβρίου 2012 και κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 86.126,85 € για το έργο
«Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Μαρμαρά
Δ.Σιθωνίας».  Για το λόγο αυτό πρέπει να
γίνει αποδοχή και κατανομή του ανωτέρω ποσού.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε
το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή και κατανομή του ανωτέρω ποσού.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και το
ανωτέρω σχετικό έγγραφο,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Αποδέχεται το ποσό 86.126,85 € για το
έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Μαρμαρά
Δ.Σιθωνίας».


Εγγράφει πίστωση 86.126,85 € στον
Κ.Α. 06.00.1314.1001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ)» και μέσω του
αποθεματικού μεταφέρει πίστωση 86.126,85 € στον Κ.Α. 02.25.7312.0161 με τίτλο
«Ύδρευση αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά (Εγκιβωτισμός
αντλιοστασίων) (Συνεχιζόμενο)».


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 368/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 12/10/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ