Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το
πρακτικό της 18/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη,
σήμερα στις είκοσι τέσσερις  (24) του
μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος
κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων
ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης
Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.


2) Ντέμπλας
Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη


3) Λαθούρη
Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


4) Σπανός
Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος


5)
Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6)
Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης


7)
Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος


8)
Παπαστεργίου Αχιλλέας


9) Φάλκος
Κωνσταντίνος


10) Μάντσιος
Βασίλειος


11) Κωτσίκας
Στυλιανός


12)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


13)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή
Γιαννούλα


15) Κατσίκης
Παναγιώτης


16) Τσιάρας
Εμμανουήλ


17) Πράτσας
Άγγελος


18)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


19) Μάλαμα
Κυριακή


20) Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα.
Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών
Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης
Γεώργιος.


Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός
αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως
και επιστρέφουν στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της
ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος, 3) κ. Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ.
Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου
θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη
προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός
της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ.
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός
αίθουσας κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την
«Αποδυνάμωση προσωπικού του
Κέντρου Υγείας Αγ. Νικολάου»
και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα
αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη
συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  297/2012


Θέμα: 1ο  εκτός ημ.
διατάξεως           


«Αποδυνάμωση προσωπικού του Κέντρου Υγείας Αγ. Νικολάου».


 


Ο Πρόεδρος
εισηγούμενος το πρώτο (1
o) θέμα εκτός της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε τα εξής:


Υπάρχει
έντονο πρόβλημα στο Κέντρο Υγείας Αγ. Νικολάου με τους ιατρούς να μην φθάνουν
να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου μας και εκτός αυτού να πηγαίνουν για
εφημερίες και υπηρεσίες στο Γενικό Νοσοκομείου Πολυγύρου. Για το λόγο αυτό
προτείνεται η σύνταξη ψηφίσματος και η αποστολή του σε όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να
αποφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Συντάσσει
ψήφισμα διαμαρτυρίας για την Αποδυνάμωση προσωπικού του Κέντρου Υγείας Αγ.
Νικολάου, ως κάτωθι:


 


ΨΗΦΙΣΜΑ


 


«Μέσα στο
γενικότερο κλίμα που επικρατεί στις ημέρες μας της κρίσης, ύφεσης και ανεργίας,
ο κάθε πολίτης έχει στα χείλη του την ρήση «τουλάχιστον να είμαστε καλά στην
υγεία μας». Με αυτά που βλέπουμε όμως να συμβαίνουν στον τομέα της υγείας, θα
πρέπει η υγεία του να διατηρείται καλά από μόνη της.


Σε ένα χώρο
απομακρυσμένο λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Αγ. Νικολάου που μέχρι πρότινος θα
μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργούσε σωστά. Αν αυτό πάψει, και μέσα στο
κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο που ζούμε, είναι εξαιρετικά δύσκολη η μετάβαση των
ασθενών σε άλλα νοσοκομεία, όπως είναι του Πολυγύρου και της Θεσσαλονίκης.


 


Ακόμα και οι
ιατροί, αν και το επάγγελμά τους είναι λειτούργημα όπως χαρακτηρίζεται, δεν
τους είναι εύκολη η μετάβαση τους για εφημερίες στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, γιατί
είναι άνθρωποι ή της τοπικής κοινωνίας ή έχουν εγκατασταθεί και ζουν πλέον στον
χώρο αυτό χωρίς να περιμένουν ότι θα μετακινούνται συνεχώς. Η ανησυχία των
κατοίκων είναι έκδηλη, όχι μόνο για την δική τους υγεία, αλλά και για την υγεία
των τουριστών, οι οποίοι όμως προκειμένου να επισκεφτούν ένα μέρος θέλουν να
αισθάνονται ασφάλεια στην περίπτωση που τους τύχει κάτι. Πρέπει να
συνυπολογίσουμε ότι ο πληθυσμός της Σιθωνίας για έξι μήνες είναι περίπου
300.000 άτομα. Σε μια πόλη με τέτοιο πληθυσμό που δεν έχει και τις αποστάσεις
που υπάρχουν εδώ, θα λειτουργούσαν τουλάχιστον 3 γενικά νοσοκομεία ενώ εδώ αντίθετα
υπάρχει μόνο ένα Κέντρο Υγείας το οποίο το υπονομεύουμε. Αυτή τη στιγμή δεν
υπάρχει παιδίατρος να εφημερεύει μετά το μεσημέρι και τις αργίες γιατί κάνουν
υπηρεσίες στο νοσοκομείο Πολυγύρου ενώ και τα πρωινά είναι μόνο 3-4 φορές την
εβδομάδα. Μπορεί ο καθένας να διαπραγματευτεί την υγεία του, του παιδιού του
όμως ποτέ. Οι γενικοί ιατροί εφημερεύουν και αυτοί στο νοσοκομείο Πολυγύρου και
πρέπει να κάνουν επιπλέον αυτών που πληρώνονται προκειμένου να καλύψουν τις εδώ
ανάγκες.


Ακόμα και οι
υπηρεσίες που προσφέρει το Νοσοκομείο Πολυγύρου τον τελευταίο καιρό με ιατρούς
συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως είναι οι γυναικολόγοι να έρχονται από την
Θεσσαλονίκη κάποιες μέρες, δεν είναι πλήρης ειδικά σε κάποιον που πιθανόν να
μην είναι ενήμερος και θα πρέπει για την μετάβασή του να διανύσει συνολικά πάνα
από 120 χιλιόμετρα.


Για όλους
αυτούς τους λόγους ζητούμαι οι ιατροί που ανήκουν στο δυναμικό του Κέντρο
Υγείας Αγ. Νικολάου να παραμένουν εκεί αλλά και την ενίσχυσή του με επιπλέον
δυναμικό όπου αυτό απαιτείται».


 


Το ανωτέρω
ψήφισμα να σταλεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς.


 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 297/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 27/09/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ