Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 18/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του
έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη


3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας


9) Φάλκος Κωνσταντίνος


10) Μάντσιος Βασίλειος


11) Κωτσίκας Στυλιανός


12) Γιοβανούδας Βαρσάμης


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Κατσίκης Παναγιώτης


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


19) Μάλαμα Κυριακή


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης
Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης
Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν
στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  327/2012


Θέμα: 26ο  ημ. διατάξεως       


«Αιτήσεις
Αρβανίτη Αργυρίου για παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης έργων».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το
εικοστό έκτο (26o) θέμα
της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη του Δ.Σ.:


1) την υπ’ αριθμ.:
16895/18-09-2012 αίτηση του Αρβανίτη Αργυρίου του Βασιλείου, σύμφωνα με την
οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Νικήτης (Β φάση)» Αρ. Μελέτης 286/2009, λόγω
κατασκευαστικών δυσχερειών.


2) την υπ’ αριθμ.:
16896/18-09-2012 αίτηση του Αρβανίτη Αργυρίου του Βασιλείου, σύμφωνα με την
οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Μεταγγιτσίου (Β φάση)» Αρ. Μελέτης 284/2009, λόγω
κατασκευαστικών δυσχερειών.


3) την υπ’ αριθμ.: 16898/18-09-2012
αίτηση του Αρβανίτη Αργυρίου του Βασιλείου, σύμφωνα με την οποία αιτείται τη
χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση ΠΕΟ» Αρ.
Μελέτης 87/2009, λόγω κακών καιρικών συνθηκών.


4) την υπ’ αριθμ.:
16899/18-09-2012 αίτηση του Αρβανίτη Αργυρίου του Βασιλείου, σύμφωνα με την
οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου
«Ασφαλτόστρωση δρόμων Δήμου Σιθωνίας» Αρ. Μελέτης 86/2009, λόγω κακών καιρικών
συνθηκών.


5) την υπ’ αριθμ.:
16900/18-09-2012 αίτηση του Αρβανίτη Αργυρίου του Βασιλείου, σύμφωνα με την
οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Μεταγγιτσίου (Α φάση)» Αρ. Μελέτης 268/2008, λόγω
κατασκευαστικών δυσχερειών.


6) την υπ’ αριθμ.: 16901/18-09-2012
αίτηση του Αρβανίτη Αργυρίου του Βασιλείου, σύμφωνα με την οποία αιτείται τη
χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων
Τ.Δ. Ν.Μαρμαρά (Α φάση)» Αρ. Μελέτης 267/2008, λόγω κατασκευαστικών δυσχερειών.


 


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης των ανωτέρω έργων.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις,


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


1) Εγκρίνει την παράταση στην
προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Νικήτης (Β φάση)»
Αρ. Μελέτης 286/2009, λόγω κατασκευαστικών δυσχερειών, έως 31/09/2009.


2) Εγκρίνει την παράταση στην
προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Μεταγγιτσίου (Β
φάση)» Αρ. Μελέτης 284/2009, λόγω κατασκευαστικών δυσχερειών, έως 31/09/2009.


3) Εγκρίνει την παράταση στην
προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση ΠΕΟ» Αρ. Μελέτης 87/2009, λόγω
κακών καιρικών συνθηκών, έως 31/07/2011.


4) Εγκρίνει την παράταση στην
προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δήμου Σιθωνίας» Αρ. Μελέτης
86/2009, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, έως 31/06/2011.


5) Εγκρίνει την παράταση στην
προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Μεταγγιτσίου (Α
φάση)» Αρ. Μελέτης 268/2008, λόγω κατασκευαστικών δυσχερειών, έως 31/09/2009.


6) Εγκρίνει την παράταση στην
προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Ν.Μαρμαρά (Α φάση)»
Αρ. Μελέτης 267/2008, λόγω κατασκευαστικών δυσχερειών, έως 31/09/2009.


 


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης
Καλλικρατίδας, 2) Λογοτριβή Ελένη, 3) Χριστοδούλου Νικόλαος, 4) Λαθούρη Πάργα
Μαρία, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7) Ντέμπλας Κυπαρίσσης,
8) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 9) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 10) Κατσίκης Παναγιώτης.


Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας
Βαρσάμης και 2) Πράτσας Άγγελος.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 327/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 27/09/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ