Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 18/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13254/19-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας              1) Σπανός Μιχάηλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης               2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.  3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
4) Λογοτριβή Ελένη                       4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία              5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος            6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος               7) Πετρίδης Νικόλαος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος            8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Γιοβανούδας Βαρσάμης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ.Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα.Μάλαμα Κυριακή και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος προσήλθε κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος Κων/νος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά την έναρξη συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος, κ.Πράτσας Ιωάννης, κ.Αναγνωστάρας Γεώργιος, κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος, κ.Παπαστεργίου Αχιλλέας, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης είναι εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Επιστρέφει στην αίθουσα του συμβουλίου ο κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης στην έναρξη του τέταρτου θέματος της ημ.διατάξεως και φεύγει εκτός αίθουσας ο κ.πράτσας Αγγελος. Επιστρέφουν στην αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ένατου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης επιστρέφει στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ενδέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  271/2011
Θέμα: 24ο    
«Επιβολή προστίμων από ελεύθερη κατασκήνωση».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το εικοστό τέταρτο (24) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτω υπόψη σας τα υπ’ αριθμ.: 1) 1020/8719/1-β/25-07-2011, 2) 1020/8718/1-β/25-07-2011, 3) 1020/8720/1-β/25-07-2011, 4) 1020/8721/1-β/25-07-2011, 5) 1020/8722/1-β/25-07-2011, 6) 1020/8723/1-β/25-07-2011, 7) 1020/8716/1-β/25-07-2011, 8) 1020/8711/1-β/25-07-2011, 9) 1020/8712/1-β/25-07-2011, 10) 1020/8713/1-β/25-07-2011, 11) 1020/6770/2-β/25-07-2011, 12) 1020/8714/1-β/25-07-2011, 13) 1020/8715/1-β/25-07-2011, 14)1501/6/8-α/04-07-2011, 15) 1020/10927/1-α/10-08-2011, έγγραφα της Αστυνομικής Δ/νσης Χαλκιδικής, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Πολυγύρου και του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου, βάσει των οποίων βεβαιώνεται η παράβαση για ελεύθερη κατασκήνωση στους κάτωθι: 1) Πολύζου Ολυμπίας του Νέστωρα, 2) Ναλμπαντή Μαρία του Αθανασίου, 3) Ζιάκα Ευαγγελινή του Κων/νου, 4) Παπαδοπούλου Αλκμήνη του Αθανασίου, 5) Ζούρας Άρης του Γεωργίου, 6) Παπαδόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, 7) Χαριτάντης Βασίλειος του Αναστασίου, 8) Παπαμαρίνου Βασίλειος του Γεωργίου, 9) Δούκας Νεκτάριος του Γεωργίου, 10) Χατζησακκούλας Αθανάσιος του Χρυσοστόμου, 11) Τριανταφύλλου Αθηνά του Βασιλείου, 12) Ρίζου Μαργαρίτα του Γεωργίου, 13) Σιδηρόπουλος Στέφανος του Νικολάου, 14) Δήμου Ιωάννη του Χρήστου, 15) Βόντση Ευαγγέλου του Δημοσθένη, 16) Τσακίρη Δημητρίου του Κωνσταντίνου, 17) Σαββίδη Ιωάννη του Δημητρίου και προτείνει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 4 του Ν. 2160/93 και άρθρου 21 του Ν. 2741/99 (πρόστιμο ύψους 146,74 €).

 Ύστερα από τα ανωτέρω κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω επιβολή προστίμου.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τα σχετικά έγγραφα της Αστυνομικής Δ/νσης Χαλκιδικής , Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Πολυγύρου και του Α.Τ.Αγίου Νικολάου.
Αποφασίζει Ομόφωνα

Την επιβολή προστίμου ύψους 146,74 € για παράβαση του Νόμου περί παράνομης κατασκήνωσης στους κάτωθι:
1) Πολύζου Ολυμπία του Νέστωρα, 2) Ναλμπαντή Μαρία του Αθανασίου, 3) Ζιάκα Ευαγγελινή του Κων/νου, 4) Παπαδοπούλου Αλκμήνη του Αθανασίου, 5) Ζούρας Άρης του Γεωργίου, 6) Παπαδόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, 7) Χαριτάντης Βασίλειος του Αναστασίου, 8) Παπαμαρίνου Βασίλειος του Γεωργίου, 9) Δούκας Νεκτάριος του Γεωργίου, 10) Χατζησακκούλας Αθανάσιος του Χρυσοστόμου, 11) Τριανταφύλλου Αθηνά του Βασιλείου, 12) Ρίζου Μαργαρίτα του Γεωργίου, 13) Σιδηρόπουλος Στέφανος του Νικολάου, 14) Δήμου Ιωάννη του Χρήστου, 15) Βόντση Ευαγγέλου του Δημοσθένη, 16) Τσακίρη Δημητρίου του Κωνσταντίνου, 17) Σαββίδη Ιωάννη του Δημητρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 271/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 26/08/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ