Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το
πρακτικό της 19/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη,
σήμερα στις τρεις  (3) του μηνός
Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17619/28-09-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος
κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων
ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης
Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας
Κυπαρίσσης                                   2) Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαστεργίου Αχιλλέας


4) Λαθούρη
Πάργα Μαρία                                 4) Μάντσιος Βασίλειος


5)
Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6)
Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Γιοβανούδας Βαρσάμης


7)
Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος                             8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Φάλκος
Κωνσταντίνος                                   9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας
Στυλιανός                                   10) Πετρίδης Νικόλαος


11)
Γεωργιάδης Αναστάσιος                             11) Μάλαμα Κυριακή


12) Γκαλή
Γιαννούλα


13) Πράτσας
Άγγελος


14) Πράτσας
Ιωάννης


15)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


16) Γκιώτης
Νικόλαος


 


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα.
Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών
Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος , Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης
Γεώργιος και της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας
διατάξεως.


 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


 


 


 


 


Αριθμός Απόφασης:  354/2012


Θέμα: 15ο  ημ. διατάξεως
      


«Έγκριση
πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Μικρές επεκτάσεις
αποχετευτικού δικτύου Τ.Δ. Αγίου Νικολάου»».


 


Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος
εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο (15
o) θέμα της ημερησίας διατάξεως,
ανέφερε ότι:


Με το υπ’
αριθμ.: 7300/01.10.2010 έγγραφο της Γ.Γ.Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
συγκροτήθηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του
θέματος, αποτελούμενη από:


Α. Τον
Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του τέως Δήμου Τορώνης και νυν Δήμου
Σιθωνίας (Πρόεδρος Επιτροπής)


Β. Την
Μαθιουδάκη Νικολέτα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό του τέως Δήμου Ορμύλιας και νυν Δήμου
Πολυγύρου.


Γ. Δημοτικό
Σύμβουλου του Δήμου Σιθωνίας κ. Χριστοδούλου Νικόλαο.


Την Τετάρτη
05.09.2012, η προαναφερθείσα επιτροπή μετέβει στον τόπο εκτέλεσης του έργου και
υπό την παρουσία του αναδόχου, αφού έλεγξε τόσο την ποιότητα των εργασιών που
έχουν εκτελεστεί και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε
καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης παρέλαβε
οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τις εργασίες, που αναφέρονται στο οικείο
πρωτόκολλο παραλαβής.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο έχοντας υπόψη:


Α) Τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010):  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» & τις


Β) Τις
προβλέψεις των άρθρων 73 & 75 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2008):
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,


Γ) Τις
προβλέψεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84/Α/02.06.1987): «Όργανα
που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που
εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές
διατάξεις»,


Καλείται να
αποφασίσει για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου:  «Μικρές επεκτάσεις
αποχετευτικού δικτύου Τ.Δ. Αγίου Νικολάου» και έπειτα από διαλογική συζήτηση,


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Εγκρίνει το
πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «Μικρές επεκτάσεις αποχετευτικού δικτύου Τ.Δ.
Αγίου Νικολάου», αριθμός μελέτης 54/2010 με ανάδοχο τον κ. Σαμαρά Άγγελο.


 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 354/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 05/10/2012


Ο Πρόεδρος


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ