Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 24/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17598/26-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                4) Κωστίκας Στυλιανός
5) Σπανός Μιχαήλ                            5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος             6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Χριστοδούλου Νικόλαος               8) Πράτσας Ιωάννης
9) Παπαλέξης Κων/νος                       9) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
10)  Παπαστεργίου Αχιλλέας               10) Πετρίδης Νικόλαος
11)  Παστογιάννης Γεώργιος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Γιοβανούδας Βαρσάμης
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γκαλή Γιαννούλα
16)  Πράτσας Άγγελος
17)  Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κωστίκας Στυλιανός και κ. Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο κ .Πράτσας Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως  «Τροποποίηση πρ/σμού». Η κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πράτσας Άγγελος και κ. Γκιώτης Νικόλαος βγήκαν εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημ. διατάξεως και επέστρεψαν μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή, κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Χριστοδούλου Νικόλαος βγήκαν εκτός αίθουσας  κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. Βγήκε εκτός αίθουσας κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημ. διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή και κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. επιστρέφουν στην αίθουσα συμβουλίου κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ. διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Χριστοδούλου Νικόλαος επιστρέφουν στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ένατου θέματος της ημ. διατάξεως, ενώ βγαίνει εκτός αίθουσας ο κ. Παστογιάννης Γεώργιος και επιστρέφει κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ενδέκατου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημ. διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή και κ.Πράτσας Άγγελος βγαίνουν εκτός αίθουσας στο εικοστό θέμα της ημ. διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο πέμπτο στη σειρά, ενώ οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης και κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω θέματος. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή και κ. Πράτσας Άγγελος επιστρέφουν στην αίθουσα στο δέκατο πέμπτο θέμα της ημ. διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά, ενώ ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστ. αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ανωτέρω θέματος.

Αριθμός Απόφασης:  338/2011
Θέμα: 18ο    
« Αιτήσεις ιδιωτών για διαγραφές».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπανό Μιχαήλ, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις φορολογουμένων δημοτών του Δήμου, με τις οποίες ζητούν τη διαγραφή και μείωση χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας. Οι σχετικές αιτήσεις ελέγχθηκαν από την επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων .
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το πρακτικό της επιτροπής και τις σχετικές αιτήσεις,
Αποφασίζει Ομόφωνα

Συμφωνεί με την απόφαση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών όπως αποφασίστηκε ανά αίτηση, ως εξής:
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΙΑΣ
 
1.        ΑΙΤΗΣΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ , ΔΙΟΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ 2010, ΠΟΣΟ 1954,60 ΕΝΩ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΤΑΝ 316,60?. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14801/13-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ. ΤΟ ΝΕΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
2.        ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΛΚΙΑ ΧΡΥΣΗΣ, ΖΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 822,80? (ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ 184,85?) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 1700? ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6938/29-10-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :ΝΑ  ΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
 
3.        ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΝΟΥΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ, ΖΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 148,73? ΑΠΟ ΤΑΠ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕ ΣΤΙΣ 3-5-10 ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΕΩΣ 2009 ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΝΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΧΡΕΩΝΟΤΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5482/1-9-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
4.        ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΒΟΥΔΠΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ, ΔΙΟΤΙ ΜΕΝΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7026/4-12-2008
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
 
5.        ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΥΡΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Η ΥΠΕΡΟΓΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΥΔΡΟΜ. ΤΡΙΣΤ. 068 ΚΑΙ ΤΟΡΩΝΗ 406 ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΣΕ ΛΑΘΟΣ Δ/ΝΣΗ. ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12946/16-8-11. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΚΙΑΣ κ. ΤΖΕΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΜΥΡΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13613/24-8-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ.
 
6.        ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΡΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12943/16-8-11 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΚΙΑΣ κ. ΤΖΕΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΜΥΡΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ.
 
7.        ΑΙΤΗΣΗ ΖΑΜΠΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 725,80? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12275/2-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 695,80? ΔΙΟΤΙ ΧΡΕΩΝΟΤΑΝ ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
8.        ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 610? ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΚΑΚΑΛΗ ΦΩΤΕΙΟ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΟΥΤΕ ΚΤΙΣΜΑ, ΟΥΤΕ ΠΙΣΙΝΑ, ΟΥΤΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13785/29-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ. ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
9.        ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΥΓΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 566,20? ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 837. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 23 ΚΥΒΙΚΑ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 623. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12529/5-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
10.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΑΚΙΡΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 20? ΠΟΥ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 150. ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΠΡΙΝ ΧΡΟΝΙΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12342/3-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
11.     ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΙΑΣ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ «ΣΥΚΙΑ 0769» ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 20? ΔΙΟΤΙ ΑΝΗΚΕ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12454/4-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
12.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 36,80? ΣΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 922 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΥΚΙΑΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟ ΧΡΕΩΘΗΚΕ, ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12164/29-7-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
13.     ΑΙΤΗΣΗ ΔΡΙΣΤΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΒΙΚΩΝ ΔΙΟΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΚΥΒΙΚΑ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13261/19-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΛΑΒΗ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
14.     ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΛΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 235,92 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010, ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΘΗΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΥΒΙΚΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14137/2-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :ΔΕΚΤΗ
 
15.     ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 177? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010, ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΘΗΚΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΥΒΙΚΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12567/8-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΕΓΙΝΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
16.     ΑΙΤΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 311 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΚΙΑ (ΜΙΜΟΖΑ), ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 547,99? ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 641,80?. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12579/8-8-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ
 
17.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ «ΣΥΚΙΑ 0482» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΣΙΣΤΣΙΡΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ, ΔΙΟΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΩ ΥΠΗΡΧΕ ΗΔΗ ΕΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13782/29-8-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
18.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ «ΣΥΚΙΑ 0757», ΔΙΟΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ 269κ. ΥΠΕΡΟΓΚΗ. ΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΑΙ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12243/1-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΠΟΥ ΠΟΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
19.     ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ «ΤΟΡ.556» ΔΙΟΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ 1112 ΚΥΒΙΚΩΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ. Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2010 ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12498/5-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
20.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΛΟΒΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, ΖΗΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ. Η ΟΙΚΙΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΟΝΟ. ΑΡ. ΥΔΡΟΜ. 0878. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12461/4-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ. ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΙΑΡΡΟΗ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
21.     ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΓΕΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 68,45? ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ «ΣΥΚΙΑ 0193» ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13640/25-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
22.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13397/22-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΗΚΑΝ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
23.     ΑΙΤΗΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΛΙΑΣ, ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ «ΤΡΙΣΤ. 084», ΔΙΟΤΙ ΕΙΧΕ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΊΣΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12524/5-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙ. ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
24.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΥΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΖΗΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ «ΤΡΙΣΤ. 101» ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΟΣ (ΠΟΣΟ 553,00?) ΚΑΙ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΕΤΗ». ΖΗΤΑ ΕΠΕΙΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13196/18-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
25.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 145? ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ «ΤΡΙΣΤ. 054», ΔΙΟΤΙ ΥΠΗΡΧΕ ΔΙΑΡΡΟΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12945/16-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΥΠΗΡΧΕ ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΟ. ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΗΠΟ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
26.     ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΟΣΟ 541,00?) ΔΙΟΤΙ ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12626/9-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙ. ΑΦΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
27.     ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2010 ΑΡ. ΥΔΡΟΜ. «ΣΥΚΙΑ 0097» ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 640κ. ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ 20κ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΩΣΤΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12685/10-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ:ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ. ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ 20κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ, ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ 20 ΚΥΒΙΚΑ
 
28.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΖΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΥΔΡΟΜ. 401, ΔΙΟΤΙ ΥΠΗΡΧΕ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12650/9-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
29.     ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 719,80? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2010, ΔΙΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 67%. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13613/24-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
30.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑΣ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΗΔΙΜΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1999, ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13783/29-8-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΦΕΡΕΙ  ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Τ.Κ.ΣΑΡΤΗΣ :

1.        ΑΙΤΗΣΗ ΝΙΤΖΕΜΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΔ. 1-000429, ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΤΗΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13533/29-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
 
2.        ΑΙΤΗΣΗ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΛΙΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2007 ΕΩΣ 2009 ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟΥΣΕ ΑΕΡΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15867/30-7-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ
 
3.        ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑΣ ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2010 ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ. ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΑΙΤΗΣΗ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14062/1-9-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
 
4.        ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΛΕΓΘΕΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14060/1-9-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 
5.        ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΣΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ. Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12225/1-8-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
 
6.        ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΑΣΑΝΩΣ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΡ. 911 ΔΙΟΤΙ Η ΧΡΕΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13739/26-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΜΕ 1695 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΩ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ (26-8-11) ΕΧΕΙ 891κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ.
 
 
7.        ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΣΧΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13740/26-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
8.        ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ Α'  ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ Β'  ΕΞΑΜΗΝΟ. ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΧΕΙ 1150κ. ΕΝΩ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΡΑΦΕΙ 928κ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12796/11-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 1150κ. ΕΝΩ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ (26-8-11) ΕΧΕΙ 954κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
 
9.        ΑΙΤΗΣΗ ΛΑΖΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 840,60? ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΤΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 936 ΚΥΒΙΚΑ ΑΝΤΙ 93κ.. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13687/25-8-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ
 
10.     ΑΙΤΗΣΗ ΦΕΙΔΑΚΗ ΟΡΕΣΤΗ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 22,50? ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 283 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΠΑΓΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13532/24-8-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
 
11.     ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 1200? ΣΕ 600? ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13629/25-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 556 ΚΑΙ 557 ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
12.     ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΞΙΦΩΤΗ ΜΑΛΑΜΑΣ, ΖΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 297 ΔΙΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13015/16-8-11.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 480κ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ, ΕΝΩ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ (16-8-11) ΕΧΕΙ 364κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 364 Κ. ΝΑ ΒΓΕΙ ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 
13.     ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΖΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 705? ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1050? ΔΙΟΤΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΙΧΕ ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ. ΑΡ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 577. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12646/9-8-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΕ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.
 
14.     ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13418/22-8-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ.
 
15.     ΑΙΤΗΣΗ ΤΣΙΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 443. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 128κ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΕΤΡΗΣΗ 355κ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13381/22-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ:  ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΧΕΙ 146κ. (19-8-11).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ,ΝΑ ΒΓΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 
16.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΛΙΟΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 694 ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 576κ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΕΤΡΗΣΗ 1050κ. ΕΝΩ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΧΕΙ 813κ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13383/22-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΣΤΙΣ 19-8-2011 ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΙΧΕ 813κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ.ΝΑ ΒΓΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ.
 
17.     ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 0159, ΔΙΟΤΙ ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 0κ. ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ 255κ. ΕΝΩ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΤΑΝ 159κ. ΚΑΙ ΟΧΙ 0κ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13016/16-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΤΑΝ 159 ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 0.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
18.     ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12282/21-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
19.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2010 ΠΟΥ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 119κ. ΕΝΩ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12798/11-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙ ΔΙΧΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
20.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 467(ΝΟΤΙΟ) ΚΑΙ 466(ΒΟΡΕΙΟ). ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12795/11-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
21.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣΤΟΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 27,50 ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΟΤΙ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12175/29-7-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
22.     ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 82κ. ΚΑΙ ΟΧΙ 2066κ. ΠΟΥ ΧΡΕΩΘΗΚΕ. ΑΡ. ΥΔΡΟΜ. 0887 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010. ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 2308,20? ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ 3012,50? ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12225/1-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ: ΣΤΙΣ 9-8-11 ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ 1500κ. ΟΧΙ ΜΕ 3309κ ΠΟΥ ΧΡΕΩΘΗΚΕ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΒΓΕΙ ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 
23.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 0145 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13382/22-8-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
 
24.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΖΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 27,50? ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Χ.Κ. 414 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12335/3-8-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
25.     ΤΑΞΙΦΩΤΗ ΜΑΛΑΜΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΑΡΤΗΣ 2010 ΠΟΣΟ 180,00? ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΑΞΙΦΩΤΗ ΜΑΛΑΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΟΚ 200?
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
26.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΜΗΝΑ, ΖΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 90? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΙΟΤΙ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ   Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΒΑΛΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 200? ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΗΡΩΣΕ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΦΟΡΤΩΘΟΥΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΟΙ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΙ.. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7117/5-11-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
27.     ΑΙΤΗΣΗ ΤΣΕΛΕΠΗ ΜΑΡΙΑΣ, ΖΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 94,10 ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2010 ΔΙΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 890 ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 609 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 609. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7685/30-11-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
28.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΥΓΙΑΜΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΖΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 1669,79 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗ 2006 Χ.Κ. 124/2007, ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1986 ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ. ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΝΟΤΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1132/5-3-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ

29.ΣΚΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ:ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΑΡ.838
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 338/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 04/11/2011
Ο Πρόεδρος

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ