Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 18/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του
έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη


3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας


9) Φάλκος Κωνσταντίνος


10) Μάντσιος Βασίλειος


11) Κωτσίκας Στυλιανός


12) Γιοβανούδας Βαρσάμης


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Κατσίκης Παναγιώτης


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


19) Μάλαμα Κυριακή


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης
Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης
Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν
στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  324/2012


Θέμα: 23ο  ημ. διατάξεως       


«Έγκριση
εκτέλεσης της εργασίας: «Εργασίες επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων
ύδρευσης-αποχέτευσης», πρ/σμού δαπάνης 438.000,00 €, με ανοικτό διαγωνισμό».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.
Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το
εικοστό τρίτο (23o)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Για την απρόσκοπτη λειτουργία του
Δήμου, απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας «Εργασίες επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων
ύδρευσης-αποχέτευσης», πρ/σμού δαπάνης 438.000,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:
128/2012 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει τα
ίδια μέσα για την εκτέλεση της υπηρεσίας, προτείνεται να ανατεθεί σε ιδιώτη,
μετά την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, τους όρους του οποίου θα καθορίσει με
απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.


Για το λόγο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις
ακόλουθες διατάξεις:


Α) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 209 και της
παρ.1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.


Β) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.


Γ) το άρθρο 11 του ΠΔ 28/1980.


Δ) την αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες
επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης».


Ε) τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισμό εξόδων έτους 2012, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά,


 


Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική
συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία και έχοντας υπόψη:


 


Α) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 209 και της
παρ.1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.


Β) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.


Γ) το άρθρο 11 του ΠΔ 28/1980.


Δ) την αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες
επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης».


Ε) τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισμό εξόδων έτους 2012,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


 


Α. Εγκρίνει την εκτέλεση της
υπηρεσίας «Εργασίες
επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης», προϋπολογισμού
438.000,00 €, μετά τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού.


Β. Η υπηρεσία δεν μπορεί να εκτελεσθεί με ίδια
μέσα, διότι ο Δήμος δεν διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 324/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 27/09/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ