Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 18/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του
έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη


3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας


9) Φάλκος Κωνσταντίνος


10) Μάντσιος Βασίλειος


11) Κωτσίκας Στυλιανός


12) Γιοβανούδας Βαρσάμης


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Κατσίκης Παναγιώτης


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


19) Μάλαμα Κυριακή


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης
Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης
Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν
στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  309/2012


Θέμα: 8ο  ημ. διατάξεως         


«Ανάθεση
σε ειδικούς επιστήμονες την μελέτη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις περιοχές
διανομών της Δ.Κ. Συκιάς».


 


Ο Πρόεδρος, ο οποίος εισηγούμενος
το όγδοο (8o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Μετά την ψήφιση του Ν.4061/2012
που αφορά «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων-Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα
το άρθρο 22 με τίτλο «Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο» και το
άρθρο 23 με τίτλο «Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων» προέκυψε η ανάγκη να
γίνουν τέτοιες μελέτες που να βοηθήσουν τους συνδημότες μας και τους κατέχοντες
γενικότερα έτσι ώστε να πάρουν τίτλους με την ορθότερη διαδικασία. Στη
Δ.Κ.Συκιάς υπάρχουν αρκετές μικρές διανομές που πρέπει να διερευνηθούν
προκειμένου να γίνουν οι ανάλογες κινήσεις.


Με την
περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική
Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ’ εξαίρεση  σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ανά
υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη
γνώση ή  εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές
η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του
Ν.3463/06.


Με την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι:


«Για την εξώδικη ή
δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 
σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η
αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του
κοινοτικού  συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η
σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών
τους.
»


 


Ο Δήμαρχος αναφέρει ότι για τους
λόγους αυτούς προτάθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. Απόφαση
253/2012 ο δικηγόρος κ. Κυριακόπουλος για την νομική κάλυψη της υπόθεσης και ο
Αγρονόμος-Τοπογράφος κ. Μουχτάρης Ιωάννης προκειμένου να κάνει γενική
φωτοερμηνεία των διανομών από τις αεροφωτογραφίες, έτσι ώστε να καλύπτεται το ότι
νέμονταν πριν το 1965, τεχνική έκθεση για το σήμερα και το 1945 και εφαρμογή
πάνω στους προσωρινούς χάρτες των διανομών.


 


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι ίσως να είναι προτιμότερο τα χρήματα αυτά να
δοθούν σε δικηγόρους της περιοχής προκειμένου να συμπληρώσουν τις αιτήσεις των
ενδιαφερομένων.


 


Η αμοιβή των δικηγόρων, για
υποθέσεις που αφορούν Δήμο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί
δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Επειδή όμως η ανωτέρω υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή 
εμπειρία, σας καλώ να ψηφίσουμε το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου κ.
Κυριακόπουλου κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281
του Ν. 3463/06.


 


Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του


1)         την εισήγηση του Δημάρχου,


2)         την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10


3)         την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06


4)         την υπ’ αριθμ.: 253/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τον ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας.


5)         την οικονομική προσφορά του δικηγόρου κ. Kυριακόπουλου.


6)         το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή 
εμπειρία


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


1. Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου
κ. Κυριακόπουλου στον οποίο ανατέθηκε από την Οικονομική επιτροπή κατ΄
εξαίρεση, για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας νομική κάλυψη της υπόθεσης,
σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος, διερεύνησης και επεξεργασίας στοιχείων
προκειμένου οι κάτοικοι να τα χρησιμοποιήσουν για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας
στις περιοχές διανομών της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, στο ποσό των 12.300,00
ευρώ με ΦΠΑ.


2. Η αντιμετώπιση της παραπάνω
δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 του προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους του Δήμου Σιθωνίας.


3. Καθορίζει την αμοιβή του Αγρονόμου
Τοπογράφου κ. Μουχτάρη Ιωάννη για τις τεχνικές εκθέσεις και τις φωτοερμηνείες
με το ποσό των 4.612,50 € με Φ.Π.Α.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 309/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 27/09/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ