Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 1/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις τρεις (3) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 20882/29-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                            2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Χριστοδούλου Νικόλαος
4) Λογοτριβή Ελένη                                                   4) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        5) Φάλκος Κωνσταντίνος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παστογιάννης Γεώργιος                                          8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Μάντσιος Βασίλειος                                                 9) Μάλαμα Κυριακή
10) Γκιώτης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Άγγελος
16) Πράτσας Ιωάννης
17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
18) Πετρίδης Νικόλαος
     
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι: 1) κ. Παρδάλης Γεώργιος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, 2) κ. Καπλάνης Γεώργιος της Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά και 3) κ. Τσελεπής Ανέστης της Τ.Κ. Σάρτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος Κωνσταντίνος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  3/2012
Θέμα: 1ο    
«Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο «Ύδρευση αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά»».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το αρ. οικ.4980/-12-2011 έγγραφο της Π.Κ.Μ., Γενική Δ/νση Αναπτ/κου Πρ/σμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων, σύμφωνα με το οποίο έγινε κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 008) μηνός Δεκεμβρίου 2011 ποσού  349.000,00 € για το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας».
Πρέπει να γίνει αποδοχή, κατανομή και ψήφιση πίστωσης ποσού 349.000,00 € για το ανωτέρω έργο.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το ανωτέρω έγγραφο,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Αποδέχεται το ποσό των 349.000,00 € για το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας» προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ) μηνός Δεκεμβρίου 2011.
  
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 04/01/2012
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ