Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 16116/06-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Παπαλέξης Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                             5  ) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος               6) Πράτσας Άγγελος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10)  Φάλκος Κων/νος
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Κωστίκας Στυλιανός
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γεωργιάδης Αναστάσιος
16)  Γκαλή Γιαννούλα
17)  Κατσίκης Παναγιώτης
18)  Πράτσας Ιωάννης
19)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20)  Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημ. Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  317/2011
Θέμα: 23ο    
«Εξώδικος συμβιβασμός υπόθεσης κ. Κανενέ Θεοδώρου».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Νομικό Σύμβουλο κ.Κόκκινο Δημήτριο, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό τρίτο (23ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την γνωμοδότηση του βάση της οποίας  αναφέρει ότι ο κ.Κανενές Θεόδωρος, κάτοικος Σάρτης Χαλκιδικής, κατέθεσε την από 25-11-2008 αγωγή κατά του Δήμου Τορώνης, ζητώντας να του καταβληθεί το ποσό των 4.500,00 €. Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η με αριθμό 2/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Συκιάς, η οποία υποχρεώνει το Δήμο Τορώνης και μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 τον Δήμο Σιθωνίας, να καταβάλλει το ποσό των 4.500,00 € συν τα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 100,00 €. Το Δ.Σ. του Δήμου Τορώνης με την αρ. 70/2010 απόφασή του αποδέχθηκε τον συμβιβασμό που του προτάθηκε, ώστε να του καταβληθεί το ποσό των 3.000,00 € για πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της απαίτησής του έναντι του Δήμου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να εφαρμοσθεί η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Τορώνης και να του καταβληθεί το ποσό των 3.000,00 €.
Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ.: 268/2011 απόφαση της Οικ. Επιτροπής σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για τον εξώδικο συμβιβασμό και εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου, την αρ. 268/2011 απόφαση της Οικ. Επιτροπής και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τον εξώδικο συμβιβασμό της  υπόθεσης κ. Κανενέ Θεοδώρου, κατοίκου Σάρτης Χαλκιδικής, στο ποσό των 3.000,00 €, για πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της απαίτησής του, σύμφωνα με την αρ.70/2010 απόφαση του Δ.Σ. του πρώην Δ.Τορώνης και την αρ. 268/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Σιθωνίας, έναντι του Δήμου Σιθωνίας παραιτούμενος ταυτόχρονα από οποιαδήποτε αξίωση, καθώς κρίνεται επωφελής για τα συμφέροντα του Δήμου.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 317/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 13/10/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ