Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 18/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13254/19-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας               1) Σπανός Μιχάηλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                 2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.   3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
4) Λογοτριβή Ελένη                         4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος             6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                 7) Πετρίδης Νικόλαος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος              8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Γιοβανούδας Βαρσάμης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ.Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα.Μάλαμα Κυριακή και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος προσήλθε κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος Κων/νος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά την έναρξη συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος, κ.Πράτσας Ιωάννης, κ.Αναγνωστάρας Γεώργιος, κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος, κ.Παπαστεργίου Αχιλλέας, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης είναι εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Επιστρέφει στην αίθουσα του συμβουλίου ο κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης στην έναρξη του τέταρτου θέματος της ημ.διατάξεως και φεύγει εκτός αίθουσας ο κ.Πράτσας Άγγελος. Επιστρέφουν στην αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ένατου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης επιστρέφει στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ενδέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  257/2011
Θέμα: 10ο    
«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή φράγματος νερού στη θέση Πριόνια Δ.Κ.Αγ.Νικολάου»».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο (10ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:  
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 55/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, εγκρίθηκε το από 10/05/2011 πρακτικό του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή φράγματος νερού στη θέση Πρϊόνια Δ.Κ. Αγ. Νικολάου».
Μειοδότης του διαγωνισμού και εν συνεχεία ανάδοχος του προαναφερόμενου έργου αναδείχθηκε Άγγελος Σαμαράς του Στεφάνου, με τον οποίο ο Δήμος υπέγραψε το υπ’ αριθμ. 8294/03.06.2011 εργολαβικό συμφωνητικό, ποσού εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ και δέκα λεπτά (61.925,10€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2011 τεχνική μελέτη. Με την ολοκλήρωση του έργου έγινε η τελική επιμέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών και εν συνεχεία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε ο 1ος (και τελικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ), για την τακτοποίηση τους.
Ο παρόν 1ος ΑΠΕ κλείνει στις εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τρία  ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (61.923.29€), παρουσιάζει δηλαδή μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά ένα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (1,81€).
Ο προαναφερόμενες Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, τίθεται προς έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή,  σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του ανωτέρω ΑΠΕ.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία και τον ανωτέρω Α.Π.Ε.,


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή φράγματος νερού στη θέση Πριόνια Δ.Κ.Αγ.Νικολάου», αρ. 3/2011 τεχνική μελέτη, με ανάδοχο τον Άγγελο Σαμαρά του Στεφάνου, ο οποίος κλείνει στις εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τρία  ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (61.923.29€), παρουσιάζει δηλαδή μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά ένα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (1,81€).


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:1) Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) Παπαλεξης Κων/νος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Κωστίκας Στυλιανός, 5) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 6) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Κατσίκης Παναγιώτης, 9) Πράτσας Άγγελος, 10) Μάλαμα Κυριακή, 11) Γκιώτης Νικόλαος, 12) Αρσένης Καλλικρατίδας, 13) Σπανός Μιχαήλ, 14) Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ.Αγίου Νικολάου.
Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης,, ο οποίος δεν ψηφίζει διότι δεν έγινε η εργασία όπως έπρεπε να γίνει, με αποτέλεσμα να μειωθεί το νερό, έπρεπε να γίνουν σωστές εργασίες ώστε να αυξηθεί το νερό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 257/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 26/08/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ