Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 17/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα  (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  μ.μ. το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ.: 16212/05-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι τρείς (23) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Λαθούρη Πάργα Μαρία


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Τσιάρας
Εμμανουήλ


4) Σπανός Μιχαήλ                                                       4)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος


7) Χριστοδούλου Νικόλαος


8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


9) Παπαστεργίου Αχιλλέας


10) Μάντσιος Βασίλειος


11) Γκιώτης Νικόλαος


12) Κωστίκας Στυλιανός


13) Γιοβανούδας Βαρσάμης


14) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου


15) Γεωργιάδης Αναστάσιος


16) Γκαλή Γιαννούλα


17) Κατσίκης Παναγιώτης


18) Πράτσας Άγγελος


19) Πράτσας Ιωάννης


20) Χαλκιά Άννα


21) Πετρίδης Νικόλαος


22) Μάλαμα Κυριακή


23) Φάλκος Κωνσταντίνος


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίσταται ο Πρόεδρος κ. Παρδάλης Γεώργιος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Πετρίδης Νικόλαος, 3) Πράτσας Ιωάννης, 4)
Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 6) Φάλκος Κωνσταντίνος,
αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως.


 


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  296/2012


Θέμα: 1ο  ημ. διατάξεως         


«Μεταλλευτική δραστηριότητα στη Βόρεια Χαλκιδική».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην
Δημοτική Σύμβουλο κα. Μάλαμα Κυριακή, η οποία εισηγούμενη το πρώτο (1o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


 


Στην περιοχή του Κακάβου του Δήμου
Αριστοτέλη, πραγματοποιείται μεταλλευτική δραστηριότητα, επιφανειακής εξόρυξης
με κρατήρα διαμέτρου πάνω από 700μ. και βάθους 220μ. και παραθέτει έγγραφα
φορέων που διατυπώνουν τις απόψεις τους, ως 
κάτωθι:


Της Επιτροπής Συμβουλίου Περιβάλλοντος
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στη Βόρεια Χαλκιδικής το οποίο
αναφέρει ότι με βάση την αξιολόγηση της ΜΠΕ η οποία δόθηκε προς διαβούλευση στο
Συμβούλιο Περιβάλλοντος για τα προτεινόμενα έργα στις Σκουριές (νέο μεταλλείο,
εργοστάσιο εμπλουτισμού και χώροι απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων
χαρακτηρίζονται από σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις. Αναφέρονται ενδεικτικά
οι επιπτώσεις α) στο φυσικό περιβάλλον (περιοχή αρχέγονου δάσους με πολλά
προστατευόμενα είδη), β) στους υδάτινους πόρους (ταπείνωση στάθμης του υπόγειου
νερού, πιθανή ενίσχυση της έντασης και της επικινδυνότητας των πλημμυρικών
φαινομένων, κίνδυνος ρύπανσης από τις πρόσθετες δραστηριότητες, ασαφής
περιγραφή της διαδικασίας εισπίεσης του πλεονάζοντος νερού), και γ) στην
ποιότητα του αέρα της ευρύτερης περιοχής (υψηλά επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης
τα οποία σε πολλές περιπτώσεις θα υπερβαίνουν τα θεσπισμένα όρια για την
προστασία της υγείας).


Σε ότι αφορά τη μεταλλευτική
δραστηριότητα στις περιοχές Στρατωνίου και
Ολυμπιάδας είναι θετικό το γεγονός ότι τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν
αποκατάσταση των παλαιών χώρων απόθεσης, ωστόσο η προβλεπόμενη διαχείριση των
παραγόμενων αποβλήτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι επικίνδυνα και μη
αδρανή με δυνατότητα παραγωγής οξύτητας, δε διασφαλίζει την προστασία του
περιβάλλοντος στους χήρους απόθεσης ή αξιοποίησής τους π.χ. δεν προβλέπεται
απόθεση του σκοροδίτη σε χωριστές κυψέλες με κίνδυνο τη διαλυτοποίηση του
αρσενικού , ενώ δεν είναι σαφές αν υπάρχει συμμόρφωση με τα όρια της νομοθεσίας
σε ότι αφορά τα κυανιούχα στους χώρους απόθεσης αποβλήτων. Επιπλέον, ορισμένα
θέματα φαίνεται ότι δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς (π.χ. οι επιπτώσεις στο
θαλάσσιο περιβάλλον και στα υπόγεια νερά. Τέλος δεν διευκρινίζεται το σημαντικό
θέμα του διαχωρισμού του χρυσού μετά την ακαριαία τήξη.


 


Της επιτροπής μελών και
ερευνητικού προσωπικού της Γεωπονικής σχολής Α.Π.Θ., η οποία αναφέρει ότι:


1)     
 Η σχεδιαζόμενη
μεγάλης κλίμακας επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Β.Α. Χαλκιδική
υπερβαίνει κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και θα προκαλέσει
μακροχρόνιες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο φυσικό και αγροτικό περιβάλλον.


2)     
Η σχεδιαζόμενη μεγάλης κλίμακας επέκταση της
μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Β.Α. Χαλκιδική ΔΕΝ είναι αειφορική καθώς θα
μεταβάλει ριζικά το χαρακτήρα της περιοχής από αγροτική-τουριστική σε ζώνη
βαριάς βιομηχανίας .


3)     
Η ρύπανση από βαρέα μέταλλα των υδάτων, του εδάφους,
της χλωρίδας, της πανίδας και των καλλιεργειών θα καλύψει πολύ μεγάλες εκτάσεις
και σε περιοχές που απέχουν μεγάλες αποστάσεις από την περιοχή της
μεταλλευτικής δραστηριότητας.


4)     
Όλες οι αγροτικές δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία,
μελισσοκομία, αλιεία, κ.α.) αλλά και η δυνατότητα επεξεργασίας και τυποποίησης
αγροτικών προϊόντων θα υποστούν ανεπανόρθωτες συνέπειες.


 


Του Τμήματος
Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το οποίο αναφέρει ότι:


1)     
Η συγκεκριμένη μεταλλευτική δραστηριότητα δεν θα
μπορέσει να αναπληρώσει σε βάθος χρόνου, τα σταθερά πολλαπλασιαστικά οφέλη
της  υφιστάμενης αλλά και της μέλλουσας
ήπιας τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.


2)     
Εξόρυξη και ο τουρισμός είναι οικονομικές
δραστηριότητες ασυμβίβαστες μεταξύ τους, δεν θ α μπορέσει να αναπληρωθεί, το
χαμένο εισόδημα των οικογενειακών τουριστικών επιχειρήσεων που θα πληγούν από
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.


3)     
 Δε θα
διασφαλισθεί στο παρόν και στο μέλλον η ποιότητα ζωής των τουριστών-επισκεπτών
αλλά και των μόνιμων κατοίκων των παραθαλάσσιων και ορεινών περιοχών της
συγκεκριμένης περιοχής.


4)     
Δε θα αποκατασταθεί το πλήγμα που θα υποστεί η
τουριστική φυσιογνωμία (προφίλ) της περιοχής αφού πλέον θα πληγεί ανεπανόρθωτα
η εικόνα του συγκεκριμένου τουριστικού προορισμού.


 


Της Διεύθυνσης
Δασών με επισυναπτόμενο το έγγραφο του Δασαρχείου Αρναίας επί του περιεχομένου
της Μ.Π.Ε., αναφέροντας ότι:


1)     
Η επέμβαση αυτή αποτελεί βίαιη επέμβαση στο περιβάλλον,
σε μοναδική φυσική περιοχή αρχέγονου δάσους.


2)     
Προκειμένου να προχωρήσει η επιφανειακή εξόρυξη
καταστρέφεται κατ’ αρχήν το υφιστάμενο δάσος. Το επιφανειακό έδαφος και οι
οργανισμοί του αναμιγνύονται με γεωλογικά υλικά βαθύτερων στρωμάτων τα οποία
έρχονται στην επιφάνεια. Το οικολογικό περιβάλλον για τα άγρια ζώα αλλάζει
ριζικά ή περιορίζεται δραστικά και οι εγκαταλειπόμενοι σωροί υπολειμμάτων
κάνουν το τοπίο αποκρουστικό.


3)     
Μία άλλη σοβαρή επίπτωση στο περιβάλλον είναι η
υποβάθμιση και η ρύπανση των υδάτων. Τα υδρολογικά πρότυπα αλλάζουν ριζικά στις
περιοχές αυτές. Τα πλημμυρικά νερά αυξάνουν, η διάβρωση είναι πολύ πιο έντονη
και η μεταφορά στερεών  υλικών στα ρέματα
και τους ποταμούς είναι πολύ πιο μεγάλη. Το οικολογικό περιβάλλον για την
υδρόβια ζωή μεταβάλλεται δραστικά και πολλοί ζωικοί οργανισμοί εξαφανίζονται.
Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία για περιοχές όπως η δική μας, οι οποίες
κατά καιρούς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από τη δράση των τοπικών
χειμάρρων. Τα χειμμαρικά φαινόμενα θα είναι πολύ πιο καταστροφικά μετά την
άσκηση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, αφού στον ευρύτερο χώρο  θα υπάρχουν πολλές πληγές φερτών υλικών οι
οποίες θα τροφοδοτήσουν τα αυξημένα πλημμυρικά νερά και θα οδηγήσουν σε
πρωτόγνωρες για την περιοχή καταστροφές. Επίσης τα νερά αποτελούν τον  πολυτιμότερο φυσικό πόρο και πιθανόν στο
μέλλον οι υδάτινοι πόροι μιας περιοχής να αποδειχθούν πολυτιμότεροι κι από το
χρυσό. Επομένως η υποβάθμισή τους και η ρύπανσή τους θα δρομολογήσουν σοβαρές
αλλαγές στην περιοχή.


4)     
Οι αποψιλωμένοι χώροι θα φυτευτούν μετά την
αποκατάστασή τους με εδαφικό επίστρωμα πάχους τουλάχιστον 60cm φυτικής γης με αυτόχθονα είδη. Από
πού θα προέλθουν τα 1.068.000 κ.μ. γόνιμης φυτικής γης;


 


Του Αγροτικού Μελισσοκομικού
Συνεταιρισμού Νικήτης Χαλκιδικής που  εκφράζει την αντίθεσή του και τους
προβληματισμούς του στην επένδυση μεταλλείων χρυσού που σχεδιάζεται να
πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Κακάβου. Η μελισσοκομία αποτελεί ένα σημαντικό
κλάδο της οικονομίας στον Νομό Χαλκιδικής. Διαθέτει το 30% του συνόλου των μελισσοσμηνών
της Ελλάδος και το 50%  των Ελλήνων
Επαγγελματικών Μελισσοκόμων. Η προαναφερθείσα δραστηριότητα αν και προβάλλεται
ως λύση για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην περιοχή με τη σταδιακή και
ολοένα αυξανόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη απώλεια
θέσεων εργασίας από τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες όπως τουριστικές
εργασίες, γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία, κ.α..


 


Της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής
που αναφέρει ότι διαφωνούν στην ανωτέρω επένδυση. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία
από την πιθανότητα δημιουργίας ανεπανόρθωτων τραυμάτων και ζημιών στο
περιβάλλον, τόσο επιφανειακά όσο και υπόγεια, καθώς επίσης και στα υδάτινα
αποθέματα, από την εγκατάσταση και λειτουργία του εργοστασίου χρυσού και της
εξόρυξης. Καθώς επίσης και από την πιθανότητα να κλείσουν στη Χαλκιδική
τουριστικές επιχειρήσεις και να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας ανθρώπων που
ασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού, από την εγκατάσταση και λειτουργία της
συγκεκριμένης επένδυσης.


 


Ο Δήμαρχος
Σιθωνίας κ.Ιωάννης Τζίτζιος αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας είναι
αναρμόδιο να λάβει απόφαση για το θέμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη
Βόρεια Χαλκιδική, καθώς είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τον Δήμο
στον οποίο θα διεξαχθούν οι δραστηριότητες αυτές.


Επίσης,
σημείωνει ότι, ακόμα κι αν πάρει απόφαση του Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας, θα
πρέπει προηγουμένως να ενημερωθεί επαρκώς και 
επισταμένα και από τις δύο πλευρές, τόσο των αντιδρώντων στη
μεταλλουργεία όσο και της εταιρείας που θα αναπτύξει την επένδυση.  Δηλαδή, να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο
αναλυτικά για τις ενστάσεις και τους προβληματισμούς των αντιδρώντων και να
ακούσει την πλευρά των αρμοδίων υπηρεσιών και της εταιρείας για τον τρόπο της
εξόρυξης, τις προϋποθέσεις και τους όρους 
που έχουν τεθεί, καθώς και τους στόχους της επένδυσης.  Ως εκ τούτου, είπε ο κ.Δήμαρχος, αν το
Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας λάβει κάποια απόφαση πριν ενημερωθεί πολύπλευρα, θα
αποτελεί  ατόπημα.


Ο
κ.Δημάρχος, αναφερόμενος στην ουσία της επένδυσης, τόνισε ότι κατά το παρελθόν,
και έχοντας οι εμπλεκόμενοι φορείς υπόψη τους τις επιφυλάξεις κατοίκων της
περιοχής, προέβησαν σε γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις θέτοντας όρους και
κανονισμούς. Οι δύο απόψεις περί μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Βόρεια
Χαλκιδική έχουν αναπτυχθεί σε δύο άξονες τα τελευταία χρόνια. Ο πρώτος λέει
«ναι» στην επένδυση και στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου περιοχής με
αυστηρούς ελέγχους για την προστασία του περιβάλλοντος και την διασφάλιση
θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή και ο δεύτερος  λέει «όχι» στην επένδυση γιατί αυτή θα έχει
καταστροφικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στον υδροφόρο ορίζοντα και στην
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.


Ο κ.Δήμαρχος
κλείνοντας την τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι ο κάθε δημοτικός σύμβουλος είναι
ελεύθερος να ψηφίσει στη σημερινή συνεδρίαση κατά συνείδηση, χωρίς να τεθεί
θέμα παραταξιακής πειθαρχίας, ωστόσο ανάφερε ότι η όποια απόφαση που θα ληφθεί
δε θα έχει καμία αξία για την εξέλιξη της επένδυσης. Εξάλλου, υπενθύμισε ότι
κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το θερμό κλίμα που υπάρχει στην υπόθεση με
αποτέλεσμα να πυροδοτούν και να επιτείνουν την κοινωνική αστάθεια και τόνισε
ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο Δήμος Σιθωνίας να αποτελέσει πεδίο
αντιπαράθεσης για τη μεταλλουργεία.


 


Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης
αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα έπρεπε να συζητηθεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο. Η αρχική μελέτη του έργου ήταν να γίνει υπόγειο μεταλλείο, τώρα όμως
έχει αλλάξει και πήρε τη σημερινή μορφή. Δεν μπορούν οι κρατικές υπηρεσίες να
εποπτεύσουν  μία τέτοια επιχείρηση. Δε
μπορούμε σα Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε απόφαση να γίνει ή να μη γίνει το
μεταλλείο, αλλά να διαμορφώσουμε μία απόφαση να διαβαστεί, μία απόφαση
συμπαραστάτης με αυτούς που διαφωνούν.


 


Ο κ. Πράτσας Άγγελος αναφέρει ότι
λέγονται πολλές ανακρίβειες για το θέμα. Οι προσλήψεις κατά 90% θα είναι από
την περιοχή. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τεχνικά το θέμα της
μεταλλουργίας. Έχουν αποφανθεί το σύνολο των φορέων για το θέμα. Θεωρώ ότι
πρέπει να ασχοληθούμε με θέμα της περιοχής μας όπως το Πόρτο Καρράς.


 


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κα. Μάλαμα Κυριακής,
τα συμπεράσματα-γνωματεύσεις των ανωτέρω φορέων, το γεγονός ότι ο Δήμος
Σιθωνίας είναι όμορος δήμος και αποκλειστικά τουριστικός-αγροτικός δήμος,
κλήθηκε από τον Πρόεδρο να αποφασίσει,


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Να συντάξει ψήφισμα κατά της
μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Βόρεια Χαλκιδικής, ως κάτωθι:


 


ΨΗΦΙΣΜΑ


 


Λαμβάνοντας υπόψη τις
γνωμοδοτήσεις φορέων όπως είναι το ΤΕΕ, η Επιτροπή Συμβουλίου Περιβάλλοντος του
ΑΠΘ, η Γεωπονική Σχόλη του ΑΠΘ, το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ
Θες/νικης, η Δ/νση Δασών Ν. Χαλκιδικής, ο Αγροτικός Μελισσοκομικός
Συνεταιρισμός Νικήτης, η Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής, την απόφαση του Συμβουλίου
Επικρατείας και της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων που στα συμπεράσματά τους
αναφέρουν ότι είναι αντίθετοι στην έγκριση της Μ.Π.Ε. για λόγους όπως είναι ότι
θα προκαλέσει μακροχρόνιες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο φυσικό και
αγροτικό περιβάλλον, ότι η επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας θα
μεταβάλει ριζικά το χαρακτήρα της περιοχής από τουριστική-αγροτική σε ζώνη
βαριάς βιομηχανίας, ότι η εξόρυξη και ο τουρισμός είναι οικονομικές
δραστηριότητες ασυμβίβαστες μεταξύ τους και δεν θα μπορέσει να αναπληρωθεί το
χαμένο εισόδημα των οικογενειακών και μη τουριστικών επιχειρήσεων που θα
πληγούν από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν θα διασφαλισθεί στο παρόν και
στο μέλλον η ποιότητα ζωής των τουριστών-επισκεπτών αλλά και των μόνιμων
κατοίκων και το πλήγμα που θα υποστεί η τουριστική φυσιογνωμία της περιοχής θα
είναι μεγάλο αφού θα πληγεί ανεπανόρθωτα η εικόνα του συγκεκριμένου τουριστικού
προορισμού, θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας ανθρώπων που ασχολούνται στον
κλάδο του τουρισμού, της γεωργίας, κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας, η
προοπτική των σοβαρών περιβαλλοντικών βλαβών και των μόνιμων αλλοιώσεων, οι
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, ότι η επιφανειακή εξόρυξη καταστρέφει κατ’
αρχήν το υφιστάμενο δάσος και το επιφανειακό έδαφος και οι οργανισμοί του
αναμιγνύονται με γεωλογικά υλικά βαθύτερων στρωμάτων τα οποία έρχονται στην
επιφάνεια, το οικολογικό περιβάλλον για τα άγρια ζώα αλλάζει ριζικά ή
περιορίζεται δραστικά και οι εγκαταλειπόμενοι σωροί υπολειμμάτων κάνουν το
τοπίο αποκρουστικό και γενικότερα αιτίες που αναφέρονται στα συμπεράσματα των
ανωτέρω φορέων. 


Ο Δήμος Σιθωνίας ως όμορος δήμος
εκφράζει την έκδηλη ανησυχία και προβληματισμούς του και ζητά να σταματήσει η
συγκεκριμένη επένδυση με την μορφή που αυτή θέλει να λάβει της επιφανειακής
εξόρυξης και του εργοστασίου επεξεργασίας χρυσού, για την αποφυγή καταστροφικών
επιπτώσεων για την περιοχή μας.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 3) Χαλκιά Άννα,
4) Μάντσιος Βασίλειος, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6) Χριστοδούλου Νικόλαος, 7) Γκιώτης
Νικόλαος, 8) Μάλαμα Κυριακή, 9) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 10) Δημητρός Δημήτριος
του Αστερίου, 11) Κατσίκης Παναγιώτης, 12) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 13)
Ψηλογιάννης Γεώργιος, 14) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 15) Κωστίκας
Στυλιανός.


 


Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Πράτσας Άγγελος, ο  οποίος αναφέρει να
εφαρμοστεί η ΜΠΕ, ο Κανονισμός Μεταλλευτικών Εργασιών και οι δύο επιτροπές που
προβλέπει η ΜΠΕ να παραδίδουν κάθε μέρα την εξέλιξη της λειτουργίας του έργου,
με τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων όπως είναι η αυτοδιοίκηση και η
Περιφερειακή Διοίκηση.


 


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναγνωστάρας
Γεώργιος ψηφίζει λευκό.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 296/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 11/09/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ