Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 16/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
επτά  (27) του μηνός Αυγούστου του έτους
2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 15235/23-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκατέσσερις (14) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Ντέμπλας Κυπαρίσσης


2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Λαθούρη Πάργα
Μαρία


3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3)
Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4) Παπαστεργίου
Αχιλλέας


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Μάντσιος Βασίλειος


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Γκιώτης Νικόλαος                                                  8)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Κατσίκης Παναγιώτης


10) Χαλκιά Άννα                                                        10)
Τσιάρας Εμμανουήλ


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης                                        11)
Πράτσας Ιωάννης


12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


13) Πράτσας Άγγελος                                                 13)
Πετρίδης Νικόλαος


14) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι κ. Παρδάλης Γεώργιος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, κ. Καπλάνης
Γεώργιος Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά και κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου,
νομίμως κληθέντες.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος και 3) κ. Παπαστεργίου
Αχιλλέας, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου
Δ.Σ. στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Κατσίκης Παναγιώτης και 2) κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γκιώτης Νικόλαος και 2) κ.
Φάλκος Κωνσταντίνος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γιοβανούδας
Βαρσάμης, 2) κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, 3) κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, 4) κ.
Πετρίδης Νικόλαος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  284/2012


Θέμα: 21ο  ημ. διατάξεως       


«Απ’ ευθείας μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία
χώρου στάθμευσης του στόλου των οχημάτων της Δ.Ε.Σιθωνίας».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το
εικοστό πρώτο (21o)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Με την αρ. 88/2012 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία χώρου
στάθμευσης του στόλου των οχημάτων της Δ.Ε.Σιθωνίας.


Στη συνέχεια με την αρ. 118/2012
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη
μίσθωση του εν λόγων ακινήτου.


Η Οικονομική Επιτροπή με σχετική
απόφασή της, ύστερα από το 06.07.2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
σύμφωνα με το οποίο δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά, έκρινε το διαγωνισμό άγονο
διαγωνισμό και παρέπεμψε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 194 του ΚΔΚ Ν. 3463/2006 για την απ’ ευθείας ανάθεση της
μίσθωσης.


Με τις διατάξεις του άρθρου 194
ορίζεται ότι για ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμοι γίνεται δημοπρασία. Αν η
δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει απ’ ευθείας μίσθωση με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.


            Στη
θέση Βραχούδια Νικήτης Χαλκιδικής, βρίσκεται ένα ακίνητο με το συνολικό εμβαδό
5.833,00 τ.μ. ιδιοκτησίας Ιωάννη Καραλή, κατοίκου Νικήτης, τμήμα του οποίου
εμβ. 4000 τ.μ., θεωρούμε ότι πληροί τις προϋποθέσεις  για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης του στόλου
των οχημάτων της Δ.Ε.Σιθωνίας του Δήμου Σιθωνίας, όπως είχαν καθοριστεί και στη
διακήρυξη του διαγωνισμού που έχει προηγηθεί, δηλαδή εξυπηρετεί πλήρως τις
ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Προτείνω λοιπόν τη μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου με
μηνιαίο μίσθωμα 600,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 118/2012 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την απ’
ευθείας μίσθωση ακινήτου.


            Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις των άρθρων 75, 93 και 194 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την αρ. 88/2012 απόφαση του Δ.Σ. και την αρ.
118/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


1) Εγκρίνει την απ’ ευθείας μίσθωση ακινήτου εμβαδού
4.000 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα ακινήτου
συνολικού εμβαδού 5.833,00
τ.μ. στη θέση Βραχούδια Νικήτης Χαλκιδικής, ιδιοκτησίας Ιωάννη Καραλή, κατοίκου
Νικήτης και πληροί τις προϋποθέσεις  για
τη δημιουργία χώρου στάθμευσης του στόλου των οχημάτων της Δ.Ε.Σιθωνίας του
Δήμου Σιθωνίας, όπως είχαν καθοριστεί και στη διακήρυξη του διαγωνισμού που
έχει προηγηθεί, δηλαδή εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας.


2) Η μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου
θα γίνει με μηνιαίο μίσθωμα 600,00 ευρώ.


3) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για
την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.


 


 


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 284/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 30/08/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ