Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 18/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13254/19-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας             1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης               2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.  3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
4) Λογοτριβή Ελένη                       4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία              5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος           6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος               7) Πετρίδης Νικόλαος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος             8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Γιοβανούδας Βαρσάμης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ.Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα.Μάλαμα Κυριακή και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος προσήλθε κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος Κων/νος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά την έναρξη συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος, κ.Πράτσας Ιωάννης, κ.Αναγνωστάρας Γεώργιος, κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος, κ.Παπαστεργίου Αχιλλέας, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης είναι εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Επιστρέφει στην αίθουσα του συμβουλίου ο κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης στην έναρξη του τέταρτου θέματος της ημ.διατάξεως και φεύγει εκτός αίθουσας ο κ.Πράτσας Άγγελος. Επιστρέφουν στην αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ένατου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης επιστρέφει στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ενδέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  258/2011
Θέμα: 11ο    
«Χωροταξικές ρυθμίσεις».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το ενδέκατο (11ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:  
1.Χαρακτηρισμός οδών ως Κύριοι Δημοτικοί

Προτείνετε υφιστάμενοι δρόμοι που επί των πλείστων είναι ασφαλτοστρωμένοι που σήμερα είναι αγροτικοί και τμήματα παλαιών επαρχιακών που εκ των πραγμάτων μόνο αν ενδιαφερθεί ο Δήμος συντηρούνται να χαρακτηριστούν ως κύριοι Δημοτικοί οδοί. Να σημειωθεί ότι οι δρόμοι αυτοί στις περιοχές που υπάρχει κτηματολόγιο έχουν δικό τους ΚΑΕΚ. Οι δρόμοι αυτοί προτείνετε να είναι οι κάτωθι:
Α. Μεταγγίτσι – Μεταμόρφωση-Πλανά
Β. Μεταγγίτσι – Επαρχιακή Αγ. Νικολάου Πυργαδικίων (Κορτύρι)
Γ. Αγ. Νικολάου – Νικήτης ( Ο δρόμος που περνάει από τους πρώην ΧΑΔΑ
Δ. Παλαιά Επαρχιακή Ν. Μαρμαρά Τριστινίκας– Παραλία Τριστινίκας
Ε. Ο παλαιός επαρχιακός από Τορώνη-Τριστινικούδα-Οδικό κύκλωμα Σιθωνίας-Τριστινίκα.
ΣΤ. Διασταύρωση με παραλία Συκιάς- Λιναράκι- Πηγαδάκι – Κληματαριά.
Ζ. Οδικό κύκλωμα Σιθωνίας – Βαλτί – Γριάβας – Οδικό κύκλωμα Σιθωνίας
Η. Κάθετος που συνδέει Οδικό κύκλωμα Σιθωνίας – Δημοτική παραλιακή οδό Βουρβουρούς (Ξενοδοχείο Ρέμα).
Θ. Ζωγραφίτικο Συκιάς με παραλία Συκιάς.(κάθετος προς τη θάλασσα).

 

2. Τροποποίηση Γ.Π.Σ.

 Αφορούν τροποποιήσεις που έχουν να κάνουν με το λεκτικό τμήμα και συγκεκριμένα είναι οι:
Α. Να παραμείνουν άρτια και οικοδομήσιμα τα ιδιόκτητα κληροτεμάχια και αγροτεμάχια που είναι μέσα στο ειδικό καθεστώς του PORTO CARRAS χωρίς όμως να αποτελούν ιδιοκτησία του συγκροτήματος.
Β. Εξεύρεση λύσεις για την δυνατότητα κατασκευής συνεργείων και άλλων παρεμφερεί επαγγελματικών δραστηριοτήτων στις «Επεκτάσεις Β΄ κατοικίας» στους οικισμούς που δεν επιτρέπεται π.χ. Συκιά, Αγ. Νικόλαο κ.τ.λ.
Γ. Στις περιοχές ¨Αγροτουρισμού¨ να επιτρέπονται καταστήματα μέχρι 200τ.μ.
Δ. Στις περιοχές ¨Π1, Π2, Π3 και Γ1¨  να ισχύουν οι παρεκκλίσεις
Ε. Στις περιοχές Π1 εκτός από ξενοδοχεία να επιτρέπονται και οι κατασκηνώσεις
ΣΤ. Στις περιοχές Π2 1.Να επιτρέπονται και τουριστικές εγκαταστάσεις με τους περιορισμούς των περιοχών Π1 όπως ισχύουν και τροποποιούνται, 2.Η απόσταση από τον αιγιαλό να είναι 50+(10-h)x5

3. Τροποποίηση Γραμμής δόμησης στον οικισμό του Πόρτο-Κουφό.

Η Γραμμή δόμησης στα τμήματα του οδικού δικτύου που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια οικισμών χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλη ή οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων ορίζεται σύμφωνα με το Π.Δ. 347 της 25.8/2.9.1993 (ΦΕΚ 146 Α).
Οι ανωτέρω χωροταξικές ρυθμίσεις γίνονται σύμφωνα με τις αιτιολογικές εκθέσεις που επισυνάπτονται.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω προτάσεις.

Αποφασίζει

Εγκρίνει τις κάτωθι χωροταξικές ρυθμίσεις του Δήμου Σιθωνίας ως εξής:

1. Ομόφωνα εγκρίνεται ο Χαρακτηρισμός οδών ως Κύριοι Δημοτικοί

Οι δρόμοι αυτοί  είναι οι κάτωθι:
Α. Μεταγγίτσι – Μεταμόρφωση-Πλανά
Β. Μεταγγίτσι – Επαρχιακή Αγ. Νικολάου Πυργαδικίων (Κορτύρι)
Γ. Αγ. Νικολάου – Νικήτης ( Ο δρόμος που περνάει από τους πρωην ΧΑΔΑ
Δ. Παλαιά Επαρχιακή Ν. Μαρμαρά Τριστινίκας– Παραλία Τριστινίκας
Ε. Ο παλαιός επαρχιακός από Τορώνη-Τριστινικούδα-Οδικό κύκλωμα Σιθωνίας-Τριστινίκα
ΣΤ. Διασταύρωση με παραλία Συκιάς- Λιναράκι- Πηγαδάκι – Κληματαριά.
Ζ. Οδικό κύκλωμα Σιθωνίας – Βαλτί – Γριάβας – Οδικό κύκλωμα Σιθωνίας
Η. Κάθετος που συνδέει Οδικό κύκλωμα Σιθωνίας – Δημοτική παραλιακή οδό Βουρβουρούς (Ξενοδοχείο Ρέμα).
Θ. Ζωγραφίτικο Συκιάς με παραλία Συκιάς.(κάθετος προς τη θάλασσα).


2. Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Τροποποίηση Γ.Π.Σ.

 Τροποποιείται το Γ.Π.Σ. του Δήμου στο λεκτικό τμήμα και συγκεκριμένα:
Α. Να παραμείνουν άρτια και οικοδομήσιμα τα ιδιόκτητα κληροτεμάχια και αγροτεμάχια που είναι μέσα στο ειδικό καθεστώς του PORTO CARRAS χωρίς όμως να αποτελούν ιδιοκτησία του συγκροτήματος.
Β. Εξεύρεση λύσεις για την δυνατότητα κατασκευής συνεργείων και άλλων παρεμφερεί επαγγελματικών δραστηριοτήτων στις «Επεκτάσεις Β΄ κατοικίας» στους οικισμούς που δεν επιτρέπεται π.χ. Συκιά, Αγ. Νικόλαο κ.τ.λ.
Γ. Στις περιοχές ¨Αγροτουρισμού¨ να επιτρέπονται καταστήματα μέχρι 200τ.μ.
Δ. Στις περιοχές ¨Π1, Π2, Π3 και Γ1¨  να ισχύουν οι παρεκκλίσεις
Ε. Στις περιοχές Π1 εκτός από ξενοδοχεία να επιτρέπονται και οι κατασκηνώσεις
ΣΤ. Στις περιοχές Π2 1.Να επιτρέπονται και τουριστικές εγκαταστάσεις με τους περιορισμούς των περιοχών Π1 όπως ισχύουν και τροποποιούνται, 2.Η απόσταση από τον αιγιαλό να είναι 50+(10-h)x5.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:1) Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) Παπαλεξης Κων/νος, 3) Λογοτριβή Ελένη, 4) Κωστίκας Στυλιανός, 5) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 6) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Κατσίκης Παναγιώτης, 9) Πράτσας Άγγελος, 10) Γκιώτης Νικόλαος, 11) Αρσένης Καλλικρατίδας, 12) Σπανός Μιχαήλ.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κα. Λαθούρη Πάργα Μαρία, 3) κ. Πράτσας Ιωάννης, γιατί προτείνουν οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο Β σκέλος για την περιοχή της Συκιάς συγκεκριμένα να μεταφερθούν στον παράπλευρο παλιό επαρχιακό δρόμο. 4) κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης, έχει τις επιφυλάξεις του ως προς το Β σκέλος για την περιοχή της Συκιάς συγκεκριμένα και ως προς το Γ σκέλος προτείνει η δόμηση για τα καταστήματα να είναι όπως είναι οι διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση.

3. Ομόφωνα εγκρίνεται η Τροποποίηση Γραμμής δόμησης στον οικισμό του Πόρτο-Κουφό.

Η Γραμμή δόμησης στα τμήματα του οδικού δικτύου που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια οικισμών χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλη ή οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων ορίζεται σύμφωνα με το Π.Δ. 347 της 25.8/2.9.1993 (ΦΕΚ 146 Α).

Οι αιτιολογικές εκθέσεις των ανωτέρω χωροταξικών ρυθμίσεων που επισυνάπτονται της απόφασης  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 258/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 26/08/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ