Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 3/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 1018/27-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                    1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                    2) Παπαστεργίου Αχιλλέας
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Δημητρός Αστ.Δημήτριος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                 5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Σπανός Μιχαήλ                             6) Γκαλή Γιαννούλα
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος              7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Μάλαμα Κυριακή
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  32/2012
Θέμα: 23ο    
«Αποδοχή και κατανομή ποσού 166.734,00 € από ΣΑΤΑ 2011 (4η δόση)».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το εικοστό τρίτο (23ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ.: 1337/31-12-2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 166.734,00 €  προερχόμενο από 4η εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011. Το ποσό αυτό είχε εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 201΄2.
Όπως γνωρίζεται κατά τη σύνταξη του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2012, είχαν γραφεί πιστώσεις για εκτέλεση και αποπληρωμή διαφόρων έργων, αρκετές από τις οποίες, θα καλυφθούν από χρήματα προερχόμενα από ΣΑΤΑ (Ν. 1228/89).
Συνεπώς παρίσταται ανάγκη καθορισμού των Κ.Α. του πρ/σμού των εξόδων του Δήμου, των οποίων οι δαπάνες θα καλυφθούν από χρήματα της ΣΑΤΑ (Ν. 1828/89) και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Επίσης πρέπει να διορθωθεί η αρ. 413/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά κατανομή ΣΑΤΑ Γ δόση 2011, ως προς το πρώτο σκέλος.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρίσταται ανάγκη κατανομής των ανωτέρω χρημάτων και ψηφίσεως της σχετικής πίστωσης και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.
   Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα
  
Α) Καθορίζει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2011 των οποίων οι δαπάνες θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ (Δ δόση) συνολικού ποσού 166.734,00 €, προς κατανομή ποσού 166.734,00 € για την εκτέλεση διαφόρων έργων και τροποποιεί τον προϋπολογισμό, ως εξής:
 1) Στον Κ.Α. 02.30.7326.1009 πίστωση 7.730,85 € με τίτλο «Πλακόστρωση παραλιακής οδού οικισμού Τορώνης».
 2) Στον Κ.Α. 02.30.7326.1012 πίστωση 8.100,00 € με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου οικισμού Τορώνης».
 3) Στον Κ.Α. 02.30.7333.0024 πίστωση 22.594,12 € με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών Οδών».
 4) Στον Κ.Α. 02.80.8117.0015 πίστωση 29.123,50 € με τίτλο «Παιδικός Σταθμός Τ.Δ. Μεταγγιτσίου». (Κ/ξ Παντελίδης Γιαγλής)
 5) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0089 πίστωση 55.351,33 € με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων κάθετοι σε οδικό δίκτυο».
 6) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0092  πίστωση 43.834,20 € με τίτλο «Εργασίες σταθεροποίησης και τελικής οριοθέτησης παραλιακού δρόμου Συκιάς (ΑΛΑΤΙ)».


Β) Διορθώνει την αριθμ.: 413/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά κατανομή ΣΑΤΑ Γ δόση 2011, ως προς το πρώτο σκέλος της κατανομής καθώς εκ παραδρομής έγινε κατανομή στο έργο με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου Σάρτης» ποσού 44.744, 63 €, στο ορθό ως εξής:
Β1. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 και εγγράφει σ’ αυτό τα κάτωθι έργα:
1) Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου Τ.Δ. Σάρτης, 45.000,00 €.
2) Ανάπλαση πλατείας Συκιάς, 45.000,00 €.

Β2. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012: Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 45.000,00 € για τη δημιουργία και ενίσχυση του Κ.Α. 02.30.7332.1001 με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Συκιάς».

Β3. Ανακατανέμει το ποσό των 44.744.63 € από Γ δόση ΣΑΤΑ έτους 2011 στον .Α. 02.30.7332.1001 με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Συκιάς».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 03/02/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ