Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 16116/06-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Παπαλέξης Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                             5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος              6) Πράτσας Άγγελος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10)  Φάλκος Κων/νος
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Κωστίκας Στυλιανός
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γεωργιάδης Αναστάσιος
16)  Γκαλή Γιαννούλα
17)  Κατσίκης Παναγιώτης
18)  Πράτσας Ιωάννης
19)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20)  Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημ. Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  302/2011
Θέμα: 8ο    
«Αίτηση του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Χαλκιδικής σχετικά με την αρ. 67/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας που αφορά «Μείωση των δημοτικών τελών και των τελών ύδρευσης (πολύτεκνοι)».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 121/07-09-2011 έγγραφο του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν.Χαλκιδικής, σύμφωνα με το οποίο αιτείται τη συζήτηση εκ νέου του β σκέλους της αρ 67/2011 απόφασης του Δ.Σ. που αφορούσε τη μείωση των δημοτικών τελών και των τελών ύδρευσης των πολυτέκνων, με το οποίο τίθενται συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια όσον αφορά στους πολύτεκνους που δικαιούνται τη σχετική μείωση. Ο Σύλλογος ζητά να γίνει μείωση 50% σε όλους τους πολύτεκνους του Δήμου Σιθωνίας που είναι εγγεγραμμένοι στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) χωρίς να υπάρχουν κριτήρια που σχετίζονται με το ατομικό ή το οικογενειακό τους εισόδημα.
Ο Δήμαρχος προτείνει να γίνει δεκτό το αίτημα του Συλλόγου.
Ύστερα από τα ανωτέρω καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με την μείωση των δημοτικών τελών και τελών ύδρευσης πολυτέκνων.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, το ανωτέρω έγγραφο του Συλλόγου Πολυτέκνων, και τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.3463/2006,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Τη μείωση των δημοτικών τελών και τελών ύδρευσης κατά 50% στους πολύτεκνους του Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάντσιος Βασίλειος, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Σπανός Μιχαήλ, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 7) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 8) Αρσένης Καλλικρατίδας, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 11) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 12) Κατσίκης Παναγιώτης, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 15) Μάλαμα Κυριακή.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., ο οποίος πιστεύει ότι είναι σωστή η προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., 2) Πράτσας Άγγελος, ο οποίος συμφωνεί με την άποψη του κ.Δημητρού και εμμένει στην αρχική απόφαση του Δ.Σ.,  3) Γκαλή Γιαννούλα, η οποία αναφέρει να υπάρξει μείωση γενικά για όλους, 4) Πράτσας Ιωάννης, 5) Πετρίδης Νικόλαος, ο οποίος αναφέρει να μην ισχύσει η μείωση σε επαγγελματικές στέγες, 6) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 7) Λογοτριβή Ελένη, 8) Φάλκος Κωνσταντίνος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 302/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 13/10/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ