Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 16/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
επτά  (27) του μηνός Αυγούστου του έτους
2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 15235/23-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκατέσσερις (14) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Ντέμπλας Κυπαρίσσης


2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Λαθούρη Πάργα
Μαρία


3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3)
Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4) Παπαστεργίου
Αχιλλέας


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Μάντσιος Βασίλειος


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Γκιώτης Νικόλαος                                                  8)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Κατσίκης Παναγιώτης


10) Χαλκιά Άννα                                                        10)
Τσιάρας Εμμανουήλ


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης                                        11)
Πράτσας Ιωάννης


12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


13) Πράτσας Άγγελος                                                 13)
Πετρίδης Νικόλαος


14) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι κ. Παρδάλης Γεώργιος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, κ. Καπλάνης
Γεώργιος Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά και κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου,
νομίμως κληθέντες.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος και 3) κ. Παπαστεργίου
Αχιλλέας, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου
Δ.Σ. στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Κατσίκης Παναγιώτης και 2) κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γκιώτης Νικόλαος και 2) κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γιοβανούδας
Βαρσάμης, 2) κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, 3) κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, 4) κ.
Πετρίδης Νικόλαος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  267/2012


Θέμα: 5ο  ημ. διατάξεως         


«Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
(Κινητή Καντίνα) στην
IPO KLARA HAJNAL του Gheorghe, κάτοικο Δ.Κ. Νέου
Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο
(5o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010,
άρθρο 94 παραγρ. 6 στοιχείο 30 η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου μεταβιβάζεται στους Καλλικρατικούς Δήμους.


 


Συγκεκριμένα μεταβιβάζεται η
χορήγηση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο δήμο, καθώς
και η συγκρότηση (με απόφαση δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου
Εμπορίου.


 


Σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθρου 1 του ΠΔ 254/05, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.13 του άρθρου
1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β'):


«Κατά την
έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην
αρμόδια Υπηρεσία:


1) βεβαίωση
της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης-
άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/ 1986
(125 Α),


2)
πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,


3) βεβαίωση
της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας,
εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,


4) δύο (2)
πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει:


6) την άδεια
κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του
προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,


7) βιβλιάριο
υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών.


Β) Για την
υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της οριστικής
άδειας ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.


Για την έκδοση
της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών».


 


H κα. IPO KLARA HAJNAL του Gheorghe,
κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας, Α.Δ.Τ MS  268635/02-07-2004 με την από 27/01/2012 αίτηση
της, υπέβαλλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια
άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο δραστηριότητας, κινητή
καντίνα.


 


Με την υπ’
αριθ. 57/2012 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σιθωνίας ενέκρινε τη
χορήγηση της σχετικής άδειας στον ανωτέρω καθώς πληρούσε τις απαραίτητες
προϋποθέσεις ενώ η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου.


 


Σύμφωνα με το
υπ’ αριθμ.: 13303/24-07-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου κ. Παραλίκα
Θεοδοσίου, μας ενημερώνει ότι η αιτούσα κατέθεσε στο Δήμο τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 1 του ΠΔ 254/05, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου (κινητή καντίνα).


 


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να ψηφίσει σχετικά.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έχοντας υπόψη:


1.     
το άρθρο 1 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α’)


2.     
το
άρθρο 94 παρ.6 στοιχείο 30 του Ν.3852/2010


3.     
τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3377/05, το ΠΔ 254/2005
(ΦΕΚ 307/2005 τεύχος Α’)


4.     
τις διατάξεις της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ
275/22.2.2011 τεύχος Β')


5.     
την από 12/12/2011 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Υπαίθριου
– Πλανόδιου Εμπορίου του Δήμου Σιθωνίας, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 293/2011
απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ανώτατο αριθμό αδειών που θα χορηγηθούν για το
έτος 2012 βάσει του πληθυσμού.


6.     
τις υπ’ αριθ. 399/2011 και 56/2012 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών που θα
εκδοθούν κατά το έτος 2012.


7.     
Την από 27/01/2012 αίτηση της κα. IPO KLARA HAJNAL του Gheorghe, κατοίκου Νέου Μαρμαρά,  Α.Δ.Τ  MS  268635/02-07-2004.


8.     
Την αριθ. 57/2012 απόφαση- εισήγηση Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας σχετικά με τους αιτούντες που πληρούν τις
προϋποθέσεις μετά την υποβολή του πρώτου φακέλου δικαιολογητικών για τη
χορήγηση της άδειας.


9.     
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον αιτούντα για
την οριστική χορήγηση της άδειας


10.  Τα
στοιχεία του φακέλου,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Α. Χορηγούμε άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β, η
οποία ισχύει για την πώληση των προϊόντων στα διοικητικά όρια της περιφέρειας του
Δήμου Σιθωνίας στην κάτωθι:


 Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΠΑΤΡΩΝΥΜΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ1IPO KLARA HAJNALGheorgheΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ 


Β. Οι κάτοχοι των αδειών έχουν όλες τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον Αγορανομικό Κώδικα και τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.


Γ. Απαγορεύεται η πώληση των ειδών κατά τις ημέρες και ώρες που τα
αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.


Δ. Η άδεια είναι προσωποπαγής και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί,
να εισφερθεί, να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση.


Ε. Σε περίπτωση μη τήρησης των ισχυουσών διατάξεων η άδεια αυτή
ανακαλείται.


ΣΤ. Προσωρινή αναπλήρωση του κατόχου της άδειας, επιτρέπεται μόνο
από συγγενικά πρόσωπα, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι
δευτέρου κατά τις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 4 του Π.Δ 254/2005.


Ζ. Η άδεια ισχύει  χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών, από 27/08/2012 μέχρι 26/08/2015.


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 267/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 30/08/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ