Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 24/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17598/26-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας               1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                4) Κωστίκας Στυλιανός
5) Σπανός Μιχαήλ                             5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος              6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                 7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Χριστοδούλου Νικόλαος               8) Πράτσας Ιωάννης
9) Παπαλέξης Κων/νος                      9) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
10)  Παπαστεργίου Αχιλλέας              10) Πετρίδης Νικόλαος
11)  Παστογιάννης Γεώργιος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Γιοβανούδας Βαρσάμης
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γκαλή Γιαννούλα
16)  Πράτσας Άγγελος
17)  Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κωστίκας Στυλιανός και κ. Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο κ .Πράτσας Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως  «Τροποποίηση πρ/σμού». Η κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πράτσας Άγγελος και κ. Γκιώτης Νικόλαος βγήκαν εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημ. διατάξεως και επέστρεψαν μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή, κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Χριστοδούλου Νικόλαος βγήκαν εκτός αίθουσας  κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. Βγήκε εκτός αίθουσας κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημ. διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή και κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. επιστρέφουν στην αίθουσα συμβουλίου κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ. διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Χριστοδούλου Νικόλαος επιστρέφουν στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ένατου θέματος της ημ. διατάξεως, ενώ βγαίνει εκτός αίθουσας ο κ. Παστογιάννης Γεώργιος και επιστρέφει κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ενδέκατου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημ. διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή και κ.Πράτσας Άγγελος βγαίνουν εκτός αίθουσας στο εικοστό θέμα της ημ. διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο πέμπτο στη σειρά, ενώ οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης και κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω θέματος. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή και κ. Πράτσας Άγγελος επιστρέφουν στην αίθουσα στο δέκατο πέμπτο θέμα της ημ. διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά, ενώ ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστ. αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ανωτέρω θέματος.

Αριθμός Απόφασης:  325/2011
Θέμα: 3ο    
«Μίσθωση ακινήτων για την δημιουργία χώρων στάθμευσης στη Σάρτη».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους, η Δημοτική αρχή προέβει  στη δημιουργία και δοκιμαστική λειτουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης εντός ιδιωτικών γεωτεμαχίων του οικισμού της Σάρτης του Δήμου μας.
Επειδή από το παραπάνω εγχείρημα υπήρξαν εντυπωσιακά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της Τ.Κ. Σάρτης και παράλληλη θεαματική βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στο κέντρο του οικισμού, η δημοτική αρχή επιθυμεί να προβεί στην μίσθωση ορισμένων ακινήτων κατάλληλων για τον παραπάνω σκοπό.
Η μίσθωση θα γίνει με δημοπρασία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ/77/Α/30.03.1981): «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
Η μελέτη ανατέθηκε και εκπονήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ/42/Α/22.02.2005): «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και στις 24/11/2010, μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και του προαναφερόμενου μελετητή, συνάφθηκε το οικείο ιδιωτικό συμφωνητικό, ποσού τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (4.787,85€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του, καλείται:
α) Να εγκρίνει την μίσθωση των δημοτικών ακινήτων που θα κριθούν κατάλληλα για το σκοπό της μίσθωσης.
β) Να ορίσει την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81, για την καταμέτρηση και εκτίμηση των ακινήτων.
Προτείνεται η μίσθωση να γίνει για την τριετία 2012-2014.
Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω..
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία,
Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

α) Εγκρίνει τη μίσθωση τριών (3) γεωτεμαχίων, για την τριετία 2012-2014, εντός του Οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν  για τη δημιουργία και λειτουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης. 
β) Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 115/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους: 1) Τζίτζιο Ιωάννη του Τριαντάφυλλου, Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωτή του, τον Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο Έργων και από τους Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Κωστίκα Στυλιανό, με αναπληρωτή του τον Παστογιάννη Γεώργιο και 2) Γεωργιάδη Αναστάσιο, με αναπληρώτρια του την Γκαλή Γιαννούλα.

γ) Ορίζεται η επιτροπή του άρθρου 7 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81, για την καταμέτρηση και εκτίμηση των παραπάνω ακινήτων, αποτελούμενη από τους: 1) Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο Έργων με αναπληρωτή του τον Ψηλογιάννη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Παιδείας, 2) Πράτσα Ιωάννη του Αντωνίου, με αναπληρωτή του τον Δημητρό Δημήτριο του Αστερίου και 3) Παπαζαχαρία Αρίστο του Γεωργίου, Υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικών Έργων, με αναπληρωτή του τον Αναγνωστάρα Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Ύδρευσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 325/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 04/11/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ