Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 15/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
δύο  (22) του μηνός Ιουλίου του έτους
2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00  μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 12646/16-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκατέσσερις (14) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Αναγνωστάρας Γεώργιος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Φάλκος Κωνσταντίνος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Μάντσιος
Βασίλειος


4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Γκιώτης Νικόλαος


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          5)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


6) Σπανός Μιχαήλ                                                       6)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           7)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        8)
Κατσίκης Παναγιώτης


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      9) Τσιάρας
Εμμανουήλ


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                       10)
Πράτσας Ιωάννης


11) Κωστίκας Στυλιανός                                             11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Χαλκιά Άννα                                                        12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Γκαλή Γιαννούλα                                                  13)
Μάλαμα Κυριακή


14) Πράτσας Άγγελος


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος
του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας
Ιωάννης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως.


            Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά τις «Δημόσιες Σχέσεις» και ζήτησε να
χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός
ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  259/2012


Θέμα: 6ο  εκτός ημ. διατάξεως           


«Δημόσιες σχέσεις».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στο
Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το έκτο (6o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως,
ανέφερε ότι:


 


Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), ορίζει στο άρθρο 75
παρ. 1 ότι: «Οι δημοτικές (…) αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές
υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο
την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της
ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων αφορούν,
κυρίως, τους τομείς: α) … στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο
περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. … 12. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης
μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων…».


 


Ως εκ τούτου ο Δήμος Σιθωνίας θα
διαθέσει το ποσό 20.000,00 από τον ΚΑ 02.00.6443 που αναγράφεται στον
προϋπολογισμό
του Δήμου Σιθωνίας του έτους 2012,
για την κάλυψη της φιλοξενίας στην Τουριστική
Ξενοδοχειακή Εμπορική Επιχείρηση Α.Ε., ΑΦΜ 094374372, μέρους των αθλητών και
των συνοδών τους με στόχο να  συμβάλλει
στην επιτυχία των παρακάτω αθλητικών  και
πολιτιστικών διοργανώσεων και να προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα
των δημοτών.


 


 


1.
Πέρασμα Δραγουντέλι.

Πρόκειται
για μια περιβαλλοντική εκδήλωση αποτελεί πλέον θεσμό για τη Σιθωνία τον μήνα
Οκτώβριο και διοργανώνεται  από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Παρθενών» και
τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σιθωνίας. Σκοπός  της διοργάνωσης
είναι  να βγουν οι δημότες στο δάσος, να περπατήσουν, να γνωρίσουν και να
αγαπήσουν το Δραγουντέλι και τον ορεινό όγκο της Σιθωνίας, γυμνάζοντας
ταυτόχρονα σώμα και ψυχή. Πρόκειται για μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των
δημοτών σε θέματα που σχετίζονται με το δασικό μας πλούτο και το φυσικό
περιβάλλον της περιοχής.  Παράλληλα,
στόχος είναι η συνάντηση ανθρώπων με κοινές περιβαλλοντικές ευαισθησίες και η
επαφή τους με την παράδοση του τόπου και την πολιτιστική κληρονομιά του, με
επίκεντρο τον  παραδοσιακό οικισμό του Δραγουντέλι, τον Παρθενώνα. Στο
Πέρασμα Δραγουντέλι υπάρχουν περιπατητικές διαδρομές και ποδηλατικές διαδρομές
και διαδρομές για άλογα. Ο Δήμος Σιθωνίας θα καλύψει μέρος της φιλοξενίας της
φετινής 9ης διοργάνωσης, μελών ιππικών συλλόγων και ποδηλατικών
συλλόγων που συμμετέχουν από άλλες περιοχές της Ελλάδας με δαπάνη 6.000 ευρώ.


 


2. Ενημερωτική διημερίδα για την
κομποστοποίηση απορριμμάτων.
Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Δήμο Σιθωνίας κατά
τη διάρκεια της οποίας θα ενημερωθούν δημότες και κυρίως οι νέοι για τη
διαδικασία της κομποστοποίησης απορριμμάτων και τα οφέλη στο φυσικό περιβάλλον,
στο πλαίσιο της εφαρμογής ειδικού προγράμματος από το Δήμο σε συνεργασία με το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Πράσινο Ταμείο. Η  δαπάνη (5.000 ευρω) για τη διημερίδα αφορά
μίσθωση αίθουσας, πρωινός καφές- αναψυκτικά- μπουφές.


 


3. Ενημέρωση δημοτών Σιθωνίας για την
ανακύκλωση
. Διοργάνωση τεσσάρων ενημερωτικών συναντήσεων από την Ελληνική
Εταιρία Αξιοποίηση Ανακύκλωση (ΕΕΑΑ Α.Ε.) σε συνεργασία με το Δήμο Σιθωνίας.
Επειδή ο Δήμος Σιθωνίας ξεκινά φιλόδοξα προγράμματα ανακύκλωσης, στοχεύει να
καταδείξει την ανακύκλωση όχι ως μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά αντίθετα,
υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης. Παράλληλα, ο Δήμος Σιθωνίας με τις ενημερωτικές συναντήσεις
ειδικών με τους δημότες  στοχεύει στην
καλλιέργεια μιας κουλτούρας που προάγει την ανακύκλωση στους πολίτες και όλους
τους κοινωνικούς εταίρους αναγνωρίζοντας ότι η ανακύκλωση
πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας και να γίνει τρόπος ζωής. Δαπάνη (5.000
ευρώ) για μίσθωση αίθουσας, πρωινός καφές-αναψυκτικά)


 


 


   
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι ο Δήμος Σιθωνίας με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, δύναται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να
διαθέσει τις δαπάνες φιλοξενίας υπέρ των συμμετεχόντων. Στόχος του Δήμου είναι
η ομαλή  διοργάνωση των αθλητικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων που περιγράφηκαν παραπάνω, με τη συμμετοχή του σ΄ αυτές
τις εκδηλώσεις, τις οποίες διοργανώνουν μεν άλλοι φορείς, ωστόσο όμως
σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των
κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των
κατοίκων του.


 


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση Δημάρχου,


Αποφασίζει
Κατά Πλειοψηφία


 


Να αναθέσει στην Τουριστική
Ξενοδοχειακή Εμπορική Επιχείρηση Α.Ε., ΑΦΜ 094374372, προκειμένου να καλύψει τη φιλοξενία και τα
λοιπά έξοδα, όπως αναφέρεται στην εισήγηση με το ποσό των 20.000,00 €, που θα
βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6443 του πρ/σμού έτους 2012.


 


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)
Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του
Αλεξάνδρου, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6) Ψηλογιάννης
Γεώργιος, 7) Χριστοδούλου Νικόλαος, 8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 9) Παπαστεργίου
Αχιλλέας, 10) Κωστίκας Στυλιανός, 11) Χαλκιά Άννα.


Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)
Πράτσας Άγγελος, 2) Γκαλή Γιαννούλα, η οποία ψηφίζει ότι προβλέπει ο Κώδικας.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπανός
Μιχαήλ δηλώνει παρών.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 259/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 24/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ