Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 18/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του
έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη


3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας


9) Φάλκος Κωνσταντίνος


10) Μάντσιος Βασίλειος


11) Κωτσίκας Στυλιανός


12) Γιοβανούδας Βαρσάμης


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Κατσίκης Παναγιώτης


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


19) Μάλαμα Κυριακή


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης
Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης
Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν
στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


 


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα
πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που
αφορά την «Εκμίσθωση
δημοτικού ακινήτου εμβαδού 35 τ.μ. στη θέση «Μπανιέρες-Πλάζ» Νέου Μαρμαρά για
τη λειτουργία καταδυτικού κέντρου»
και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα
ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως
κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  298/2012


Θέμα: 2ο  εκτός ημ. διατάξεως           


«Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εμβαδού 35 τ.μ. στη
θέση «Μπανιέρες-Πλάζ» Νέου Μαρμαρά για τη λειτουργία καταδυτικού κέντρου».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως,
ανέφερε τα εξής:


 


Το δημοτικό ακίνητο εμβ.35 τμ,
που βρίσκεται στην θέση «Μπανιέρες-Πλάζ» Νέου Μαρμαρά, δε χρησιμοποιείται από
το Δήμο, ούτε μισθώνεται σε ιδιώτη και βάσει της υπ’ αριθ.19/2012 απόφασης της
Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά, προτείνεται η εκμίσθωσή του, αποκλειστικά και μόνο για την
λειτουργία καταδυτικού κέντρου, μιας και αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα των
κατοίκων της περιοχής, για την αναβάθμιση των εναλλακτικών  μορφών Τουρισμού, της ευρύτερης περιοχής του
Νέου Μαρμαρά.


 


Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. την
αρ. 27/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  όπου συμφωνεί με την πρόταση της Δ.Κ.Νέου
Μαρμαρά και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.


 


Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του
Ν.3852/10 «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το
δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή
άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή
του», συνεπώς το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει εάν θα εκμισθωθεί το ανωτέρω
ακίνητο.


 


Για τον λόγο αυτό, εισηγούμαι  την 
εκμίσθωση του, αποκλειστικά  και
μόνο, για την λειτουργία καταδυτικού κέντρου, με τη διενέργεια πλειοδοτικής
δημοπρασίας, κατά τις διαδικασίες που ορίζει το ΠΔ 270/81 και το άρθρο 192
παρ.1 του ΔΚΚ.


Σύμφωνα
με το άρθρο 1 του ΠΔ 270/81 οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση
πραγμάτων
των δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται από Επιτροπή,
αποτελούμενη για τους μεν Δήμους, από το Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της επιτροπής και
από δύο δημοτικούς συμβούλους, και για τις Κοινότητες από τον Πρόεδρο της
Κοινότητος, ως Πρόεδρο της επιτροπής και από δύο κοινοτικούς συμβούλους.


Με την υπ’ αριθ.21/2012 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Σιθωνίας, ορίσθηκαν τα μέλη της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών.


Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1ε του
άρθρου 72 του Ν.3852/10, ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας είναι
αρμοδιότητα της Οικονομικής επιτροπής. Αρμοδιότητα επίσης είναι η διεξαγωγή των
διαγωνισμών αλλά σύμφωνα με την γνωμ. 340/99 του ΝΣΚ, η διάταξη του άρθρου 1
του ΠΔ 270/81 κατισχύει ως ειδική διάταξη, αν και παλαιότερη.


 


Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
εγκρίνει τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου,
αποκλειστικά και μόνο για την λειτουργία καταδυτικού κέντρου.


 


 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος
προτείνει η επιχείρηση να λειτουργεί και το χειμώνα και να αναλάβει να
καθαρίζει τις δημοτικές τουαλέτες.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι πρώτα να εξεταστεί αν μπορεί να δοθεί άδεια
λειτουργίας στην επιχείρηση και αν μπορεί να δοθεί ένα μέρος της περιμετρικής
έκτασης.


Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προτείνει ο
ενδιαφερόμενος να έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να αναπτύξει τις
απόψεις του.


 


Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο
και έλαβε υπόψη του:


1) το άρθρο 65 παρ.1 του
Ν.3852/10


2) το άρθρο 192 παρ.1 του ΔΚΚ


2) την παρ. 1ε του άρθρου 72 του
ν. 3852/10


3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81


4) τη γνωμ. 340/99 του ΝΣΚ


5) την εισήγηση του Δημάρχου και
τις απόψεις των συμβούλων


6) τη σύμφωνη γνώμη του τοπικού
συμβουλίου Νέου Μαρμαρά(Αριθ.Αποφ.19/2012), στα όρια του οποίου βρίσκεται το
ακίνητο, σύμφωνα με το άρθρο 129 παρ 1β vi του ΔΚΚ.


7) Την υπ’ αριθμ.: 27/2012
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σιθωνίας  και έπειτα από διαλογική συζήτηση,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Την αναβολή της συζήτησης του θέματος.


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 298/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 27/09/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ