Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 15/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
δύο  (22) του μηνός Ιουλίου του έτους
2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00  μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 12646/16-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκατέσσερις (14) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Αναγνωστάρας Γεώργιος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Φάλκος Κωνσταντίνος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Μάντσιος
Βασίλειος


4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Γκιώτης Νικόλαος


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          5)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


6) Σπανός Μιχαήλ                                                       6)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           7)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        8)
Κατσίκης Παναγιώτης


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      9) Τσιάρας
Εμμανουήλ


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                       10)
Πράτσας Ιωάννης


11) Κωστίκας Στυλιανός                                             11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Χαλκιά Άννα                                                        12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Γκαλή Γιαννούλα                                                  13)
Μάλαμα Κυριακή


14) Πράτσας Άγγελος


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος
του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας
Ιωάννης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως.


            Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Αποδοχή ποσού 359.106,00 € για το
έργο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ – Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης
λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως
κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως
κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


 


 


 


 


Αριθμός Απόφασης:  260/2012


Θέμα: 7ο  εκτός ημ. διατάξεως           


«Αποδοχή ποσού 359.106,00 € για το έργο
«Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ – Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων
στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έβδομο
(7o) θέμα εκτός της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη του Δ.Σ. έγγραφο της
Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνει ότι έχει κατατεθεί στο
λογαριασμό του Δήμου Σιθωνίας το ποσό των 359.106,00 € για το έργο «Κατασκευή
αποχετευτικού δικτύου εν κενώ – Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή
Παράδεισος Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά».


            Επίσης
θέτει υπόψη του Δ.Σ. το αρ. 00121/17-07-2012 γραμμάτιο είσπραξης της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.


Το ανωτέρω ποσό δεν είχε
προβλεφθεί αρχικά στον προϋπολογισμό του Δήμου για το λόγο αυτό πρέπει να δημιουργηθεί
σχετικός κωδικός εσόδων και να γίνει αποδοχή του ανωτέρω ποσού.


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


            Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


1) Αποδέχεται το ποσό των 359.106,00
€ για το έργο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ – Η/Μ εγκαταστάσεις
ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά».


2) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2012, ως εξής:


Δημιουργεί και εγγράφει πίστωση
359.106,00 € στον Κ.Α. 06.00.1323.0001 με τίτλο «Κατασκευή αποχετευτικού
δικτύου εν κενώ – Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος
Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά», το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου στον κωδικό
εξόδων Κ.Α. 02.25.7312.0036 με τίτλο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ –
Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά».


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 260/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 24/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ