Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 16/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
επτά  (27) του μηνός Αυγούστου του έτους
2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 15235/23-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκατέσσερις (14) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Ντέμπλας Κυπαρίσσης


2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Λαθούρη Πάργα
Μαρία


3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3)
Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4) Παπαστεργίου
Αχιλλέας


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Μάντσιος Βασίλειος


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Γκιώτης Νικόλαος                                                  8)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Κατσίκης Παναγιώτης


10) Χαλκιά Άννα                                                        10)
Τσιάρας Εμμανουήλ


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης                                        11)
Πράτσας Ιωάννης


12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


13) Πράτσας Άγγελος                                                 13)
Πετρίδης Νικόλαος


14) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι κ. Παρδάλης Γεώργιος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, κ. Καπλάνης
Γεώργιος Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά και κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου,
νομίμως κληθέντες.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος και 3) κ. Παπαστεργίου
Αχιλλέας, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου
Δ.Σ. στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Κατσίκης Παναγιώτης και 2) κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γκιώτης Νικόλαος και 2) κ.
Φάλκος Κωνσταντίνος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γιοβανούδας
Βαρσάμης, 2) κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, 3) κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, 4) κ.
Πετρίδης Νικόλαος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  279/2012


Θέμα: 17ο  ημ. διατάξεως       


«Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το
δέκατο έβδομο (17o)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 534.633,19  € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής
πιστώσεων:


1)     
Στον Κ.Α. 02.20.6162.0040 ποσού 24.600,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκομιδή αδρανών (μπάζα)».


2)     
Στον Κ.Α. 02.25.6662.0040 ποσού 15.000,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης».


3)     
Στον Κ.Α. 02.15.7413.0028  ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης αύλειου χώρου Γυμνασίου Νικήτης».


4)     
Στον Κ.Α. 02.15.7413.0029 ποσού 4.500,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης αύλειου χώρου
Γυμνασίου-Λυκείου Νέου Μαρμαρά».


5)     
Στον Κ.Α. 02.15.7331.0044 ποσού 24.600,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δημοτικής Ενότητας
Τορώνης».


6)     
Στον Κ.Α. 02.15.7331.0045 ποσού 24.600,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δημοτικής Ενότητας
Σιθωνίας».


7)     
Στον Κ.Α. 02.20.7336.0030 Ποσού 74.000,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απαραίτητες χωματουργικές εργασίες για
την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Σιθωνίας».


8)     
Στον Κ.Α. 02.20.7336.0031 Ποσού 50.000,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απαραίτητες χωματουργικές εργασίες για
την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Τορώνης».


9)     
Στον Κ.Α. 02.20.6265.0002 ποσού 25.000,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Επισκευή ελαστικών οχημάτων του Δήμου».


10)  
Στον Κ.Α. 02.25.7413.0091 ποσού 5.000,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ χορήγηση αδειών για υφιστάμενα
δικαιώματα χρήσης νερού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών της Δ.Κ.Συκιάς
Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής».


11)  
Στον Κ.Α. 02.25.7413.0092 ποσού 3.000,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ χορήγηση αδειών για υφιστάμενα
δικαιώματα χρήσης νερού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών της Τ.Κ.Σάρτης
Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής».


12)  
Στον Κ.Α. 02.20.6263.0006 ποσού 25.000,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Επισκευή απορριμματοφόρου πλάγιας
φόρτωσης».


13)  
Στον Κ.Α. 
02.35.6693.0007  Ποσού 15.000,00 €
για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για
συντήρηση πρασίνων Δήμου Σιθωνίας».


14)  
Στον Κ.Α. 02.70.6699.0001  Ποσού 2.500,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων εργαστηρίου».


15)  
Στον Κ.Α. 02.25.7413.0093 ποσού 7.500,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ για το έργο: «Αναβάθμιση Δικτύων
Ύδρευσης οικισμών Αγίου Νικολάου, Μεταγγιτσίου και Ν.Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας».


16)  
Στον Κ.Α. 02.70.7413.0043 ποσού 7.500,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποτύπωση Δημοτικών Κτιρίων».


17)  
Στον Κ.Α. 02.15.7322.0009 ποσού 24.600,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων στη Σάρτη για τη
δημιουργία παιδικών χαρών».


18)  
Στον Κ.Α. 02.15.6699.0003 ποσού 53.100,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού
λιμένα Νικήτης».


19)  
Στον Κ.Α. 02.15.6141.0004 ποσού 15.744,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης από
έκτακτα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης πετρελαιοειδών και σχεδίου διαχείρισης
χρησιμοποιημένων ελαιοειδών του Τουριστικού Λιμένα Νικήτης».


20)   Στον  Κ.Α.  
02.25.7312.0036 ποσού 89.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης
με τίτλο «Ύδρευση- αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά, «Κατασκευή
αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις 
ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή «Παράδεισος» Δ.Δ.Νέου Μαρμαρά».


21)  Στον
Κ.Α. 02.30.7323.026 ποσού 5.389,19 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με
τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ.Μεταγγιτσίου».


22)  Στον
Κ.Α. 02.30.6011 ποσού 3.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο
«Μισθοδοσία τακτικών υπαλλήλων».


23)   Στον Κ.Α. 02.30.6051 ποσού 1.500,00 € για την
ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές».


24)  Στον
Κ.Α. 02.00.6735 ποσού 30.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο
«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία-Γενικές Υπηρεσίες».


 


Β) Άμεση παρίσταται η ανάγκη
ισόποσης αύξησης της κάτωθι κράτησης, τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο:


1)     
Κ.Α. 06.00.4121.0001 με τίτλο «Φόρος μισθωτών
υπηρεσιών», ποσού 40.000,00 €.


1)     
Κ.Α. 02.80.8221 με τίτλο «Φόρος μισθωτών υπηρεσιών»,
ποσού 40.000,00 €.


 


Γ) Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’
αριθμ.: 47370/10/22-03-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ/νση Αναπτ. Προγρ. & Δ.Ο., σύμφωνα με το οποίο
μας ενημερώνουν για την εντολή πληρωμής έργων «ΘΗΣΕΑΣ» Δήμου Σιθωνίας με το
ποσό των 162.046,23 € για το έργο «Ε.Ε.Λ. Αγίου Νικολάου». Καθώς το γραμμάτιο
είσπραξης του Δήμου 33/30-03-2011. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει αποδοχή του
ανωτέρω ποσού.


 


Για το λόγο αυτό προτείνω την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ως εξής:


Α) Μεταφορά πίστωσης 8.000,00 €
από τον Κ.Α. 02.15.6162.0004 με τίτλο «Ενοικίαση χημικών τουαλετών»,  διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει
μέχρι το τέλους του έτους, στο αποθεματικό κεφάλαιο.


Β) Την κατάργηση των κάτωθι κωδικών :


1)      Κ.Α.
02.15.7331.0038 με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δήμου Σιθωνίας», ποσού 74.000,00 €.


2)      Κ.Α.
02.20.6263.0003 «Επισκευή μηχανικών μερών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων»
πίστωσης 15.000,00 €


3)      Κ.Α. 02.20.6264.0001
«Επισκευή σαρώθρου» πίστωσης 10.000,00 €


4)      Κ.Α.
02.15.7322.0002 «Ανασκαφικές έρευνες», πίστωσης 25.000,00 €.


5)      Κ.Α.
02.30.7326.0093 «Έργα διευθέτησης επικίνδυνων περιοχών Δ.Κ.Νικήτης», ποσού
74.000,00 €.


6)      Κ.Α.
02.30.7326.0094 «Έργα διευθέτησης λαϊκής αγοράς Νικήτης», ποσού 74.000,00 €.


7)      Κ.Α.
02.30.7326.0095 «Κατασκευή γέφυρας παραλιακού δρόμου Πόρτο Κουφό», ποσού
74.000,00 €.


8)      Κ.Α.
02.30.7326.0096 «Δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Καλαμίτσι», ποσού 60.000,00 €.


9)      Κ.Α.
02.30.7326.0098 «Γέφυρα πεζών στη Σάρτη», ποσού 60.000,00 €.


10)  Κ.Α.
02.30.7326.0100 «Αισθητικές παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία του Ν.Μαρμαρά», ποσού
74.000,00 €.


καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως
έχουν μέχρι τέλους του έτους και
τη
μεταφορά τους στο αποθεματικό κεφάλαιο.


Από το
αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση 534.633,19  € για τη
δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά την ανωτέρω
τροποποίηση του προϋπολογισμού.


Το Δ.Σ., μετά
από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την
αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων,


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2012, ως προς τα έξοδα
ως εξής:


Α) Μεταφέρει πίστωση 8.000,00 €
από τον Κ.Α. 02.15.6162.0004 με τίτλο «Ενοικίαση χημικών τουαλετών»,  διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει
μέχρι το τέλους του έτους, στο αποθεματικό κεφάλαιο.


Β) Καταργεί τους κάτωθι κωδικούς:


1)      Κ.Α.
02.15.7331.0038 με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δήμου Σιθωνίας», ποσού 74.000,00 €.


2)      Κ.Α.
02.20.6263.0003 «Επισκευή μηχανικών μερών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων»
πίστωσης 15.000,00 €


3)      Κ.Α.
02.20.6264.0001 «Επισκευή σαρώθρου» πίστωσης 10.000,00 €


4)      Κ.Α.
02.15.7322.0002 «Ανασκαφικές έρευνες», πίστωσης 25.000,00 €.


5)      Κ.Α. 02.30.7326.0093
«Έργα διευθέτησης επικίνδυνων περιοχών Δ.Κ.Νικήτης», ποσού 74.000,00 €.


6)      Κ.Α.
02.30.7326.0094 «Έργα διευθέτησης λαϊκής αγοράς Νικήτης», ποσού 74.000,00 €.


7)      Κ.Α.
02.30.7326.0095 «Κατασκευή γέφυρας παραλιακού δρόμου Πόρτο Κουφό», ποσού
74.000,00 €.


8)      Κ.Α.
02.30.7326.0096 «Δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Καλαμίτσι», ποσού 60.000,00 €.


9)      Κ.Α.
02.30.7326.0098 «Γέφυρα πεζών στη Σάρτη», ποσού 60.000,00 €,


10)  Κ.Α.
02.30.7326.0100 «Αισθητικές παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία του Ν.Μαρμαρά», ποσού
74.000,00 €,


καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως
έχουν μέχρι τέλους του έτους και
τη
μεταφορά τους στο αποθεματικό κεφάλαιο.


Από το
αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση 534.633,19  € για τη
δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων.


1)     
Στον Κ.Α. 02.20.6162.0040 ποσού 24.600,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκομιδή αδρανών (μπάζα)».


2)     
Στον Κ.Α. 02.25.6662.0040 ποσού 15.000,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης».


3)     
Στον Κ.Α. 02.15.7413.0028  ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης αύλειου χώρου Γυμνασίου Νικήτης».


4)     
Στον Κ.Α. 02.15.7413.0029 ποσού 4.500,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης αύλειου χώρου
Γυμνασίου-Λυκείου Νέου Μαρμαρά».


5)     
Στον Κ.Α. 02.15.7331.0044 ποσού 24.600,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δημοτικής Ενότητας
Τορώνης».


6)     
Στον Κ.Α. 02.15.7331.0045 ποσού 24.600,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δημοτικής Ενότητας
Σιθωνίας».


7)     
Στον Κ.Α. 02.20.7336.0030 Ποσού 74.000,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απαραίτητες χωματουργικές εργασίες για
την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Σιθωνίας».


8)     
Στον Κ.Α. 02.20.7336.0031 Ποσού 50.000,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απαραίτητες χωματουργικές εργασίες για
την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Τορώνης».


9)     
Στον Κ.Α. 02.20.6265.0002 ποσού 25.000,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Επισκευή ελαστικών οχημάτων του Δήμου».


10)  
Στον Κ.Α. 02.25.7413.0091 ποσού 5.000,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ χορήγηση αδειών για υφιστάμενα
δικαιώματα χρήσης νερού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών της Δ.Κ.Συκιάς
Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής».


11)  
Στον Κ.Α. 02.25.7413.0092 ποσού 3.000,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ χορήγηση αδειών για υφιστάμενα
δικαιώματα χρήσης νερού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών της Τ.Κ.Σάρτης
Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής».


12)  
Στον Κ.Α. 02.20.6263.0006 ποσού 25.000,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Επισκευή απορριμματοφόρου πλάγιας
φόρτωσης».


13)  
Στον Κ.Α. 
02.35.6693.0007  Ποσού 15.000,00 €
για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για
συντήρηση πρασίνων Δήμου Σιθωνίας».


14)  
Στον Κ.Α. 02.70.6699.0001  Ποσού 2.500,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων εργαστηρίου».


15)  
Στον Κ.Α. 02.25.7413.0093 ποσού 7.500,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ για το έργο: «Αναβάθμιση Δικτύων
Ύδρευσης οικισμών Αγίου Νικολάου, Μεταγγιτσίου και Ν.Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας».


16)  
Στον Κ.Α. 02.70.7413.0043 ποσού 7.500,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποτύπωση Δημοτικών Κτιρίων».


17)  
Στον Κ.Α. 02.15.7322.0009 ποσού 24.600,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων στη Σάρτη για τη
δημιουργία παιδικών χαρών».


18)  
Στον Κ.Α. 02.15.6699.0003 ποσού 53.100,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού
λιμένα Νικήτης».


19)  
Στον Κ.Α. 02.15.6141.0004 ποσού 15.744,00 € για
τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης από
έκτακτα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης πετρελαιοειδών και σχεδίου διαχείρισης
χρησιμοποιημένων ελαιοειδών του Τουριστικού Λιμένα Νικήτης».


20)   Στον  Κ.Α.  
02.25.7312.0036 ποσού 89.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης
με τίτλο «Ύδρευση- αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά, «Κατασκευή
αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις 
ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή «Παράδεισος» Δ.Δ.Νέου Μαρμαρά».


21)  Στον
Κ.Α. 02.30.7323.026 ποσού 5.389,19 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με
τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ.Μεταγγιτσίου».


22)  Στον
Κ.Α. 02.30.6011 ποσού 3.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο
«Μισθοδοσία τακτικών υπαλλήλων».


23)   Στον Κ.Α. 02.30.6051 ποσού 1.500,00 € για την
ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές».


24)  Στον
Κ.Α. 02.00.6735 ποσού 30.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο
«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία-Γενικές Υπηρεσίες».


 


Β) Άμεση παρίσταται η ανάγκη
ισόποσης αύξησης της κάτωθι κράτησης τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο:


2)     
Κ.Α. 06.00.4121.0001 με τίτλο «Φόρος μισθωτών
υπηρεσιών», ποσού 40.000,00 €.


2)     
Κ.Α. 02.80.8221 με τίτλο «Φόρος μισθωτών υπηρεσιών»,
ποσού 40.000,00 €.


 


Γ) Αποδέχεται το ποσό των
162.046,23 € για το έργο «Ε.Ε.Λ. Αγίου Νικολάου» από τους πόρους του
Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και κατανέμει στο Κ.Α. 02.25.7312.0035


του πρ/σμού του Δήμου.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 3) Χριστοδούλου
Νικόλαος, 4) Χαλκιά Άννα, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Λογοτριβή Ελένη, 7)
Κωστίκας Στυλιανός, 8) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 9) Κατσίκης
Παναγιώτης, 10) Μάλαμα Κυριακή, 11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 12) Γκαλή
Γιαννούλα.


Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Πράτσας Άγγελος.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 279/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 30/08/2012


Ο Πρόεδρος


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ