Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 22/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 15753/29-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                           1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                             2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.               3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                                     4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                           5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                         6) Πράτσας Ιωάννης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                           7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος 
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15) Γεωργιάδης Αναστάσιος
16) Γκαλή Γιαννούλα
17) Τσιάρας Εμμανουήλ
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος και Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Σπανός Μιχαήλ, κ.Παστογιάννης Γεώργιος και κ. Κατσίκης Παναγιώτης, προσήλθαν κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Δημάρχου στο σώμα.

 


Αριθμός Απόφασης:  291/2011
Θέμα: 1ο    
«Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση-Αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά «Εγκιβωτισμός αντλιοστασίων»».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία εισηγούμενη το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την μελέτη του έργου «Ύδρευση-Αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά «Εγκιβωτισμός αντλιοστασίων»»,  αναφέροντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε στον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.567.814,59 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις θα εκτελεστεί με ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Τους όρους με τους οποίους θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός θα τους καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.
Ο κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος προτείνει τα επιπλέον χρήματα που θα προκύψουν από την αύξηση των ανταποδοτικών τελών του Δήμου να πάνε στο ανωτέρω έργο για την ολοκλήρωση του.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κα.Καραδήμου και την ανωτέρω μελέτη,

Αποφασίζει Ομόφωνα

α) Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: «Ύδρευση-Αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά «Εγκιβωτισμός αντλιοστασίων»», πρ/σμού δαπάνης 1.567.814,59€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
β) Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω έργου τον ευρωπαϊκό  διαγωνισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 291/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 07/10/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ