Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 16/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
επτά  (27) του μηνός Αυγούστου του έτους
2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 15235/23-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκατέσσερις (14) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Ντέμπλας Κυπαρίσσης


2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Λαθούρη Πάργα
Μαρία


3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3)
Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4) Παπαστεργίου
Αχιλλέας


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Μάντσιος Βασίλειος


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Γκιώτης Νικόλαος                                                  8)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Κατσίκης Παναγιώτης


10) Χαλκιά Άννα                                                        10)
Τσιάρας Εμμανουήλ


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης                                        11)
Πράτσας Ιωάννης


12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


13) Πράτσας Άγγελος                                                 13)
Πετρίδης Νικόλαος


14) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι κ. Παρδάλης Γεώργιος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, κ. Καπλάνης
Γεώργιος Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά και κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου,
νομίμως κληθέντες.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος και 3) κ. Παπαστεργίου
Αχιλλέας, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου
Δ.Σ. στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Κατσίκης Παναγιώτης και 2) κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γκιώτης Νικόλαος και 2) κ.
Φάλκος Κωνσταντίνος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γιοβανούδας
Βαρσάμης, 2) κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, 3) κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, 4) κ.
Πετρίδης Νικόλαος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  282/2012


Θέμα: 20ο  (α) ημ. διατάξεως              


«Έγκριση διενέργειας προμήθειας φυτοπαθολογικού
υλικού για συντήρηση πρασίνων Δήμου Σιθωνίας».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το
εικοστό (20o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν
εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο
το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72:
«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων
του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για
τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική
αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του
οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην
αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής
προμήθειας
, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’
εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της
συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της
είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι,
καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής
πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).


 


Ο Δήμος μας χρειάζεται να
προβεί στην προμήθεια
φυτοπαθολογικού υλικού για συντήρηση πρασίνων Δήμου
Σιθωνίας
για
να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση
15.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.35.6693.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου.


 


Καλείται το Δημοτικό
Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας.


 


Το δημοτικό
συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των
άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού για συντήρηση πρασίνων Δήμου
Σιθωνίας
για
να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του,
για την οποία έχει εγγραφεί
πίστωση 15.000,00
Ευρώ, στον ΚΑ 02.35.6693.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου.


 


Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με  απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με
το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 282/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 30/08/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ