Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 26/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 18767/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                 2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του αλεξ.                    3) Φάλκος Κωνσταντίνος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                              4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                            5) Μάντσιος Βασίλειος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                               6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                             7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                           8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                              9) Πράτσας Άγγελος
10)  Γκιώτης Νικόλαος                                  10) Πετρίδης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12)  Γιοβανούδας Βαρσάμης
13)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14)  Κατσίκης Παναγιώτης
15)  Πράτσας Ιωάννης
16)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17)  Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν. Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πετρίδης Νικόλαος και κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίασης στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος.

Αριθμός Απόφασης:  358/2011
Θέμα: 6ο    
«Κατανομή ποσού 81.354,00 € από 2η δόση ΣΑΤΑ».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιώαννη, ο οποίος εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ.: 149486/14-11-2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, Κεντρική Υπηρεσία, και την Χ.Ε. 47299/2011, σύμφωνα με τα οποία κατατέθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 81.354,00 €  προερχόμενο από 2η εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011. Το ποσό αυτό είχε εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011.
Όπως γνωρίζεται κατά τη σύνταξη του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2011, είχαν γραφεί πιστώσεις για εκτέλεση και αποπληρωμή διαφόρων έργων, αρκετές από τις οποίες, θα καλυφθούν από χρήματα προερχόμενα από ΣΑΤΑ (Ν. 1228/89).
Συνεπώς παρίσταται ανάγκη καθορισμού των Κ.Α. του πρ/σμού των εξόδων του Δήμου, των οποίων οι δαπάνες θα καλυφθούν από χρήματα της ΣΑΤΑ (Ν. 1828/89) και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρίσταται ανάγκη κατανομής των ανωτέρω χρημάτων και ψηφίσεως της σχετικής πίστωσης και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.
   Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα
  
1) Καθορίζει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2011 των οποίων οι δαπάνες θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ συνολικού ποσού 81.354,00 €, προς κατανομή ποσού 81.354,00 € για την εκτέλεση διαφόρων έργων και τροποποιεί τον προϋπολογισμό, ως εξής:
 1) Στον Κ.Α. 02.10.7331.0011 πίστωση 30.000,00 € με τίτλο «Έργα συντήρησης Δημαρχείου».
 2) Στον Κ.Α. 02.20.7336.0011 πίστωση 51.354,00 € με τίτλο «Συντήρηση χώρων απορριμμάτων έτους 2010».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 358/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 24/11/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ