Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το
πρακτικό της 19/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη,
σήμερα στις τρεις  (3) του μηνός
Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17619/28-09-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος
κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων
ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης
Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας
Κυπαρίσσης                                   2) Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαστεργίου Αχιλλέας


4) Λαθούρη
Πάργα Μαρία                                 4) Μάντσιος Βασίλειος


5)
Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6)
Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Γιοβανούδας Βαρσάμης


7)
Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος                             8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Φάλκος
Κωνσταντίνος                                   9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας
Στυλιανός                                   10) Πετρίδης Νικόλαος


11)
Γεωργιάδης Αναστάσιος                             11) Μάλαμα Κυριακή


12) Γκαλή
Γιαννούλα


13) Πράτσας
Άγγελος


14) Πράτσας
Ιωάννης


15)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


16) Γκιώτης
Νικόλαος


 


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα.
Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών
Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος , Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης
Γεώργιος και της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας
διατάξεως.


 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


 


 


 


 


Αριθμός Απόφασης:  345/2012


Θέμα: 6ο  ημ. διατάξεως         


«Καθορισμός
του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Διαχείριση
αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση Δ.Σιθωνίας «Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης»,
λόγω της ένταξης του στο Πράσινο Ταμείο».


 


Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στην κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία εισηγούμενη το έκτο (6
o) θέμα της ημερησίας διατάξεως,
ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 115/2012 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά την προμήθεια «Διαχείριση αστικών απορριμμάτων
και ανακύκλωση Δ.Σιθωνίας «Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης», προϋπολογισμού
δαπάνης 169.894,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Το Δ.Σ. πρέπει να καθορίσει τον
τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.


            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου
εκτέλεσης της προμήθειας.


            Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κα. Καραδήμου και την
ανωτέρω μελέτη,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Καθορίζει ως
τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας «Διαχείριση
αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση Δ.Σιθωνίας «Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης»,
αρ. μελέτης 115/2012,
τον
ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.


 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 345/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 05/10/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ