Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 18/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του
έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη


3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας


9) Φάλκος Κωνσταντίνος


10) Μάντσιος Βασίλειος


11) Κωτσίκας Στυλιανός


12) Γιοβανούδας Βαρσάμης


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Κατσίκης Παναγιώτης


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


19) Μάλαμα Κυριακή


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης
Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης
Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν
στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


 


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα
πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που
αφορά την «Κατάταξη
προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου»
και ζήτησε να
χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός
ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  299/2012


Θέμα: 3ο  εκτός ημ. διατάξεως           


«Κατάταξη προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.
Χριστοδούλου Νικόλαο, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σιθωνίας
«ΣΙΘΩΝΙΑ», ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, που αφορά το προσωπικό της
Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Σιθωνίας, «ΣΙΘΩΝΙΑ» έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου τα εξής:


1.      Την
εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α & ΗΔ


2.       Tην παράγραφο 2  του άρθρου
109 του Ν.3852/2010


3.      Την
παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.3227/04


4.     
Την περίπτωση γ, άρθρο 3 του ν.3812/09


5.      Την απόφαση 03/01-12-2009 της Δημοτικής
Επιχείρησης Σιθωνίας, η οποία συστήθηκε αρχικώς με την υπ΄αριθμ. 9045/1999,
απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας (
ΦΕΚ 1942 /27-10-1999)


6.      την
αριθ. 35/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  σύστασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
«Σιθωνία» του Δήμου Σιθωνίας.
(ΦΕΚ  Β΄768/06-05-2011)


7.      Τον
Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης.


8.      Την
υπ’ αριθμό 12/2011 απόφαση της Δημοτικής επιχείρησης


9.      Την
παράγραφο 4 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010


10.  Την 60/2012
πράξη της υπηρεσίας επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου Χαλκιδικής


Κατόπιν των παραπάνω
παρακαλώ για την λήψη της απόφασης περί κατάταξης του
κάτωθι προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που υπηρετούσε
στις επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν
ως προσωπικό της νέας Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Σιθωνία» του Δήμου Σιθωνίας, η οποία συστάθηκε με την
αριθ. 35/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ  Β΄768/06-05-2011), με την ίδια σχέση εργασίας
που κατείχε στην προηγούμενη ΔΗ.Κ.Ε.Σ. (Φ.Ε.Κ 77/2010). Mεταφέρεται λοιπόν και κατατάσσεται
σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, της νέας επιχείρησης ως
εξής:


 

       Ονοματεπώνυμο  Όνομα        πατρός Κατηγορία-κλάδος
ή ειδικότηταΕπίπεδο                                     
εκπαίδευσης 


ΑΛΕΓΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 


ΙΩΑΚΕΙΜΠρόγραμμα 
ΑΜΕΑ  ΟΑΕΔ


Υπάλληλος ΔΕ


Τμήμα Περιβάλλοντος 


ΔΕΨΗΛΟΓΙΑΝΝΗ   ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 


ΓΕΩΡΓΙΟΣΥπάλληλος ΔΕ


Τμήμα Πολιτισμού 


ΔΕΚΟΝΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣΚΟΣΜΑΣΥπάλληλος ΔΕ


Τμήμα Τουρισμού 


ΔΕΤο ανωτέρω προσωπικό δεν αποτελεί
πλεονάζων προσωπικό.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Χριστοδούλου και
όλες τις ανωτέρω διατάξεις,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Μεταφέρει
και κατατάσσει το κάτωθι προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου, που υπηρετούσε στις επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν
ως προσωπικό
της νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Σιθωνία» του Δήμου Σιθωνίας, η
οποία συστάθηκε με την αριθ. 35/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ  Β΄768/06-05-2011), με την ίδια σχέση εργασίας
που κατείχε στην προηγούμενη ΔΗ.Κ.Ε.Σ. (Φ.Ε.Κ 77/2010),ως εξής:


 

       Ονοματεπώνυμο  Όνομα        πατρός Κατηγορία-κλάδος
ή ειδικότηταΕπίπεδο                                     
εκπαίδευσης 


ΑΛΕΓΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 


ΙΩΑΚΕΙΜΠρόγραμμα 
ΑΜΕΑ  ΟΑΕΔ


Υπάλληλος ΔΕ


Τμήμα Περιβάλλοντος 


ΔΕΨΗΛΟΓΙΑΝΝΗ   ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 


ΓΕΩΡΓΙΟΣΥπάλληλος ΔΕ


Τμήμα Πολιτισμού 


ΔΕΚΟΝΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣΚΟΣΜΑΣΥπάλληλος ΔΕ


Τμήμα Τουρισμού 


ΔΕ 


Το ανωτέρω προσωπικό δεν αποτελεί
πλεονάζων προσωπικό.


 


 


 


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 299/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 27/09/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ