Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 18/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13254/19-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας              1) Σπανός Μιχάηλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.  3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
4) Λογοτριβή Ελένη                       4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία             5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος          6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος             7) Πετρίδης Νικόλαος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος            8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Γιοβανούδας Βαρσάμης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ.Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα.Μάλαμα Κυριακή και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος προσήλθε κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος Κων/νος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά την έναρξη συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος, κ.Πράτσας Ιωάννης, κ.Αναγνωστάρας Γεώργιος, κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος, κ.Παπαστεργίου Αχιλλέας, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης είναι εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Επιστρέφει στην αίθουσα του συμβουλίου ο κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης στην έναρξη του τέταρτου θέματος της ημ.διατάξεως και φεύγει εκτός αίθουσας ο κ.Πράτσας Άγγελος. Επιστρέφουν στην αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ένατου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης επιστρέφει στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ενδέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  275/2011
Θέμα: 28ο    
«Έκδοση ιστορικού-αρχαιολογικού βιβλίου για τη Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το εικοστό όγδοο (28ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Ο συνδημότης μας Σμάγας Άγγελος έγραψε βιβλίο με τίτλο «Προϊστορικά τοπία στη Σιθωνία».
Πρόκειται για τον επιστημονικό καρπό της 15χρονης έρευνας που έχει διεξάγει στη χερσόνησο Σιθωνίας, κατά την οποία αύξησε τον αριθμό των 13 γνωστών αρχαιολογικών χώρων σε 1200, καθιστώντας έτσι τον τόπο μας την πλουσιότερη αρχαιολογικά περιοχή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο επικεντρώνεται κυρίως στην προϊστορική εποχή μεταθέτοντας την πρώτη αποδεδειγμένη εγκατάσταση ανθρώπων στη Σιθωνία από τη Νεολιθική εποχή (5.000 π.Χ.) που ίσχυε μέχρι πρότινος, στην Παλαιολιθική εποχή (100.000 π.Χ.). Επιπλέον, παρουσιάζει τα πλούσια Σιθωνιακά ευρήματα μιας εποχής περίπου 10.000 χρόνια πριν, η οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία εντοπίζεται σε άλλες περιοχές του κόσμου και αλλάζει έτσι τα δεδομένα σχετικά με την αρχή του παραγωγικού πολιτισμού και των πρώτων οικισμών σε όλη την Ευρώπη. Το βιβλίο ακόμα αναφέρεται σε μια πλειάδα προϊστορικών ιερών χώρων και νεκροταφείων που εντυπωσιάζουν με την πολυπλοκότητα της κατασκευής και της οργάνωσής τους. Στην κορυφή κάποιων προϊστορικών τύμβων μάλιστα, έχουν εντοπιστεί μεγαλιθικά ανθρωπόμορφα γλυπτά με διπλούς πελέκεις, τα οποία δεν αποκλείεται να συνδέονται με το μυθικό βασιλιά Σίθωνα και αποτελούν τα αρχαιότερα αγάλματα των Βαλκανίων. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει λάβει άριστες κριτικές από τους πανεπιστημιακούς κύκλους, αλλά ταυτόχρονα απευθύνεται σε ανθρώπους χωρίς εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και πιστεύουμε ότι καταφέρνει να αποκαλύψει και να προβάλει το μοναδικό αρχαιολογικό παρελθόν της Σιθωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από τα άρτια κείμενά, τους πίνακες, τα διαγράμματα, τους χάρτες και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό του.
Προτείνουμε λοιπόν την εκτύπωση τουλάχιστον 1000 αντιτύπων του, το κόστος των οποίων εκτιμάται στα 4000 €, θεωρώντας ότι η όποια δημοσίευση του εξαιρετικού και σπάνιου πολιτισμικού μας υλικού αποθέματος βοηθά στην ουσιαστική προβολή του τόπου μας και συνδέει το δήμο μας με τους οικισμούς του απώτατου παρελθόντος του και τους δημότες μας με τους πρώτους κατοίκους της Σιθωνίας.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την ανωτέρω πρόταση,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Την έκδοση 1000 αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο «Προϊστορικά τοπία στη Σιθωνία», του συνδημότη μας  Σμάγα Αγγέλου.
Για το λόγο αυτό τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου ως εξής:
Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 4.000,00 €  για τη δημιουργία και ενίσχυση Κ.Α. 02.10.6615.0001 με τίτλο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις».
Ψηφίζει πίστωση 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02. 10.6615.0001 για τον ανωτέρω σκοπό.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) Παπαλέξης Κων/νος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 8) Αρσένης Καλλικρατίδας, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 11) Κατσίκης Παναγιώτης, 12) Πράτσας Άγγελος, 13) Πράτσας Ιωάννης, 14) Μάλαμα Κυριακή, 15) Γκιώτης Νικόλαος.
Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανουδας Βαρσάμης, δεν συμφωνεί διότι δεν έλαβαν γνώστη του περιεχομένου του βιβλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 275/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 26/08/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ