Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 25/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 18198/07-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες άπαντες (27) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας      ————-
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.
4) Λογοτριβή Ελένη
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία
6) Σπανός Μιχαήλ
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11) Παπαστεργίου Αχιλλέας
12) Φάλκος Κωνσταντίνος
13) Παστογιάννης Γεώργιος
14) Μάντσιος Βασίλειος
15) Γκιώτης Νικόλαος
16) Κωστίκας Στυλιανός
17) Γιοβανούδας Βαρσάμης
18) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
19) Γεωργιάδης Αναστάσιος
20) Γκαλή Γιαννούλα
21) Κατσίκης Παναγιώτης
22) Τσιάρας Εμμανουήλ
23) Πράτσας Άγγελος
24) Πράτσας Ιωάννης
25) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
26) Πετρίδης Νικόλαος
27) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιθωνίας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  348/2011
Θέμα: 1ο    
«Αποδοχή πίστωσης 68.283,45 € για την «Κάλυψη ληξιπρόθεσμης οφειλής από την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές Δ.Τορώνης (Έργο: «Αντικατάσταση υδρευτικών γεωτρήσεων Δ/Δ/Συκιάς & Σάρτης)».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού κ. Κρικελίκου Ιωακείμ, σύμφωνα με το οποίο ενημερώνει ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.: 45693/2011 χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών μας κατέθεσε το ποσό των 68.283,45 € για την «Κάλυψη ληξιπρόθεσμης οφειλής από την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές Δ.Τορώνης (Έργο: «Αντικατάσταση υδρευτικών γεωτρήσεων Δ/Δ/Συκιάς & Σάρτης)».
 Το Δ.Σ. με απόφασή του πρέπει να αποδεχθεί το ποσό των 68.283,45 € στον Κ.Α. εσόδων 06
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω αποδοχή ποσού.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Αποδέχεται το ποσό των 68.283,45 € προερχόμενο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.: 45693/2011 χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Κάλυψη ληξιπρόθεσμης οφειλής από την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές Δ.Τορώνης (Έργο: «Αντικατάσταση υδρευτικών γεωτρήσεων Δ/Δ/Συκιάς & Σάρτης)».
Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου ως εξής:
Εγγράφει πίστωση 68.283,45 € στον Κ.Α. 06.00.1327.0001 και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει και εγγράφει στον Κ.Α. εξόδων 02.80.8117.0015.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 348/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 14/11/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ