Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 16116/06-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας               1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Παπαλέξης Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                             5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος              6) Πράτσας Άγγελος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10)  Φάλκος Κων/νος
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Κωστίκας Στυλιανός
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γεωργιάδης Αναστάσιος
16)  Γκαλή Γιαννούλα
17)  Κατσίκης Παναγιώτης
18)  Πράτσας Ιωάννης
19)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20)  Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημ. Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  297/2011
Θέμα: 3ο    
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση υδρευτικών γεωτρήσεων στο Τ/Δ Σάρτης Δήμου Τορώνης»».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Αναγνωστάρα Ιωάννη, γεωλόγο του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με το οποίο κατατίθεται προς έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση υδρευτικών γεωτρήσεων στο Τ/Δ Σάρτης Δήμου Τορώνης», αρ. μελέτης 216/2009, με ανάδοχο τον Γκέγκα Νικόλαο, γεωλόγο ΕΔΕ.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει στον 1ο ΑΠΕ, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου και προκύπτουν στον αναλυτικό πίνακα που επισυνάπτεται. Για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου απαιτείται η απορρόφηση των απρόβλεπτων. Με τον 1ο ΑΠΕ προβλέπεται μείωση του συμβατικού αντικειμένου σε αξία εργασιών με το ΦΠΑ κατά 1,11 €, δηλαδή ποσοστό 0,002 %. Η συνολική δαπάνη της παρούσας εργολαβίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 44.370,05 €.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του ανωτέρω ΑΠΕ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Αναγνωστάρα και τον ανωτέρω 1ο ΑΠΕ του έργου,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση υδρευτικών γεωτρήσεων στο Τ/Δ Σάρτης Δήμου Τορώνης», αρ. μελέτης 216/2009, με ανάδοχο τον Γκέγκα Νικόλαο, γεωλόγο ΕΔΕ.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)Μάντσιος Βασίλειος, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Σπανός Μιχαήλ, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 8) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 9) Αρσένης Καλλικρατίδας, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Κατσίκης Παναγιώτης, 13) Πράτσας Ιωάννης, 14) Γκιώτης Νικόλαος, 15) Φάλκος Κων/νος, 16) Πετρίδης Νικόλαος, 17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 18) Πράτσας Άγγελος, 19) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 20) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
Κατά είναι η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 297/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 13/10/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ