Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 18/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του
έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη


3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας


9) Φάλκος Κωνσταντίνος


10) Μάντσιος Βασίλειος


11) Κωτσίκας Στυλιανός


12) Γιοβανούδας Βαρσάμης


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Κατσίκης Παναγιώτης


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


19) Μάλαμα Κυριακή


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης
Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης
Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν
στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  312/2012


Θέμα: 11ο  ημ. διατάξεως       


«Παραλαβή της υπ’ αριθμ. 64/2012 μελέτης:
«Αποτύπωση Οικοδομικών Τετραγώνων 6 & 9 στον οικισμό της Σάρτης.».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.
Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το
ενδέκατο (11o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Στις 15 Ιουνίου 2012, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, με την
υπ’ αριθ. 171/2012 απόφαση της (ΑΔΑ:
Β412Ω1Φ-ΓΞΓ), ανέθεσε την εκπόνηση της μελέτης του θέματος στον Αγρ. Τοπογράφο
Μηχανικό κ. Φώτιο Μυριανίδη του Θεοχάρη,
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 3 Τ.Κ. 551 34 Θεσσαλονίκη.


Η προαναφερθείσα απόφαση ελήφθη
κατ’ εξουσιοδότηση των προβλέψεων της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,
ύστερα από  το υπ’ αριθ. 8130/17.05.2012
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο βεβαιωνόταν η
αδυναμία της Υπηρεσίας, για τη σύνταξη της προαναφερθείσας μελέτης.


Στις 26 Ιουλίου 2012, μεταξύ του Δημάρχου Σιθωνίας κ. Ιωάννη Τζίτζιου
και του προαναφερόμενου αναδόχου, υπογράφηκε η σχετική εργολαβική σύμβαση ποσού
2.156,93€ (ΑΔΑ: Β41ΣΩ1Φ-ΥΝΚ).


Με την υπ’ αριθ. 16163/04.09.2012 απόφαση της
Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ορίστηκε επιβλέπων για την
παρακολούθηση της μελέτης του θέματος, ο Πολιτικός Μηχανικός Παπαζαχαρίας Γ.
Αρίστος, και εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης.


Η ανατεθείσα μελέτη εκπονήθηκε
από τον ανάδοχο μελετητή εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και με την
υπ’ αριθμ. 16166/04.09.2012 αίτηση
του, υποβλήθηκε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, για τον απαιτούμενο έλεγχο και
θεώρηση.


Η μελέτη ελέγχθηκε από τον
επιβλέποντα μηχανικό, θεωρήθηκε δεόντως από την Προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και υποβάλλεται σήμερα για παραλαβή από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα
με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.


Ύστερα από το ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση και την παραλαβή της
μελέτης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία
Αρίστου και την ανωτέρω μελέτη,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Εγκρίνει και παραλαμβάνει την υπ’ αριθμ.
64/2012 μελέτη: «Αποτύπωση Οικοδομικών Τετραγώνων 6 & 9 στον οικισμό της
Σάρτης», η οποία συντάχθηκε από τον Αγρ. Τοπογράφο
Μηχανικό κ. Φώτιο Μυριανίδη του Θεοχάρη,
κατόπιν της με αριθμ.: 171/2012 απόφασης ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Σιθωνίας.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 312/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 27/09/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ