Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 19/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις τρεις  (3) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17619/28-09-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαέξι (16) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαστεργίου Αχιλλέας


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4) Μάντσιος Βασίλειος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Γιοβανούδας Βαρσάμης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                             8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Φάλκος Κωνσταντίνος                                   9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                   10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                             11) Μάλαμα Κυριακή


12) Γκαλή Γιαννούλα


13) Πράτσας Άγγελος


14) Πράτσας Ιωάννης


15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


16) Γκιώτης Νικόλαος


 


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος , Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος και της Τοπικής Κοινότητας
Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση των ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα.
Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως.


 


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


 


 


 


Αριθμός Απόφασης:  341/2012


Θέμα: 2ο  ημ. διατάξεως         


«Οριοθέτηση
ρέματος «ΤΡΑΓΟΥΛΑ» στη θέση Καστρί της Δ.Κ. Νικήτης».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος δεύτερο (2o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


Με το υπ’ αριθμ. 179026/1164/25.07.2012 έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, διαβιβάστηκε
στο Δήμο μας η υδραυλική μελέτη οριοθέτησης του υδατορέματος «ΤΡΑΓΟΥΛΑ» της
Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.


Στις 05/09/2012 η Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών μετά από επιτόπιο έλεγχο στη θέση της προτεινόμενης οριοθέτησης,
διαπίστωσε τα εξής:


α) Η προτεινόμενη οριοθέτηση
συμπίπτει με την υφιστάμενη κατάσταση.


β) Στη θέση οριοθέτησης,
κοιτώντας το ρέμα προς τα ανάντη της ροής, διαπιστώθηκε ότι η δεξιά όχθη της
κοίτης του ρέματος έχει υποστεί αλλαγή θέσεως από την εκτέλεση χωματουργικών
εργασιών (λιθορριπές, επιχώσεις). Η προαναφερόμενη όχθη έχει μετατοπιστεί κατά
μέσο πλάτος περίπου 3,50μ – 4,00μ προς το εσωτερικό της κοίτης με αποτέλεσμα
την μείωση της ενεργούς διατομής.


γ) Η προαναφερόμενες επεμβάσεις,
πέρα από μείωση της ενεργούς διατομής, έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της
διεύθυνσης ροής.


Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
διαφωνεί με την προτεινόμενη οριοθέτηση και εισηγείται την επαναφορά της
μετατοπισμένης όχθης στην αρχική της θέση και την εκτέλεση εργασιών
αποκατάστασης της αλλοιωμένης κοίτης.


Το  Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να διατυπώσει τις
απόψεις του σχετικά με την προτεινόμενη θέση του οριογραμμών του υδατορέματος,
όπως οι οριογραμμές αυτές εμφανίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα της μελέτης
οριοθέτησης.


 


Ύστερα από το ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και πρόταση του
Αντιδημάρχου και το ανωτέρω έγγραφο,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Διαφωνεί με την προτεινόμενη
οριοθέτηση ΤΡΑΓΟΥΛΑ» στη θέση Καστρί
της Δ.Κ. Νικήτης
και εισηγείται την επαναφορά της μετατοπισμένης όχθης
στην αρχική της θέση και την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης της αλλοιωμένης
κοίτης.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 341/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 05/10/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ