Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 26/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 18767/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                             1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                               2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                   3) Φάλκος Κωνσταντίνος                            
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                              4)  Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                            5) Μάντσιος Βασίλειος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                              6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                             7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                           8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                              9)  Πράτσας Άγγελος
10) Γκιώτης Νικόλαος                                     10) Πετρίδης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Ιωάννης
16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πετρίδης Νικόλαος και κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίαση στο τέλος της συζήτησης του 13ου  θέματος.

Αριθμός Απόφασης:  356/2011
Θέμα: 4ο  
«Ενέργειες συμπαράστασης προς τους συνδημότες καταναλωτές της ΔΕΗ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Ήδη ο Δήμος έχει ετοιμάσει εξώδικη διαμαρτυρία προ την Δ.Ε.Η. Τα κοινοτικά καταστήματα βοηθούν στη συλλογή δηλώσεων των πολιτών που θα προωθηθούν προς τον σύλλογο Ελλήνων φορολογουμένων.
Ο κ.Δήμαρχος είπε πως πρέπει να συμπαρασταθούμε όσο και όπως γίνεται.
Ο κ. Γιοβανούδας είπε ότι η ενέργεια να μπει το χαράτσι στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. είναι παράνομη
Η κα. Μάλαμα είπε να ψηφίσουμε για το απαράδεκτο του τέλους.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού  έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο τους συνδημότες που δεν θα πληρώσουν το χαράτσι, καθώς και να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια μέσω των δημοτικών καταστημάτων προς τους συνδημότες για την συλλογή εξώδικων ή την παροχή διευκρινήσεων. Επίσης να δημοσιοποιήσει το γεγονός και ν εκδώσει δελτίο τύπου προς ενημέρωση του κόσμου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 356/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 24/11/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ