Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 15/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
δύο  (22) του μηνός Ιουλίου του έτους
2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00  μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 12646/16-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκατέσσερις (14) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Αναγνωστάρας Γεώργιος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Φάλκος Κωνσταντίνος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Μάντσιος
Βασίλειος


4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Γκιώτης Νικόλαος


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          5)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


6) Σπανός Μιχαήλ                                                       6)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           7)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        8)
Κατσίκης Παναγιώτης


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      9) Τσιάρας
Εμμανουήλ


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                       10)
Πράτσας Ιωάννης


11) Κωστίκας Στυλιανός                                             11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Χαλκιά Άννα                                                        12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Γκαλή Γιαννούλα                                                  13)
Μάλαμα Κυριακή


14) Πράτσας Άγγελος


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος
του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από
την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας
Ιωάννης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως.


 


            Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά τον «Προγραμματισμό
σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου   έτους
2012
» και
ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για
το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός
ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  257/2012


Θέμα: 4βο  εκτός ημ. διατάξεως         


«Προγραμματισμός
σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου   έτους
2012
».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4β) θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


 


Στο ΦΕΚ 85/Α' δημοσιεύθηκε ο
ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». Από τις οικείες
ρυθμίσεις του νόμου αυτού, σε συνδυασμό με τις όμοιες του ν.4057/2012
«Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (54/Α'), προκύπτει το νέο θεσμικό πλαίσιο
που καθορίζει τις περιπτώσεις προσλήψεων που υποβάλλονται για έγκριση στην
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ή τα λοιπά προβλεπόμενα όργανα.


Ειδικότερα, από τις διατάξεις της
παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 προβλέφθηκε ότι για την κίνηση
διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με
σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους
φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 όπως ισχύει (όπου εντάσσονται
και οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις αυτών) απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.


Ωστόσο, με τις διατάξεις του άρθρου
12 του νεώτερου ν.4071/2012, συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού που
προσλαμβάνονται στους ΟΤΑ και στα ΝΠΙΔ της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε
εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση χορήγησης έγκρισης από οποιοδήποτε όργανο (έκτακτο
προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, εργατοτεχνικό προσωπικό έως
πέντε ημερομισθίων μηνιαίως, υδρονομείς άρδευσης, καθώς και προσωπικό με
συμβάσεις δίμηνης το πολύ διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών) είτε υπήχθησαν σε διακριτή διαδικασία έγκρισης
(προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικό ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχοι
έργου των οποίων η αμοιβή προέρχεται αποκλειστικά από αντίτιμο που εισπράττει ο
εργοδότης φορέας από τους ωφελούμενους για την παροχή της συγκεκριμένης
υπηρεσίας).


Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και
την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 28115/12.07.2012 για τον προγραμματισμό και την
έγκριση των προσλήψεων γίνονται δεκτά τα εξής:


1. Δεν απαιτείται έγκριση κανενός οργάνου για τις
εξής περιπτώσεις προσωπικό ορισμένου χρόνου:


– έκτακτο προσωπικό για την
εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία,


– εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε
ημερομισθίων μηνιαίως,


– υδρονομείς άρδευσης,


– προσωπικό με συμβάσεις δίμηνης το
πολύ διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών)


 
δεν απαιτείται ούτε μετά την ισχύ του ν.4057/2012 έγκριση για το
προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού (ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί
συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες κ.λπ.), καθώς εξομοιώνεται από άποψη
συνεπειών με τους μετακλητούς υπαλλήλους.


 


2. Απαιτείται έγκριση των θέσεων μέσω της έκδοσης
ΚΥΑ
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 14 άρθρο 12 ν. 4071/2012 για
τις κάτωθι περιπτώσεις:


-προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα,


– προσωπικό ορισμένου χρόνου ή
συμβασιούχοι έργου των οποίων η αμοιβή προέρχεται αποκλειστικά από αντίτιμο που
εισπράττει ο εργοδότης φορέας από τους ωφελούμενους για την παροχή της
συγκεκριμένης υπηρεσίας. (Σχετ. η ΥΠΕΣ αριθμ. 37/28-5-2012)


 


3. Απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 για τις
κάτωθι περιπτώσεις:


– Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ ή (προκειμένου για
παιδικούς σταθμούς) έντεκα μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών. Εδώ
εντάσσονται και οι συμβάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινοτικών ή λοιπών
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων


– Συμβάσεις μίσθωσης έργου, και


– Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και συμβασιούχοι μίσθωσης έργου αμειβόμενοι αποκλειστικά από
έσοδα προερχόμενα από αντίτιμα που εισπράττει ο φορέας για την παροχή της
συγκεκριμένης υπηρεσίας στους ωφελούμενους (π.χ. δημοτικά ωδεία).


 


Συνεπώς στην παρούσα φάση πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός
για όλες τις κατηγορίες  των περιπτώσεων
2 και 3 εκτός των ανταποδοτικών υπηρεσιών της καθαριότητας, η οποία έχει ήδη
ολοκληρωθεί
. 


 


Όσον αφορά τους φορείς που
υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:


 


•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ
αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)


•Οι ΟΤΑ β' βαθμού (Περιφέρειες,
ΝΠΔΔ αυτών)


•Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης,
τα οποία αποτελούν ΝΠΙΔ του β' βαθμού αυτοδιοίκησης, έπειτα από την ισχύ των
άρθρων 190 και επόμενα του Προγράμματος «Καλλικράτης» (ν.3852/2010 όπως ισχύει)


•Η ΚΕΔΕ και οι ΠΕΔ


•Η ΕΝΠΕ


•Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις,
εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων οι συμβάσεις εγκρίνονται
πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του
ν.4057/2012).


Μία σημαντική μεταβολή που έχει
επέλθει ως προς την αντιμετώπιση των αιτημάτων για τη σύναψη των συμβάσεων
μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών είναι η λήξη της ισχύος των
μεταβατικών διατάξεων του ν.3812/2009, με τις οποίες δινόταν, υπό προϋποθέσεις,
η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έργου ειδικοτήτων αντίστοιχων με προβλεπόμενες
στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας ή τους Κανονισμούς Προσωπικού κ.λπ. των
φορέων.


Ειδικότερα, στις διατάξεις του
άρθρου 40 παρ.4 και 5 του ν.4024/2011 ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται πλέον η
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου: α) για την κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής
υποστήριξης του φορέα, και β) εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή
κανονισμού ή οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των φορέων προβλέπονται οργανικές
θέσεις (κενές ή καλυμμένες) ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες
προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης έργου με φυσικά πρόσωπα.


Με το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. οικ.
28115/12.07.2012
διαφαίνεται ότι καλό είναι να γίνουν δύο ξεχωριστές
αποφάσεις. Η μία για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας
ΙΔΟΧ και η άλλη για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τις συμβάσεις μίσθωσης
έργου
, σύμφωνα
με το ανωτέρω έγγραφο, τ
α αιτήματα των φορέων
πρέπει να περιέλθουν το ΥΠΕΣ το αργότερο έως 20-7-2012, συνοδευόμενα από:


α) απόφαση δημοτικού, περιφερειακού
ή διοικητικού συμβουλίου, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για
τον οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου,


β) βεβαίωση της οικείας οικονομικής
υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό των οικείων φορέων οι σχετικές
πιστώσεις για το τρέχον έτος,


γ) το Παράρτημα Γ της ανωτέρω εγκυκλίου,
συμπληρωμένο


δ) αντίγραφο του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας ή Κανονισμού Προσωπικού του φορέα, ώστε να διαπιστωθεί,
εάν προβλέπονται θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με τις αιτούμενες. Εάν δεν έχει
δημοσιευθεί ο νέος ΟΕΥ, θα ληφθούν υπόψη οι παλαιοί, όπως ενδεχομένως έχουν
τροποποιηθεί επ' αφορμή των διατάξεων του ν.4024/2011. Εφόσον προβλέπονται
τέτοιες θέσεις, τα αιτήματα δεν θα προωθούνται,


ε) προκειμένου για επιχειρήσεις
ΟΤΑ, αναλυτικό πίνακα με τις εγκρίσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
που έλαβαν από την υπηρεσία σας κατά το προηγούμενο έτος, ώστε να διασφαλισθεί
ότι θα τηρηθεί η δέσμευση του άρθρου 11 του ν.3833/2010, όπως ισχύει, για τον
περιορισμό του αριθμού των εγκρίσεων σε ποσοστό 10 % κατ' έτος, σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα.


Αφού διαπιστώσουν οι αποκεντρωμένες
διοικήσεις, έπειτα από τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι πρόκειται για
γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προβαίνουν στη σύνταξη εισηγητικής
έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται, πλήρως και με σαφήνεια, η αναγκαιότητα
χορήγησης της σχετικής έγκρισης.


Τα υπό προώθηση αιτήματα,
συνοδευόμενα από τα προπαρατεθέντα στοιχεία, καθώς και η εισηγητική έκθεση,
διαβιβάζονται από τις υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων συγκεντρωτικά για
όλους τους φορείς, και όχι μεμονωμένα, έως τις 20-7-2012 στο ΑΣΕΠ, για την
εφαρμογή των διατάξεων του ν.3812/2009 όπως ισχύει.


Με βάση τα ανωτέρω οι αρμόδιες
υπηρεσίες μας, συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, προκειμένου να υποβληθούν τα
αιτήματα για τον προγραμματισμό της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου.


Προκειμένου να προχωρήσουμε σε αίτημα
πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έχοντας υπόψη:


Α) την έλλειψη κυρίως εξειδικευμένου
προσωπικού και τις αυξημένες υποχρεώσεις του δήμου μας αφού στο δήμο μας
υπηρετούν σε θέσεις μονίμου προσωπικού
μόνο τέσσερις (4) ΠΕ
κατηγορίας


Δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
(Οικονομικών-Πολιτικός Μηχανικός )


 Δύο
(2) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ  (Λογιστών –
Δομικών Έργων)


 


Β) Το υπ΄αριθμ.Πρωτ.οικ.28115/12.07.2012
έγγραφο του ΥΠΕΣ που έχει σχέση με 
Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού για την κάλυψη εποχικών
αναγκών (Συμβάσεις μίσθωσης έργου, Ορισμένου χρόνου κ.α.)


 


Προτείνουμε να αιτηθούμε το παρακάτω
προσωπικό το οποίο θα στελεχώσει τις υπηρεσίες μας :


Πρόσληψη
προσωπικού με σχέση εργασίας Σύμβαση Μίσθωσης 
Έργου:


 


Για την στελέχωση της Τεχνικής
υπηρεσίας και την αντιμετώπιση των πολλών υποχρεώσεων λόγω του Καλλικράτη  (όταν για όλο το δήμο υπάρχει ένα ΠΕ
Μηχανικός και ΤΕ Δομικών Έργων)


 


1) Ένα άτομο, κατηγορίας ΤΕ
Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής.


2) Ένα άτομο, κατηγορίας ΤΕ
Μηχανολόγων Μηχανικών.


3) Ένα άτομο, κατηγορίας ΤΕ
Αρχιτέκτονα Τοπίου.


4) Ένα άτομο, κατηγορίας ΤΕ
Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.


 


Για την παρακολούθηση
επιδοτούμενων προγραμμάτων και την κατάθεση προτάσεων προγραμμάτων


1) Ένα άτομο κατηγορίας ΠΕ
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και ανάπτυξης


 


Για την παρακολούθηση
προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και ισότητας


1)Ένα άτομο κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών


Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του • τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 865/Β/16-05-2011)


·        
τις
διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012


·        
τις
διατάξεις του άρθρου 12 του νεώτερου ν.4071/2012


·        
Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ.
55/98 και 236/94 όπως ισχύουν)


·        
την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ.
28115/12.07.2012 • τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του
  Δήμου Σιθωνίας έτους 2012.

 • τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών


 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα


 


Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των συμβάσεων μίσθωσης έργου του έτους
2012 συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, ως εξής : • Ένα άτομο (1) κατηγορίας ΤΕ Πολιτικών
  Μηχανικών Έργων Υποδομής

 •  Ένα άτομο (1) κατηγορίας ΠΕ Διεθνών
  Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης

 • Ένα
  άτομο (1) κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 • Ένα
  άτομο (1) κατηγορίας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

 • Ένα
  άτομο (1) κατηγορίας ΤΕ Αρχιτέκτονα Τοπίου

 • Ένα
  άτομο (1) κατηγορίας ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.


 


Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου  κρίνεται απαραίτητο να συναφθούν για τους λόγους
που προαναφέρθηκαν.


Εγκρίνει επίσης τα σχετικά
αιτήματα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου έτους 2012, που
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
.


 


Β.  Οι
συμβάσεις μίσθωσης έργου θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του
προϋπολογισμού έτους 2012 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.


Κ.Α. 02.30.6116


 


Γ. Η παρούσα να
κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 257/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 24/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ