Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 24/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17598/26-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας               1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                 2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                4) Κωστίκας Στυλιανός
5) Σπανός Μιχαήλ                            5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος             6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Χριστοδούλου Νικόλαος              8) Πράτσας Ιωάννης
9) Παπαλέξης Κων/νος                     9) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
10)  Παπαστεργίου Αχιλλέας           10) Πετρίδης Νικόλαος
11)  Παστογιάννης Γεώργιος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Γιοβανούδας Βαρσάμης
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γκαλή Γιαννούλα
16)  Πράτσας Άγγελος
17)  Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κωστίκας Στυλιανός και κ. Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο κ .Πράτσας Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως  «Τροποποίηση πρ/σμού». Η κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πράτσας Άγγελος και κ. Γκιώτης Νικόλαος βγήκαν εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημ. διατάξεως και επέστρεψαν μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή, κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Χριστοδούλου Νικόλαος βγήκαν εκτός αίθουσας  κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. Βγήκε εκτός αίθουσας κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημ. διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή και κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. επιστρέφουν στην αίθουσα συμβουλίου κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ. διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Χριστοδούλου Νικόλαος επιστρέφουν στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ένατου θέματος της ημ. διατάξεως, ενώ βγαίνει εκτός αίθουσας ο κ. Παστογιάννης Γεώργιος και επιστρέφει κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ενδέκατου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημ. διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή και κ.Πράτσας Άγγελος βγαίνουν εκτός αίθουσας στο εικοστό θέμα της ημ. διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο πέμπτο στη σειρά, ενώ οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης και κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω θέματος. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή και κ. Πράτσας Άγγελος επιστρέφουν στην αίθουσα στο δέκατο πέμπτο θέμα της ημ. διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά, ενώ ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστ. αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ανωτέρω θέματος.

Αριθμός Απόφασης:  331/2011
Θέμα: 9ο    
«Μίσθωση ακινήτων για υπηρεσίες του Δήμου».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Κωστίκα Στυλιανό, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ, ο οποίος εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέμα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της Οικονομικής Επιτροπής.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται από Επιτροπή, αποτελούμενη για τους μεν Δήμους, από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και από δύο δημοτικούς συμβούλους, και για τις Κοινότητες από τον Πρόεδρο της Κοινότητος, ως Πρόεδρος της επιτροπής και από δύο κοινοτικούς συμβούλους.
Ο ορισμός των συμβούλων των επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου, με τους αναπληρωτές τους, ενεργείται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύει για ολόκληρο το επόμενο έτος.
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1 εδαφ. (ε) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης, αρμοδιότητα της είναι η διεξαγωγή των διαγωνισμών αλλά σύμφωνα με τη γνωμ. 340/99 του ΝΣΚ, η διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 κατισχύει ως ειδική διάταξη, αν και παλαιότερη.
Επιπλέον, με την υπ’ αριθμ. 115/2011 απόφαση του Δ.Σ., ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, καθώς και η επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81.
Με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 ορίζεται ότι: «1.Η δημοπρασία εκποιήσεως ακινήτων πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων ενεργείται μετά προηγούμενης καταμέτρησιν και εκτίμησιν του εκποιούμένου κτήματος, παρ’επιτροπής, οριζομένης υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελουμένης εκ δύο μελών αυτού, του ενός οριζομένου ως  προέδρου αυτή και ενός μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ’ενός μηχανικού ή υπομηχανικού της ΤΥΔΚ οριζομένου υπό του δημάρχου ή του νομάρχου κατά περίπτωσιν. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση των μισθώσεων ακινήτων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ιδίου Π.Δ.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, και έχοντας υπόψη την εισήγηση του κ. Κωτσίκα Στυλιανού, το Π.Δ. 270/81, το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και άρθρο 194 του ΔΚΚ (Ν.6463/2006), και την ανάγκη για μίσθωση ακινήτου,


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

1. Τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες του Δήμου, επειδή οι χώροι που υπάρχουν στο δημοτικό κτίριο δεν επαρκούν με αποτέλεσμα , υπηρεσίες του Δήμου να μην διαθέτουν χώρους έστω και στοιχειωδώς για την εργασία υπαλλήλων και Δημοτικών Συμβούλων και την τοποθέτηση γραφείων, επίπλων, φοριαμών αρχείων κ.λ.π..
2. Τον καθορισμό των όρων του  Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή.
3. Τη διεξαγωγή της δημοπρασίας από την επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.: 115/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σιθωνίας.
4. Την εκτίμηση του ακινήτου από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι; 1) Παπαλέξης Κων/νος, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Κωστίκας Στυλιανός, 8) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 9) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 10) Αρσένης Καλλικρατίδας, 11) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 12) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 13) Πράτσας Ιωάννης, 14) Μάλαμα Κυριακή, 15) Κατσίκης Παναγιώτης, 16) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 17) Γκιώτης Νικόλαος.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, δεν πρέπει να ενοικιαστούν, να χρησιμοποιηθούν κτίρια που έχουμε, 2) Γκαλή Γιαννουλα, 3) Πράτσας Άγγελος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 331/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 04/11/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ