Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 16116/06-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Παπαλέξης Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                             5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος              6) Πράτσας Άγγελος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                 7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10)  Φάλκος Κων/νος
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Κωστίκας Στυλιανός
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γεωργιάδης Αναστάσιος
16)  Γκαλή Γιαννούλα
17)  Κατσίκης Παναγιώτης
18)  Πράτσας Ιωάννης
19)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20)  Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημ. Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  315/2011
Θέμα: 21ο    
«Επιχορήγηση των εθελοντικών ομάδων του Δήμου Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Παπαστεργίου Αχιλλέα, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό πρώτο (21ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Προτείνεται να επιχορηγηθούν οι εθελοντικές ομάδες του Δήμου Σιθωνίας ΟΠΕΑΝ και ΟΠΕΔΤ, για τη προσφορά και συμβολή τους στο Δήμο μας.
Προτείνει η ΟΠΕΑΝ να επιχορηγηθεί με το ποσό των 5.000,00 € και η ΟΠΕΔΤ με το ποσό των 3.000,00 €.
Ο κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης προτείνει η ΟΠΕΑΝ να επιχορηγηθεί με το ποσό των 20.000,00 € και η ΟΠΕΔΤ με το ποσό των 15.000,00 €.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την επιχορήγηση των εθελοντικών ομάδων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τις ανωτέρω προτάσεις.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

1) Επιχορηγεί την εθελοντική ομάδα ΟΠΕΑΝ με το ποσό των 5.000,00 €. Για το λόγο αυτό ψηφίζει πίστωση 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6737.0003 του πρ/σμού του Δήμου.
2) Επιχορηγεί την εθελοντική ομάδα ΟΠΕΔΤ με το ποσό των 3.000,00 €. Για το λόγο αυτό ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6737.0003 του πρ/σμού του Δήμου.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χριστολούλου Νικόλαος, 2) Λογοτριβή Ελένη, 3) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 4) Κωστίκας Στυλιανός, 5) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 6) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 7) Αρσένης Καλλικρατίδας, 8) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 9) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 10) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 11) Κατσίκης Παναγιώτης, 12) Ρεβενκιώτης Δημήτριος, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Φάλκος Κωνσταντίνος, 15) Πετρίδης Νικόλαος, 16) Πράτσας Άγγελος.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος ψηφίζει την πρότασή του, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστ. , ψηφίζει την πρόταση του κ.Γιοβανούδα, 3) Γκαλή Γιαννούλα, η οποία αναφέρει να επιχορηγηθεί η ΟΠΕΑΝ με 8.000,00 € και η ΟΠΕΔΤ με 5.000,00 €, 4) Σπανός Μιχαήλ, 5) Μάλαμα Κυριακή, οι οποίοι ζητούν να χορηγηθούν περισσότερα χρήματα στις εθελοντικές ομάδες.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 315/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 13/10/2011
Ο Πρόεδρος

 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ