Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το
πρακτικό της 19/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη,
σήμερα στις τρεις  (3) του μηνός
Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17619/28-09-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος
κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων
ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης
Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας
Κυπαρίσσης                                   2) Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαστεργίου Αχιλλέας


4) Λαθούρη
Πάργα Μαρία                                 4) Μάντσιος Βασίλειος


5)
Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6)
Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Γιοβανούδας Βαρσάμης


7)
Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος                             8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Φάλκος
Κωνσταντίνος                                   9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας
Στυλιανός                                   10) Πετρίδης Νικόλαος


11)
Γεωργιάδης Αναστάσιος                             11) Μάλαμα Κυριακή


12) Γκαλή
Γιαννούλα


13) Πράτσας
Άγγελος


14) Πράτσας
Ιωάννης


15)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


16) Γκιώτης
Νικόλαος


 


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα.
Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών
Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος , Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης
Γεώργιος και της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας
διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί
απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Παραλαβή
του 1ου σταδίου της μελέτης πολεοδόμησης Νέου Μαρμαρά Α’ κατοικίας –τοπογραφική
αποτύπωση» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα
αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη
συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  346/2012


Θέμα: 7ο  ημ. διατάξεως         


«Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης σε αγροτεμάχιο στη θέση «Σμαρδέλα» Δ.Κ.Αγίου
Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας».


 


Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στον κ. Αναγνωστάρα Ιωάννη, Γεωλόγο του Δήμου, ο οποίος
εισηγούμενος το έβδομο (7
o) θέμα της ημερησίας διατάξεως,
ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 76/2012 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά την «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης σε αγροτεμάχιο
στη θέση «Σμαρδέλα» Δ.Κ. Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας», προϋπολογισμού
δαπάνης 97.843,40 € με το Φ.Π.Α.


Το Δ.Σ. καλείται να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά
από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Αναγνωστάρα και
την ανωτέρω μελέτη,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Καθορίζει ως
τρόπο εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής
γεώτρησης σε αγροτεμάχιο στη θέση «Σμαρδέλα» Δ.Κ. Αγίου Νικολάου του Δήμου
Σιθωνίας», αρ. μελέτης 76/2012, τον ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.


 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 346/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 05/10/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ