Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 20/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις έξι (6) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 14162/02-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας               1) Φάλκος Κων/νος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Παστογιάννης Γεώργιος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Σπανός Μιχαήλ                                4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                    5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                 6) Τσιάρας Εμμανουήλ
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                    7) Πράτσας Ιωάννης
8) Χριστοδούλου Νικόλαος                 8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαλέξης Κων/νος                        9) Πετρίδης Νικόλαος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας               10) Μάλαμα Κυριακή
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Πράτσας Άγγελος
17) Λογοτριβή Ελένη

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων Συκιάς και Αγίου Νικολάου, κ.Τζέλιος Αθανάσιος και κ.Παρδάλης Γεώργιος, αντίστοιχα.
Προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Πετρίδης Νικόλαος, 2) Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) Γκιώτης Νικόλαος πριν την έναρξη του πρώτου θέματος της εκτός ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του πρώτου θέματος της εκτός ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  278/2011
Θέμα: 1ο    
«Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας στη Γενική Συνέλευση  της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Με το Π.Δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» (Α' 182 της 22ας Αυγούστου 2011), καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των Δήμων στις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η ανάδειξη των οργάνων τους. Η θητεία των τελευταίων συμπίπτει με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 45/οικ. 38561/30.08.2011, και για την πρώτη εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος οι Δήμοι αναδεικνύουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της οικείας ΠΕΔ έως την 9η Σεπτεμβρίου 2011, ενώ η Γενική Συνέλευση των ΠΕΔ συγκαλείται την 19η Σεπτεμβρίου 2011 και της ΚΕΔΕ την 30η Σεπτεμβρίου 2011.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγεί ένας (1) εκπρόσωπος, ο οποίος θα προέρχεται από την πλειοψηφία, σύμφωνα με το Π.Δ. 75/2011 ««Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» (Α' 182 της 22ας Αυγούστου 2011) και με την εγκύκλιο 45/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Δήμαρχος μετέχει στη Γ.Σ. της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας αυτοδίκαια.

Μέχρι και πριν 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης κατατέθηκαν οι δηλώσεις για την κατάρτιση των συνδυασμών της πλειοψηφίας.
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία «ΔΥΝΑΤΗ ΣΙΘΩΝΙΑ» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα οι κ.κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη και Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου.

Στη συνέχεια οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας έλαβαν το ψηφοδέλτιο που συγκρότησε ο επιτυχών συνδυασμός.
Κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας να προβούν στην εκλογή του εκπροσώπου τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας με μυστική ψηφοφορία.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. της Κεντρικής Μακεδονίας.

Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, μέχρι τόσους όσους εκλέγει η πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κατά σειρά εκλογής, τα οποία έχουν ως εξής:
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας:
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη, έλαβε  δέκα (10) ψήφους, εκλέγεται ως τακτικό μέλος
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, έλαβε τέσσερις (4) ψήφους, εκλέγεται ως αναπληρωματικό μέλος,
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε με προσοχή τα παραπάνω, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του το με το Π.Δ. 75/2011 ««Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» (Α' 182 της 22ας Αυγούστου 2011) και με την εγκύκλιο 45/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και την εκλογική διαδικασία που προηγήθηκε,

Αποφασίζει Ομόφωνα


Εκλέγει τον εκπρόσωπο του Δήμου Σιθωνίας για την Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, δημοτικής περιόδου 2011-2014, ο οποίος προέκυψε από την παραπάνω εκλογική διαδικασία ως εξής:

1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη, τακτικό μέλος
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, αναπληρωματικό μέλος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 278/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 07/09/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ