Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 19/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις τρεις  (3) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17619/28-09-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαέξι (16) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαστεργίου Αχιλλέας


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4) Μάντσιος Βασίλειος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Γιοβανούδας Βαρσάμης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                             8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Φάλκος Κωνσταντίνος                                   9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                   10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                             11) Μάλαμα Κυριακή


12) Γκαλή Γιαννούλα


13) Πράτσας Άγγελος


14) Πράτσας Ιωάννης


15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


16) Γκιώτης Νικόλαος


 


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος , Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος και της Τοπικής Κοινότητας
Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση των ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα.
Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως.


 


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


 


 


 


Αριθμός Απόφασης:  361/2012


Θέμα: 23ο  ημ. διατάξεως       


«Παραλαβή
της υπ’ αριθμ.: 16/2011 μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιοχής
Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας»».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.
Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το
εικοστό τρίτο (23o)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


 


Στις 28 Ιουνίου 2011, η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Σιθωνίας, με την υπ’ αριθ. 117/2011
απόφαση της (ΑΔΑ: 45Ο1Ω1Φ-ΚΧ8), ανέθεσε την εκπόνηση της μελέτης του θέματος
στον Διπλ. Περιβαλλοντολόγο Μηχανικό κ. Καρβούνη
Γεώργιο του Σπήλιου
, Ταχ. Δ/νση: Γαληνού 4-Τ.Κ. 62123 Σέρρες.


 


Η προαναφερθείσα απόφαση ελήφθη
κατ’ εξουσιοδότηση των προβλέψεων της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,
ύστερα από  το υπ’ αριθ. 9485/23.06.2011
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο βεβαιωνόταν η
αδυναμία της Υπηρεσίας, για τη σύνταξη της προαναφερθείσας μελέτης.


 


Στις 27 Οκτωβρίου 2011, μεταξύ του Δημάρχου Σιθωνίας κ. Ιωάννη Τζίτζιου
και του προαναφερόμενου αναδόχου, υπογράφηκε η σχετική εργολαβική σύμβαση ποσού
8.996,22 € (ΑΔΑ: 45ΟΓΩ1Φ-5ΨΠ).


 


Με την υπ’ αριθ. 17657/27.10.2011 απόφαση της
Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ορίστηκε επιβλέπων για την
παρακολούθηση της μελέτης του θέματος, ο Πολιτικός Μηχανικός Παπαζαχαρίας Γ.
Αρίστος, και εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης.


 


Η ανατεθείσα μελέτη εκπονήθηκε
από τον ανάδοχο μελετητή εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και υποβλήθηκε
στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, για τον απαιτούμενο έλεγχο και θεώρηση.


 


Η μελέτη ελέγχθηκε από τον
επιβλέποντα μηχανικό, θεωρήθηκε δεόντως από την Προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και υποβάλλεται σήμερα για
παραλαβή από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις
προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.


 


Ύστερα από το ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση και την παραλαβή της
μελέτης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία
Αρίστου και την ανωτέρω μελέτη,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Εγκρίνει και παραλαμβάνει την υπ’ αριθμ. 16/2011
μελέτη: ««Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας
», η οποία συντάχθηκε από τον Διπλ. Περιβαλλοντολόγο
Μηχανικό
κ. Καρβούνη Γεώργιο του Σπήλιου, κατόπιν της με αριθμ.: 117/2011 απόφασης ανάθεσης από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας.


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 361/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 05/10/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ