Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 19/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις τρεις  (3) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17619/28-09-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαέξι (16) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαστεργίου Αχιλλέας


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4) Μάντσιος Βασίλειος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Γιοβανούδας Βαρσάμης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                             8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Φάλκος Κωνσταντίνος                                   9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                   10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                             11) Μάλαμα Κυριακή


12) Γκαλή Γιαννούλα


13) Πράτσας Άγγελος


14) Πράτσας Ιωάννης


15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


16) Γκιώτης Νικόλαος


 


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος , Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος και της Τοπικής Κοινότητας
Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση των ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα.
Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως.


 


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


 


 


 


Αριθμός Απόφασης:  343/2012


Θέμα: 4ο  ημ. διατάξεως         


«Σύναψη
σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων
συσκευασίας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.»».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος τέταρτο (4o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε
ότι:


            Θέτει
υπόψη του Δ.Σ σχέδιο σύμβασης συνεργασίας
για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με την ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» και
προτείνει την υπογραφή της σύμβασης.


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με
τη σύναψη συνεργασίας με την ανωτέρω εταιρεία.


            Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Δημάρχου και το σχέδιο της σύμβασης,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική
διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.»», ως κάτωθι:


 


ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


 


Η παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας
καταρτίζεται σήμερα ……… στο Μαρούσι 
μεταξύ:


 1) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ –
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ» που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου
Αττικής (Χειμάρρας 5) με ΑΦΜ 999841409 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον κ. Ιωάννη Ραζή (στο εξής «ΕΕΑΑ») και


2) του Δήμου …………….., (οδός …………
Τ.Κ. ……., ……….) με ΑΦΜ ……… ,
ΔΟΥ  …………., νομίμως εκπροσωπουμένου για
την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ………………., Δήμαρχο ……………… (στο
εξής η «Δήμος»).


3) Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι που
θα αναφέρονται στο εξής από κοινού ως τα «Μέρη»,
έχουν υπόψη:


Α. τις διατάξεις του Ν.2939/01


Β. την υπ’ αριθμόν 106453/20.02.03
απόφαση της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ


Γ. την υπ’ αριθμόν  ………. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου


Ε. την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΕΑΑ στις ……………..


 


Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ


 


I.  Δυνάμει της διάταξης του άρθρου 8 παράγραφος
1 του Ν. 2939/6.08.2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Συσκευασιών και
Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (στο εξής ο «Νόμος»), η
εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική
για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οργανώνεται από
διαχειριστές συσκευασιών (συστήματα ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης), σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων.
Κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου του Νόμου, για την υλοποίηση της από
κοινού οργάνωσης των δημοτικών αποβλήτων καταρτίζονται μεταξύ των
ενδιαφερόμενων μερών (υπόχρεων φορέων διαχείρισης αποβλήτων και διαχειριστών
των συσκευασιών) εξαετείς συμβάσεις συνεργασίας, με το ειδικότερο περιεχόμενο
που καθορίζεται  στην ίδια διάταξη.


 


ΙΙ.  Δυνάμει της υπ’ αρ. οικ. 106453/20.02.2003
απόφασης της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, η ΕΕΑΑ
έχει λάβει έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ.
– ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που έχει οργανώσει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της (στο εξής το
«Σύστημα»).  Το Σύστημα αποβλέπει
ειδικότερα στη συλλογή, σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης κατά τους ειδικότερους τρόπους που έχουν υποβληθεί από την ΕΕΑΑ προς έγκριση και έχουν εγκριθεί από το ΠΕΧΩΔΕ,
χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή και αποβλήτων συσκευασίας που προέρχονται από
τους συμμετέχοντες στο σύστημα διαχειριστές (προμηθευτές-κατασκευαστές
συσκευασιών, συσκευαστές-εισαγωγείς συσκευασιών, διακινητές), από τον τελικό
καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από την ροή των αποβλήτων και στην διοχέτευσή
τους προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων
ή/και στην επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή
αποβλήτων συσκευασίας των συμμετεχόντων διαχειριστών με τη χρησιμοποίηση
καθαρών τεχνολογιών.


 


ΙΙΙ. Η ΕΕΑΑ στα πλαίσια
υφιστάμενου έργου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, λειτουργεί στο Ν. Θεσσαλονίκης
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (εφ’ εξής ΚΔΑΥ).


 


Ήδη σήμερα, ο Δήμος
……………… και η ΕΕΑΑ
καταρτίζουν την ακόλουθη Σύμβαση Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου , στα πλαίσια του Νόμου και της υπ΄ αριθμ.
69728/824/1996 Κ.Υ.Α.


 


 


Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


 


Αντικείμενο
της παρούσας Σύμβασης είναι ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων
συνεργασίας του Δήμου με την ΕΕΑΑ
για την οργάνωση των εργασιών διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
και την λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης στην περιοχή του Δήμου (εφεξής
«το Έργο»).


 


Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ


 


Σύμβαση:                                 Η παρούσα
σύμβαση, με τα παραρτήματά της καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις της.


 


Συσκευασία:                            Κάθε προϊόν που
καλύπτεται από τον ορισμό της συσκευασίας που περιέχεται στο άρθρο 2 του Ν.
2939/2001


Απόβλητα  συσκευασίας


και άλλων προϊόντων:             Κάθε
συσκευασία ή υλικό συσκευασίας ή κάθε άλλο προϊόν που καλύπτεται από τον ορισμό
των αποβλήτων που περιέχεται στην υπ’ αριθμόν Η.Π. 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α.,
εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής


                                               


Δημοτικά απόβλητα :               Τα απόβλητα όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 (περ. κα’) της υπ’ αριθμόν Η.Π. 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α.      


 


Συλλογή, Αξιοποίηση,


Διαχείριση, Μεταφορά,


Μεταφόρτωση, Προσωρινή


Αποθήκευση:                           Κάθε
πραγματοποιούμενη εργασία που καλύπτεται από τον αντίστοιχο ορισμό του άρθρου 2
της υπ’ αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α.


 


 


Κέντρο Ανακύκλωσης:            Το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων
Υλικών (ΚΔΑΥ) που λειτουργεί για τις ανάγκες του προγράμματος ανακύκλωσης των
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας της Διαδημοτικής  καθώς και άλλων γειτονικών Ο.Τ.Α.


 


Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ


  1. Τα απόβλητα που αποτελούν αντικείμενο συλλογής,
  μεταφοράς, διαλογής και αξιοποίησης είναι τα δημοτικά απόβλητα συσκευασίας
  (χάρτινες, πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες).

 2. Οι δημότες καλούνται να τοποθετούν τα απόβλητα
  συσκευασίας που είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά
  (αλουμίνιο,  λευκοσίδηρος, χαρτί,
  γυαλί και πλαστικό) στους σάκους της ανακύκλωσης που τους έχουν  διανεμηθεί ως μέσα προσωρινής
  αποθήκευσης ή σε άλλο μέσο που θα επιλέξει η ΕΕΑΑ, το περιεχόμενο των
  οποίων στη συνέχεια θα απορρίπτουν στους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Τα
  απόβλητα συσκευασίας θα συλλέγονται από το Δήμο και θα μεταφέρονται με τα
  ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής που θα του διαθέσει αποκλειστικά
  για το σκοπό αυτό η ΕΕΑΑ.

 3. Τα συλλεγόμενα υλικά εκφορτώνονται στο ΚΔΑΥ (Κέντρο
  Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) και οδηγούνται σε περαιτέρω διαλογή, ενώ τα
  ανακτώμενα υλικά προωθούνται προς ανακύκλωση κατά την κρίση της ΕΕΑΑ.


 


Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ


 


ΣΥΛΛΟΓΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 


Για την πραγματοποίηση του ως άνω
Έργου, τα μέρη αναλαμβάνουν τις εξής ειδικότερες υποχρεώσεις καθ΄ όλη τη
διάρκεια της παρούσας Σύμβασης:


 


1.     
Υποχρεώσεις του Δήμου


1.1  Ο Δήμος
εκτελεί, με δικό της προσωπικό και μέσα τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς των
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας της 
περιοχής του Δήμου στο Κέντρο Ανακύκλωσης, όπως περιγράφονται στο
Παράρτημα 1 της παρούσας.


1.2  Ο Δήμος
αναλαμβάνει επίσης, με δικό του προσωπικό και μέσα, να παραλαμβάνει από το ΚΔΑΥ
το προκύπτον μετά την διαλογή των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας υπόλειμμα και
να προβαίνει στην τελική διάθεση αυτού, τηρώντας όλες τις κατά το νόμο κείμενες
διατάξεις. Σε περίπτωση εξυπηρέτησης πολλών ΟΤΑ από το ΚΔΑΥ, η υποχρέωση αυτή
αφορά στο ποσοστό συμμετοχής της Διαδημοτικής  στο υπόλειμμα κατ’ αναλογία των συλλεγόμενων
ποσοτήτων. Αντιστοίχως θα υπολογίζεται το ποσοστό ευθύνης άλλων συνεργαζόμενων
ΟΤΑ.


1.3   Ο Δήμος υποχρεούται να διαθέτει το αναγκαίο
προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση για την άρτια, αποτελεσματική
και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων
συσκευασίας στο ΚΔΑΥ. 


Ρητά
διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που θα απασχολείται σε όλες τις προαναφερθείσες
εργασίες δε θα έχει καμία απολύτως εργασιακή ή οποιαδήποτε άλλη σχέση έναντι
εργατικής, ασφαλιστικής, ή άλλης νομοθεσίας με την ΕΕΑΑ.


1.4  Επίσης
διευκρινίζεται ότι ο Δήμος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της
τοποθέτησης των κάδων που εξυπηρετούν το έργο σε ασφαλή θέση και σε κατάλληλους
χώρους, υπέχων κάθε σχετική ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν
προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο.


1.5  Ο Δήμος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελούνται με ευθύνη και δαπάνες της, οι εκάστοτε
αναγκαίες εργασίες συντήρησης και επισκευής των κάδων ανακύκλωσης που χρησιμοποιούνται
για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών ώστε να διατηρούνται πάντοτε σε καλή
κατάσταση λειτουργίας, με σκοπό την ομαλή λειτουργία του προγράμματος
ανακύκλωσης. Ο Δήμος καλύπτει όλα τα έξοδα συντήρησης και επισκευών (ενδεικτικά
αναφέρονται τα ανταλλακτικά και το πλύσιμο κλπ) όλων των κάδων ανακύκλωσης που
χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.


1.6  Ο Δήμος
υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον εν γένει εξοπλισμό (κάδους, οχήματα κλπ.) που
του παραχωρεί η ΕΕΑΑ αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης και
για την εξυπηρέτηση  και εύρυθμη
λειτουργία του έργου ανακύκλωσης, όπως αυτό περιγράφεται στη παρούσα.


 


2       
Υποχρεώσεις
της ΕΕΑΑ


2.1 Η ΕΕΑΑ αναλαμβάνει τη διεύθυνση και διαχείριση του
Κέντρου Ανακύκλωσης και την επιμέλεια και το κόστος εκτέλεσης των εργασιών
διαλογής, ενημέρωσης και διαχείρισης, με εξαίρεση τις δαπάνες που αναφέρονται
υπό 1. παραπάνω και αφορούν το Δήμο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ΕΕΑΑ υποχρεούται: 


(i) Να εκτελεί, με δικό της
προσωπικό και μέσα, τις εργασίες διαλογής 
των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας καθώς και των υπηρεσιών που
συνδέονται με την εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΥ


(ii) Να συντηρεί τις κτιριακές
και μηχανολογικές εγκαταστάσεις του Κέντρου Ανακύκλωσης, ώστε να είναι πάντα σε
καλή κατάσταση λειτουργίας.


(iii) Να καλύψει το απαραίτητο
κόστος για τη λειτουργία του Κέντρου Ανακύκλωσης, ενδεικτικά το κόστος
ηλεκτρικής ενέργειας, ύδατος κ.λ.π.


(iv) Να ασφαλίσει με δικές της
δαπάνες τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Κέντρου
Ανακύκλωσης κατά κινδύνων πυρκαγιάς και βλάβης, περιλαμβανομένων και αυτών των
βλαβών που τυχόν προέλθουν από αμέλεια των προστηθέντων της, καθώς επίσης και
τα οχήματα ιδιοκτησίας της για αστική ευθύνη, σε ασφαλιστικό οργανισμό της
επιλογής της.


(v)  Να επιμεληθεί και να καλύψει το κόστος
προμήθειας και τοποθέτησης των απαιτούμενων κάδων, καθώς επίσης και το κόστος
προμήθειας και διάθεσης στους δημότες ικανού αριθμού σάκων ανακύκλωσης, όπως
περιγράφονται στο Παράρτημα 1.


(vi) Να επιμεληθεί και να
καλύψει το κόστος προμήθειας των απαιτούμενων απορριμματοφόρων, όπως
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι σύμφωνα με τους περιορισμούς και τα κριτήρια του
Παραρτήματος ΙΙ. Πιο συγκεκριμένα, η 
ΕΕΑΑ θα προβεί είτε σε δωρεά απορριμματοφόρου οχήματος μικτού βάρους
15-16 τόνων στο Δήμο, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του ως άνω
Παραρτήματος ΙΙ, ή στην εφαρμογή κάποιας άλλης εναλλακτικής λύσης από αυτές που
αναφέρονται στο παράρτημα αυτό (ήτοι στο Παράρτημα ΙΙ).


 


2.2  Η ΕΕΑΑ θα διαθέτει κατά την κρίση της τα δευτερογενή υλικά
αλουμίνιο,  λευκοσίδηρο, χαρτί, γυαλί και
πλαστικό που θα προέρχονται από τα απόβλητα, χωρίς κανένα αντάλλαγμα προς τον
Δήμο, και οποιοδήποτε αντίτιμο εισπράττει από την διάθεση – αξιοποίηση των
υλικών αυτών θα φέρει προς κάλυψη μέρους του αναλαμβανόμενου από την ΕΕΑΑ κόστους λειτουργίας του Κέντρου Ανακύκλωσης.


2.3  Η ενημέρωση και επικοινωνία με τους δημότες
θα οργανωθεί από την  ΕΕΑΑ   σε συνεργασία με το Δήμο και προς το σκοπό
αυτό η ΕΕΑΑ θα εκπονήσει και
υλοποιήσει ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο
πρόγραμμα της ανακύκλωσης.


 


ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


 


1.       
Η παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας συνάπτεται για χρονική
διάρκεια έξι (6) ετών, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής της.


2.       
Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου, η διάρκεια της
Σύμβασης  παρατείνεται αυτομάτως για
διαδοχικές εξαετείς περιόδους εκτός και εάν έξι (6) μήνες προ της λήξεως είτε
της αρχικής διαρκείας της παρούσας είτε εκάστης διαδοχικής περιόδου,
οποιοδήποτε από τα Μέρη ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο Μέρος ότι δεν επιθυμεί την
παράταση της παρούσας.


3.       
Η Σύμβαση λύεται αυτομάτως, αυτοδικαίως και αζημίως για
την ΕΕΑΑ:


α)  εάν η ΕΕΑΑ
απολέσει οριστικά και για οποιοδήποτε λόγο την έγκριση του Συστήματος
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αναφέρεται στο Προοίμιο υπό ΙΙ ή/και


β) εάν, για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι πλέον δυνατή η λειτουργία του
ΚΔΑΥ από την ΕΕΑΑ.


4.       
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Μερών διαπιστώσει
παράβαση ουσιώδους όρου της παρούσας Σύμβασης από το έτερο Μέρος, ειδοποιεί
εγγράφως το παραβαίνον Μέρος τάσσοντας σε αυτό προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών
για επανόρθωση της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του, άλλως η Σύμβαση λύεται
αυτομάτως και αζημίως για το μη παραβαίνον Μέρος.


 


 


Ζ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


 


1.     
Η παρούσα Σύμβαση με το παράρτημά της αποτελεί το
σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των Μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης
ισχύουσας μέχρι την υπογραφή της παρούσας γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ
των Μερών.  Όλοι οι όροι της παρούσας
συμφωνούνται ως ουσιώδεις και επιδέχονται τροποποίηση μόνο με νεώτερη έγγραφη
συμφωνία των Μερών. Εάν κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος,
ακυρώσιμος ή ανίσχυρος δεν θα επηρεάζεται το κύρος των υπολοίπων που παραμένουν
σε πλήρη ισχύ, ως εάν ο άκυρος / ακυρώσιμος ή ανίσχυρος όρος να μην είχε
περιληφθεί στην παρούσα εξ αρχής. 
Ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας επιτρέπεται μόνο εγγράφως,
αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.


2.     
Η ΕΕΑΑ έχει το δικαίωμα, κατά πάντα χρόνο και κατά την
κρίση της, να αναθέτει σε τρίτο ή τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση
προσώπων) μέρος ή το σύνολο των εργασιών- υπηρεσιών διαχείρισης που
αναλαμβάνονται με την παρούσα Σύμβαση, διατηρούσα στο ακέραιο τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις έναντι των συμβαλλομένων 
μερών, όπως αυτά απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.


3.     
Όλες οι γνωστοποιήσεις, αιτήσεις κλπ. μεταξύ των Μερών
θα γίνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται στις διευθύνσεις που προσδιορίζονται
στην αρχή της παρούσας. Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα κοινοποιείται
εγγράφως.


4.     
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την
παρούσα Σύμβαση είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.


5.     
Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από
την παρούσα από οποιοδήποτε από τα Μέρη δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα
δικαιώματα αυτά ή από την ενάσκησή τους.


 


Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε
δύο (2) πρωτότυπα για να λάβει κάθε μέρος από ένα (1) και ένα (1) αντίγραφο να
κατατεθεί στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ή άλλη αρμόδια αρχή και υπογράφεται ως ακολούθως:


 


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΑΑ                                            ΓΙΑ
ΤΟ ΔΗΜΟ ………………………


Ι. Ραζής                                                          


Γενικός Διευθυντής                                         Δήμαρχος
………………


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι


Διαδικασία συλλογής


 


1. Προσωρινή αποθήκευση


Για την προσωρινή αποθήκευση των
ανακυκλώσιμων υλικών από τα νοικοκυριά και τη συλλογή από τα ειδικά οχήματα
συλλογής θα τοποθετηθούν κάδοι όπου είναι εφικτό και προβλέπεται από το
σχεδιασμό του συστήματος, μετά και τη σύμφωνη γνώμη των συνεργαζόμενων ΟΤΑ. Οι
κάδοι αυτοί θα είναι διαφορετικού χρώματος από τους κοινούς κάδους των αστικών
απορριμμάτων και θα φέρουν διακριτικά ώστε να διευκολύνεται η αναγνώρισή τους
από τους κατοίκους και η τοποθέτηση εντός αυτών, των χρήσιμων υλικών. Ο ακριβής
αριθμός των κάδων θα καθοριστεί από την υπό εξέλιξη μελέτη και θα βασιστεί στην
ενδεικτική αναλογία ένας κάδος ανά 100 κατοίκους. Για την προσωρινή αποθήκευση
των ανακυκλώσιμων υλικών στα νοικοκυριά θα διατεθεί κατάλληλη τσάντα κατά την
κρίση της ΕΕΑΑ.


 


 


2. Συλλογή


 


Η συλλογή των ανακυκλώσιμων
υλικών θα γίνεται με οχήματα τύπου πρέσας χαμηλής συμπίεσης. Η χωρητικότητα των
οχημάτων συλλογής καθορίζεται από τις ανάγκες και τον σχεδιασμό του συστήματος,
κατά κανόνα 15 ή 16 κ.μ. Ένα όχημα συλλογής εξυπηρετεί 250-400 κάδους με
συχνότητα συλλογής δύο φορές την εβδομάδα.


Σε περίπτωση που ο αριθμός των
κάδων που τοποθετούνται σε ένα δήμο δε δικαιολογεί τη χρήση ενός οχήματος
συλλογής, τότε το όχημα θα διατεθεί από την ΕΕΑΑ σε κοινή χρήση περισσότερων
τους ενός Δήμων.


Το περιεχόμενο των κάδων
ανακύκλωσης θα οδηγείται για διαλογή στο Κέντρο Διαλογής σύμφωνα με τα
περιγραφόμενα στην παρούσα σύμβαση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ


 


ΚΡΙΤΗΡΙΑ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ


 


Γενικά Κριτήρια


 


Η ΕΕΑΑ παραχωρεί στους
συνεργαζόμενους ΟΤΑ (με πράξη δωρεάς) ένα όχημα συλλογής μικτού βάρος 15-16,
εφόσον βάσει εγκεκριμένου από την ΕΕΑΑ σχεδιασμού θα τοποθετηθούν στο
συνεργαζόμενο ΟΤΑ τουλάχιστον 260 κάδοι 1.100lt ανοικτού τύπου, που αντιστοιχούν σε πληθυσμό περίπου 20.000
κατοίκων (βάσει απογραφής ΕΣΥΕ 2001). Η εν λόγω δωρεά θα πραγματοποιηθεί
δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς απορριμματοφόρου σύμφωνα με το σχέδιο
πράξης δωρεάς που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα ΙΙΙ.


Η εμπειρία από τα υφιστάμενα έργα
της ΕΕΑΑ υποδεικνύει ως πλέον κατάλληλη συχνότητα συλλογής τις τρεις (3) φορές
ανά κάδο την εβδομάδα.


Πλήρης χρήση του οχήματος
συλλογής νοείται εκείνη κατά την οποία συντελούνται δύο δρομολόγια ημερησίως
προς το ΚΔΑΥ ή ελάχιστη απασχόληση 16 ωρών ημερησίως.


 


Εναλλακτικές Προτάσεις


 


Εφόσον δεν εκπληρώνεται το πιο
πάνω κριτήριο, τότε η ΕΕΑΑ προτείνει τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:


 


1.     
Κοινή χρήση
οχήματος από περισσότερους του ενός ΟΤΑ
, ώστε να εκπληρώνεται το πιο
πάνω κριτήριο. Οι ΟΤΑ που θα συνεκμεταλλεύονται το όχημα θα συμφωνήσουν τους
ακριβείς όρους για την κοινή χρήση του οχήματος και θα ενημερώσουν σχετικά την
ΕΕΑΑ.


 


2.     
Χρήση οχήματος
που θα εξασφαλίσει ο ΟΤΑ
:


Ø 
Οικονομική στήριξη 10€ ανά τόνο συλλογής.


Ø 
Ελάχιστη οικονομική στήριξη 1.000,00 € (χίλια
Ευρώ) ετησίως, με την προϋπόθεση ότι θα εκτελεστούν τουλάχιστον 25 δρομολόγια
το έτος, ανεξαρτήτως ποσοτήτων που συλλέχτηκαν.


 


 


Ειδικά σε ΟΤΑ όπου προβλέπεται να
τοποθετηθούν τουλάχιστον 130 κάδοι 1.100lt ανοικτού τύπου, που αντιστοιχούν σε πληθυσμό περίπου 10.000
κατοίκων (βάσει απογραφής ΕΣΥΕ 2001), η ΕΕΑΑ προτείνει:


 


3.     
Οικονομική
στήριξη από την ΕΕΑΑ ύψους 40.000,00 €
(σαράντα χιλιάδες Ευρώ), εφόσον
ο ΟΤΑ προμηθευτεί ο ίδιος κατάλληλο όχημα συλλογής των ανακυκλώσιμων και
δεσμευτεί ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες του οχήματος για τη συλλογή καθόλη τη
διάρκεια της σύμβασης.


 


4.     
Παραχώρηση από
την ΕΕΑΑ ενός οχήματος χωρητικότητας 8
m3.


 


 


Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ.
Τζίτζιος Ιωάννης για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 343/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 05/10/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ