Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 15/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
δύο  (22) του μηνός Ιουλίου του έτους
2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00  μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 12646/16-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκατέσσερις (14) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Αναγνωστάρας Γεώργιος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Φάλκος Κωνσταντίνος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Μάντσιος
Βασίλειος


4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Γκιώτης Νικόλαος


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          5)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


6) Σπανός Μιχαήλ                                                       6)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           7)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        8)
Κατσίκης Παναγιώτης


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      9) Τσιάρας
Εμμανουήλ


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                       10)
Πράτσας Ιωάννης


11) Κωστίκας Στυλιανός                                             11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Χαλκιά Άννα                                                        12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Γκαλή Γιαννούλα                                                  13)
Μάλαμα Κυριακή


14) Πράτσας Άγγελος


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος
του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας
Ιωάννης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως.


            Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού» και
ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για
το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός
ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  258/2012


Θέμα: 5ο  εκτός ημ. διατάξεως           


«Τροποποίηση προϋπολογισμού».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο
(5o) θέμα εκτός της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 24.600,00  € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής
πιστώσεων:


1)     
Στον Κ.Α. 02.10.7425.0002 ποσού 24.600,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συλλογή λιβαδικών φυτών (δειγματοληψία) και
καταγραφή της δασικής και χορτολιβαδικής βλάστησης των Δημοσίων Δασών Νικήτης
και Αγίου Νικολάου».


 


Για το λόγο αυτό προτείνω την αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ως εξής: Από το αποθεματικό κεφάλαιο
μεταφέρουμε πίστωση 24.600,00
για τη δημιουργία και ενίσχυση της προαναφερόμενης πίστωσης.


 


Β) Λογιστικές τακτοποιήσεις


Άμεση παρίσταται η ανάγκη
λογιστικών τακτοποιήσεων των κάτωθι εσόδων, σύμφωνα με έγγραφο της Ταμειακής
Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας,  ως εξής:


1)     
Μεταφέρουμε από τον Κ.Α. 06.00.2211.0001 με τίτλο
«Έκτακτα έσοδα επί των παραβάσεων ΚΟΚ» και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου την
πίστωση 76.153,00 €, προς ενίσχυση του εσόδου Κ.Α. 06.00.3221.0001 με τίτλο «Παραβάσεις
ΚΟΚ».


2)     
Μεταφέρουμε από τον Κ.Α. 06.00.2118 με τίτλο «Τακτικά
έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» και μέσω του αποθεματικού
κεφαλαίου την πίστωση 43.399,74 €, προς ενίσχυση του εσόδου Κ.Α. 06.00.3218 με
τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών».


3)     
Μεταφέρουμε από τον Κ.Α. 06.00.2115 με τίτλο «Τακτικά
έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας» και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου την
πίστωση 22,08 €, προς ενίσχυση του εσόδου Κ.Α. 06.00.3215 με τίτλο «Τέλος
ακίνητης περιουσίας».


4)     
Μεταφέρουμε από τον Κ.Α. 06.00.2119.0003 με τίτλο
«Τακτικά έσοδα επί των τελών βοσκής» και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου την
πίστωση 6.634,52 €, προς ενίσχυση του εσόδου Κ.Α. 06.00.3219.0001 με τίτλο «Τέλη
βοσκής».


5)     
Μεταφέρουμε από τον Κ.Α. 06.00.2111 με τίτλο «Τακτικά
έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» και μέσω του αποθεματικού
κεφαλαίου την πίστωση 269,24 €, προς ενίσχυση του εσόδου Κ.Α. 06.00.3211 με
τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού».


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Α) Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012, ως προς τα έξοδα ως
εξής:


Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση εκ 24.600,00 € για την δημιουργία
ενίσχυση των κάτωθι  πιστώσεων:


1)      Στον
Κ.Α. 02.10.7425.0002 ποσού 24.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Συλλογή λιβαδικών φυτών (δειγματοληψία) και καταγραφή της δασικής και
χορτολιβαδικής βλάστησης των Δημοσίων Δασών Νικήτης και Αγίου Νικολάου».


 


Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη
τροποποίησης του προϋπολογισμού ως εξής:


 


1)     
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.2211.0001 με τίτλο
«Έκτακτα έσοδα επί των παραβάσεων ΚΟΚ» και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου την
πίστωση 76.153,00 €, προς ενίσχυση του εσόδου Κ.Α. 06.00.3221.0001 με τίτλο
«Παραβάσεις ΚΟΚ».


2)     
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.2118 με τίτλο «Τακτικά
έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» και μέσω του αποθεματικού
κεφαλαίου την πίστωση 43.399,74 €, προς ενίσχυση του εσόδου Κ.Α. 06.00.3218 με
τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών».


3)     
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.2115 με τίτλο «Τακτικά
έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας» και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου την
πίστωση 22,08 €, προς ενίσχυση του εσόδου Κ.Α. 06.00.3215 με τίτλο «Τέλος
ακίνητης περιουσίας».


4)     
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.2119.0003 με τίτλο
«Τακτικά έσοδα επί των τελών βοσκής» και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου την
πίστωση 6.634,52 €, προς ενίσχυση του εσόδου Κ.Α. 06.00.3219.0001 με τίτλο
«Τέλη βοσκής».


5)     
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.2111 με τίτλο «Τακτικά
έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» και μέσω του αποθεματικού
κεφαλαίου την πίστωση 269,24 €, προς ενίσχυση του εσόδου Κ.Α. 06.00.3211 με
τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού».


 


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6) Σπανός
Μιχαήλ, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Κωστίκας Στυλιανός, 12) Χαλκιά
Άννα, 13) Πράτσας Άγγελος.


Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή
Γιαννούλα δηλώνει παρούσα.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 258/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 24/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ