Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 21/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 15366/22-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες άπαντες (27) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας         ——–
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης   
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. .
4) Λογοτριβή Ελένη    
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία   
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος   
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος 
8) Χριστοδούλου Νικόλαος 
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Γιοβανούδας Βαρσάμης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Σπανός Μιχαήλ
21) Φάλκος Κων/νος
22) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
23) Γεωργιάδης Αναστάσιος
24) Γκαλή Γιαννούλα
25) Κατσίκης Παναγιώτης
26) Πετρίδης Νικόλαος
27) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης:  280/2011
Θέμα: 1ο    
«Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 Δ.Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο Τεύχος «Στρατηγικός Σχεδιασμός Δ.Σιθω¬νίας» (υπ’αριθμ.254/2011 Απόφαση του Δ.Σ.) καθώς και τα σχετικά οριζόμενα στο Π.Δ 185 (ΦΕΚ 221/Τεύχος Α/12-9-2007) / Άρθρο 2, υποβάλλω στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012 – 2014 του Δ.Σιθωνίας.
 Το υπόψη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προέκυψε από την εργασία της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου μετά από την επεξεργασία και σύνθεση των προ¬τάσεων των Υπηρεσιών του Δήμου, των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβου¬λίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου  – οι οποίες και σας επισυ¬νά¬πτο¬νται συνημμένα – καθώς και των προτάσεων που προέκυψαν από τη δια¬δικασία διαβούλευσης. Ως προς τούτο, σας υπενθυμίζω ότι η διαδικασία διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ξεκίνησε ήδη από τις 29 Αυγούστου 2011 με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου του τεύχους ««Στρατηγικός Σχε¬διασμός Δ.Σιθωνίας».
Προτείνω την αναβολή της συζήτησης του ανωτέρω θέματος για να συζητηθεί μαζί με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
Ύστερα από το ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Αναβάλλεται η συζήτηση του ανωτέρω θέματος σε επόμενη συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 280/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                          Τα μέλη
   Υπογραφή                                Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 29/09/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ