Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 18/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του
έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη


3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας


9) Φάλκος Κωνσταντίνος


10) Μάντσιος Βασίλειος


11) Κωτσίκας Στυλιανός


12) Γιοβανούδας Βαρσάμης


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Κατσίκης Παναγιώτης


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


19) Μάλαμα Κυριακή


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης
Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης
Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν
στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  302/2012


Θέμα: 1ο  ημ. διατάξεως         


«Αίτηση της εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε., Τουριστικές
Ξενοδοχειακές, Τεχνικές Επιχειρήσεις για μείωση μισθώματος».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο
(1o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε τα εξής:


            Θέτει
υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 13434/25-07-2012 αίτηση της εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΗ
Α.Ε., κάμπινγκ Αρμενιστής, Τουριστικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με την οποία
αιτείται μείωση του μισθώματος, στην υφιστάμενη μίσθωση που υπάρχει μεταξύ του
Δήμου Σιθωνίας και της εταιρείας του , όσον αφορά το κτήμα του Δήμου στην Ακτή
Αρμενιστής, όπου ιδρύσαν και λειτουργούν το ομώνυμο  κάμπινγκ.


Ο Πρόεδρος
έδωσε το λόγο στο δικηγόρο της Επιχείρησης κ. Φυργάδη Απόστολο, ο οποίος
αναφέρει ότι ζητείται μείωση του μισθώματος, διότι το μίσθωμα από 195.000 το
2009 αυξήθηκε σε 250.000,00 € για το 2010, σε 250.000,00 € για το 2011 και
280.000,00 € για το 2012, με 3% αύξηση για την υπόλοιπη περίοδο λαμβάνοντας
υπόψη τις επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της τότε περιόδου. Η
αύξηση δηλαδή 2009-2012 ανήλθε ποσοτικά στο 40%. Στις δεδομένες τρέχουσες
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες η πληρότητα υφίσταται πίεση όσον αφορά τις
κρατήσεις-αφίξεις και μείωση της τάξεως του 20% και βέβαια με μείωση των τιμών
και πολλαπλών προσφορών στους πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού, με συνέπεια τα
έσοδα να κλείσουν με μείωση της τάξης τουλάχιστον του 30%.Για όλα τα παραπάνω
ευελπιστούμε την κατανόησή σας και αιτούμεθα τη μείωση του μισθώματος κατά 30%
που βέβαια έρχεται να επανορθώσει τη λάθος εκτίμηση του 2009 που δεν μπόρεσε να
προβλέψει τις δύσκολες ακραίες οικονομικές εξελίξεις και να επανέλθει στα
ανεκτά οικονομικά επίπεδα του 2009, με τη λογική αύξηση βεβαίως σε σχέση με το
2009 του 12% (3 χρόνια επί 4%).


Ο Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας
Κυπαρίσσης αναφέρει όλο το ιστορικό από την αρχή της ενοικίασης μέχρι και
σήμερα.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας
Βαρσάμης αναφέρει πως το μίσθωμα έπρεπε να αυξηθεί με την καινούργια σύμβαση
για να είναι σύννομο. Επίσης αναφέρει ότι δεν υπάρχει απόφαση του Τοπικού
Συμβουλίου Σάρτης για το θέμα, η οποία είναι απαραίτητη. Δεν μπορεί να γίνει
αναδρομική μείωση του μισθώματος για το έτος 2012. Δεν δέχοται να γίνονται
αυξήσεις στα τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού στους δημότες και
να γίνονται μείωσεις στις συμβάσεις.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος δέχεται τη μείωση για 2012, αλλά το έτος 2013 να υπάρξει νέα απόφαση.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας
Άγγελος αναφέρει ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι μοναδικής ομορφιάς και πρέπει
να προστατευτεί. Προτείνει η μείωση να είναι 20%.


Ο Δήμαρχος αναφέρει ότι το θέμα
είναι σοβαρό και μεγάλο, διότι αφορά την πιο σοβαρή επένδυση στο Δήμο μας.
Πρέπει να επαινέσουμε τους ιδιοκτήτες του κάμπινγκ Αρμενιστής  για την επένδυση που έχουν προσφέρει. Έχουν
αναβαθμίσει την περιοχή και έχουν σύγχρονη οργάνωση. Υπάρχει κρίση και
πρόβλημα. Πρέπει να βοηθήσουμε τη σοβαρή αυτή επένδυση. Πρότασή μου είναι να
δεχθούμε μείωση του μισθώματος για το 2012 ποσού 25.000,00 €, που είναι περίπου
8,5% και το έτος 2013 μείωση 50.000,00 € από το αρχικό, μείωση περίπου 17%.


 


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τη μείωση του μισθώματος όπως προτάθηκε
από το Δήμαρχο.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και την πρόταση του
Δημάρχου,  την αίτηση της ανωτέρω
εταιρείας και  τις διατάξεις του Ν.
4071/2012,


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Τη μείωση του μισθώματος για το
2012 ποσού 25.000,00 €, που είναι περίπου 8,5% και το έτος 2013 μείωση
50.000,00 € από το αρχικό, μείωση περίπου 17%.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Γκαλή
Γιαννούλα, 4) Τσιάρας Εμμανουήλ, 5) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 6)
Ψηλογιάννης Γεώργιος, 7) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 8) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 9)
Αναγνωστάρας Γεώργιος, 10) Κωστίκας Στυλιανός, 11) Μάλαμα Κυριακή.


Κατά είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, για τους λόγους που αναφέρονται στην
εισήγηση, 2) Κατσίκης Παναγιώτης, 3) Πράτσας Άγγελος, ο οποίος ζητεί για το
έτος 2013 μείωση του μισθώματος κατά 20%, 4) Φάλκος Κωνσταντίνος, 5) Πετρίδης
Νικόλαος, 6) Σπανός Μιχαήλ, ο οποίος ζητά να υπάρχει απόφαση της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης, 7) Γεωργιάδης Αναστάσιος, για τον ίδιο λόγο με τον κ. Σπανό,
8) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, συμφωνεί με την πρόταση του Δημάρχου με την προϋπόθεση
να υπάρξει απόφαση από την Τ.Κ.Σάρτης, 9) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, συμφωνεί με
τη μείωση για το έτος 2012, διαφωνεί για τη μείωση του 2013.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 302/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 27/09/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ