Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 16116/06-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Παπαλέξης Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                         4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος             6) Πράτσας Άγγελος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10)  Φάλκος Κων/νος
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Κωστίκας Στυλιανός
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γεωργιάδης Αναστάσιος
16)  Γκαλή Γιαννούλα
17)  Κατσίκης Παναγιώτης
18)  Πράτσας Ιωάννης
19)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20)  Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημ. Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  311/2011
Θέμα: 17ο    
«Ορισμός εκπροσώπων προκειμένου να συμμετέχουν στο Συνέδριο για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές κοινωνίες και την μετάβαση τους στην Αθήνα.».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κα.Χριστάρα Μαρία, δημοτική υπάλλήλο, η οποία εισηγούμενη το δέκατο έβδομο (17ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:  
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας Των Φίλων του υπουργείου Εσωτερικών προσκαλεί όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες να υπογράψουν την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των Φύλων στις Τοπικές κοινωνίες και να συμμετέχουν στην επίσημη τελετή της υπογραφής. Η επίσημη τελετή της υπογραφής της Χάρτας θα γίνει στην Αθήνα στο πλαίσιο του Συνεδρίου με θέμα «Η Πόλη της Ισότητας» στις 20-21 Οκτωβρίου 2011, στο οποίο θα παρουσιασθεί επίσης και ο Οδηγός Εφαρμογής της Χάρτας που έχει εκπονηθεί για τον σκοπό αυτό, από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
Στη χώρα μας, οι Δήμοι που θα αποφασίσουν να την υπογράψουν, θα καταρτίσουν ένα Σχέδιο δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των  Φύλων στις τοπικές πολιτικές. Σε  αυτό θα καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι ενέργειες και τα μέσα με τη βοήθεια του οδηγού Εφαρμογής της Χάρτας που έχει εκπονηθεί για τον σκοπό αυτό από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Η υπογραφή της χάρτας θα πραγματοποιηθεί σε επίσημη τελετή   στην Αθήνα στο πλαίσιο του Συνεδρίου, στην οποία θα  πρέπει να παρευρεθεί  ο Δήμαρχος Σιθωνίας ο κ Τζίτζιος Ιωάννης για να υπογράψει την χάρτα. Στο μεταξύ θα πρέπει   να οριστεί τουλάχιστον, μια αιρετή εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και ένα υπηρεσιακό στέλεχος, που θα προσκληθούν να συμμετέχουν στο συνέδριο. Τα έξοδα θα καλυφθούν από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και από το πρόγραμμα  ΕΣΠΑ 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου Σιθωνίας για την υποστήριξη των γυναικών και την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης, ο Δήμος προτίθεται να συμμετέχει στο έργο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο», του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, την Ένωση Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.). Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία OTA «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.» είναι τελικός δικαιούχος του έργου.
 Το έργο απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν εκλεγεί σε φορέα τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης, γυναίκες που ήταν υποψήφιες σε εκλογικές διαδικασίες, αλλά δεν εκλέχθηκαν  σε φορείς της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων με την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των γυναικών, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους, την προσωπική τους ενδυνάμωση και υποστήριξη, ώστε να ενισχυθεί και να διευρυνθεί η συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο.
Ο Δήμαρχος προτείνει την κα. Μάλαμα Κυριακή αιρετή εκπρόσωπο του Δήμου και την κα. Χριστάρα Μαρία υπηρεσιακό στέλεχος του Δήμου. Στο συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν και οι υπόλοιπες γυναίκες Δημοτικοί Σύμβουλοι, εφόσον επιθυμούν, και τα έξοδα τους θα  καλυφθούν από το Δήμο.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κα.Χριστάρα Μαρίας και την πρόταση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει αιρετή εκπρόσωπο του Δήμου μας την κα. Μάλαμα Κυριακή και τη δημοτική υπάλληλο κα.Χριστάρα Μαρία να συμμετέχουν στο συνέδριο για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές κοινωνίες. Τα έξοδα θα καλυφθούν από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και από το πρόγραμμα  ΕΣΠΑ. 
Στο συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν και οι υπόλοιπες γυναίκες Δημοτικοί Σύμβουλοι, εφόσον επιθυμούν, και τα έξοδα τους θα  καλυφθούν από το Δήμο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 311/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 13/10/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ