Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 16/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
επτά  (27) του μηνός Αυγούστου του έτους
2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 15235/23-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκατέσσερις (14) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Ντέμπλας Κυπαρίσσης


2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Λαθούρη Πάργα
Μαρία


3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3)
Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4) Παπαστεργίου
Αχιλλέας


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Μάντσιος Βασίλειος


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Γκιώτης Νικόλαος                                                  8)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Κατσίκης Παναγιώτης


10) Χαλκιά Άννα                                                        10)
Τσιάρας Εμμανουήλ


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης                                        11)
Πράτσας Ιωάννης


12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


13) Πράτσας Άγγελος                                                 13)
Πετρίδης Νικόλαος


14) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι κ. Παρδάλης Γεώργιος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, κ. Καπλάνης
Γεώργιος Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά και κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου,
νομίμως κληθέντες.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος και 3) κ. Παπαστεργίου
Αχιλλέας, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου
Δ.Σ. στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Κατσίκης Παναγιώτης και 2) κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γκιώτης Νικόλαος και 2) κ.
Φάλκος Κωνσταντίνος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γιοβανούδας
Βαρσάμης, 2) κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, 3) κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, 4) κ.
Πετρίδης Νικόλαος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  289/2012


Θέμα: 26ο  ημ. διατάξεως       


«Εξώδικος συμβιβασμός υπόθεσης με τις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις Αλ. Σιδηρόπουλος Α.Ε.».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στο
Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό έκτο (26o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη
του Δ.Σ. την από 10-07-2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου  κ. Δημητρίου Κόκκινου, σύμφωνα με την οποία
ενημερώνει ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Αλ. Σιδηρόπουλος Α.Ε.» που εδρεύει στη Νικήτη άσκησε την από 30-08-2011 αγωγή
κατά του Δήμου Σιθωνίας, η οποία αγωγή προσδιορίστηκε να συζητηθεί την
21-11-2012 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής. Ο ενάγων με την από 03-11-2011
ζητά τον εξώδικο συμβιβασμό παραιτούμενος από μέρος του κεφαλαίου το οποίο
κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 20.370,00 € και το περιορίζει στο ποσό των
9.690,00 € καθώς και από τόκους και δικαστικά έξοδα. Επειδή κρίνεται ότι
υπάρχει προφανής ωφέλεια για το Δήμο Σιθωνίας από την μη καταβολή τόκων,
δικαστικών εξόδων και μέρος του κεφαλαίου, γι’ αυτό εισηγείται την αποδοχή του
περιεχομένου του εξώδικου συμβιβασμού, παραιτούμενου ταυτόχρονα από οποιαδήποτε
αξίωση εναντίον του Δήμου Σιθωνίας που προέρχεται από την προαναφερόμενη αιτία.


Επίσης θέτει
υπόψη του Δ.Σ. την αρ.: 209/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με
την οποία γνωμοδοτεί θετικά για τον εξώδικο συμβιβασμό και εισηγείται το θέμα
στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του νομικού συμβούλου, την αρ. 209/2012
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Τον εξώδικο συμβιβασμό της  Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Αλ. Σιδηρόπουλος Α.Ε.» που εδρεύει στη Νικήτη, στο ποσό των 9.690,00 €, παραιτούμενη ταυτόχρονα από οποιαδήποτε αξίωση εναντίον
του Δήμου Σιθωνίας που προέρχεται από την άνω προαναφερόμενη αιτία, καθώς
κρίνεται επωφελής για τα συμφέροντα του Δήμου.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 289/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 30/08/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ