Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 18/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του
έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη


3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας


9) Φάλκος Κωνσταντίνος


10) Μάντσιος Βασίλειος


11) Κωτσίκας Στυλιανός


12) Γιοβανούδας Βαρσάμης


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Κατσίκης Παναγιώτης


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


19) Μάλαμα Κυριακή


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης
Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης
Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν
στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  329/2012


Θέμα: 28ο  ημ. διατάξεως       


«Συζήτηση
για την παύση λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Συκιάς».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό όγδοο (28o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


            Ο
Υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης κατέθεσε για νομοπαρασκευαστική
επεξεργασία στο Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος για «τη συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων στην
Επικράτεια». Σύμφωνα με το Σχέδιο διατάγματος 150 Ειρηνοδικεία από τα 301 των
17 εφετειακών περιφερειών της χώρας συγχωνεύονται. Βασικό κριτήριο για τη
συγχώνευση των «άγονων» ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της χώρας αποτέλεσε ο
μικρός αριθμός έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. Μεταξύ των υπό κατάργηση Ειρηνοδικείων
είναι το Ειρηνοδικείο Συκιάς το οποίο συγχωνεύεται με εκείνο του Πολυγύρου.


Προτείνεται να συνταχθεί ψήφισμα
διαμαρτυρίας για την κατάργηση-συγχώνευση του Ειρηνοδικείου Συκιάς και την
αποστολή του σε όλους τους αρμόδιους φορείς.


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Αντιδημάρχου,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Συντάσσει ψήφισμα διαμαρτυρίας
για την κατάργηση και συγχώνευση του Ειρηνοδικείου Συκιάς, ως κάτωθι:


 


ΨΗΦΙΣΜΑ


 


            «Ο
Υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης κατέθεσε για νομοπαρασκευαστική
επεξεργασία στο Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος για «τη συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων στην
Επικράτεια».


Σύμφωνα με το Σχέδιο διατάγματος
150 Ειρηνοδικεία από τα 301 των 17 εφετειακών περιφερειών της χώρας
συγχωνεύονται.


Βασικό κριτήριο για τη συγχώνευση
των «άγονων» ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της χώρας αποτέλεσε ο μικρός
αριθμός έκδοσης δικαστικών αποφάσεων.


Μεταξύ των υπό κατάργηση
Ειρηνοδικείων είναι το Ειρηνοδικείο Συκιάς το οποίο συγχωνεύεται με εκείνο του
Πολυγύρου. Το Ειρηνοδικείο Συκιά βρίσκεται στον πρώην Δήμο Τορώνης, σημερινή
Δημοτική Ενότητα του Δήμου Σιθωνίας, περιοχή υψηλής τουριστικής κίνησης και με
αυξητική δυναμική στον χώρο του Τουρισμού και της αγροτοκτηνοτροφίας (δύο
βασικοί τομείς για την ανάπτυξη και ανόρθωση της χώρας μας). Που βρίσκεται
συνεπώς το «άγονο» της περιοχής του Ειρηνοδικείου Συκιάς; Κατά την τελευταία
πενταετία εκδόθηκαν 482 πολιτικές αποφάσεις μη υπολογιζόμενες οι αποφάσεις των
πταισματοδικείων και των μεταβατικών Μονομελών Πλημ/κείων. Σημειωτέον λόγω της
έλλειψης Ειρηνοδίκη, οι αποφάσεις είναι πολύ λιγότερες από αυτές που θα
μπορούσαν να εκδικαστούν.


            Που
βρίσκεται λοιπόν ο μικρός αριθμός έκδοσης δικαστικών αποφάσεων;


            Σημειώνουμε
ότι το κατάστημα του Ειρηνοδικείου Συκιάς κατασκευάσθηκε από το Ελληνικό
Δημόσιο για να καλύψει τις δικαστικές ανάγκες της περιοχής χωρίς να
επιβαρύνεται το Ελληνικό Δημόσιο με καταβολή ενοικίων. Παράλληλα λειτουργεί και
το μεταβατικό Πταισματοδικείο στον Άγιο Νικόλαο το οποίο στεγάζεται εντός του
κοινοτικού καταστήματος.


            Με
την ανωτέρω κατάργηση-συγχώνευση καρατομείται η δικαστική δομή της περιοχής μας
και θα αναγκάζουν ανθρώπους να μετακινούνται μέχρι και 100χιλιόμετρα για να
δικάσουν και να λύσουν τις διαφορές τους, με αποτέλεσμα σοβαρές καθυστερήσεις
και δυσλειτουργίες.


            Για
τους ανωτέρω λόγους ζητούμε την παραμονή του Ειρηνοδικείου Συκιάς».


 


Το ανωτέρω ψήφισμα να σταλεί σε
όλους τους αρμόδιους φορείς.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 329/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 27/09/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ