Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 15/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
δύο  (22) του μηνός Ιουλίου του έτους
2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00  μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 12646/16-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκατέσσερις (14) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Αναγνωστάρας Γεώργιος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Φάλκος Κωνσταντίνος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Μάντσιος
Βασίλειος


4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Γκιώτης Νικόλαος


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          5)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


6) Σπανός Μιχαήλ                                                       6)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           7)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        8)
Κατσίκης Παναγιώτης


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      9) Τσιάρας
Εμμανουήλ


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                       10)
Πράτσας Ιωάννης


11) Κωστίκας Στυλιανός                                             11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Χαλκιά Άννα                                                        12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Γκαλή Γιαννούλα                                                  13)
Μάλαμα Κυριακή


14) Πράτσας Άγγελος


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος
του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από
την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας
Ιωάννης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως.


            Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά τον «Προγραμματισμό
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  έτους 2012
»και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα
ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως
κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  256/2012


Θέμα: 4αο  εκτός ημ. διατάξεως         


«Προγραμματισμός
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  έτους 2012».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4αo) θέμα εκτός της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


 


Στο ΦΕΚ 85/Α' δημοσιεύθηκε ο ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». Από τις οικείες ρυθμίσεις του νόμου αυτού, σε συνδυασμό με
τις όμοιες του ν.4057/2012 «Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (54/Α'), προκύπτει
το νέο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις περιπτώσεις προσλήψεων που υποβάλλονται
για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ή τα λοιπά προβλεπόμενα
όργανα.


Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου
του ν.4057/2012 προβλέφθηκε ότι για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή
διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή
μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14
του ν.2190/1994 όπως ισχύει (όπου εντάσσονται και οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις
αυτών) απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.


Ωστόσο, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νεώτερου
ν.4071/2012, συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού που προσλαμβάνονται στους ΟΤΑ
και στα ΝΠΙΔ της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση
χορήγησης έγκρισης από οποιοδήποτε όργανο (έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση
έργων με αυτεπιστασία, εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε ημερομισθίων μηνιαίως,
υδρονομείς άρδευσης, καθώς και προσωπικό με συμβάσεις δίμηνης το πολύ
διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών)
είτε υπήχθησαν σε διακριτή διαδικασία έγκρισης (προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και
προσωπικό ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχοι έργου των οποίων η αμοιβή προέρχεται
αποκλειστικά από αντίτιμο που εισπράττει ο εργοδότης φορέας από τους
ωφελούμενους για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας).


Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και
την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 28115/12.07.2012 για τον προγραμματισμό και την
έγκριση των προσλήψεων γίνονται δεκτά τα εξής:


1. Δεν απαιτείται έγκριση κανενός οργάνου για τις
εξής περιπτώσεις προσωπικό ορισμένου χρόνου:


– έκτακτο προσωπικό για την
εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία,


– εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε
ημερομισθίων μηνιαίως,


– υδρονομείς άρδευσης,


– προσωπικό με συμβάσεις δίμηνης το
πολύ διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών)


 
δεν απαιτείται ούτε μετά την ισχύ του ν.4057/2012 έγκριση για το
προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού (ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί
συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες κ.λπ.), καθώς εξομοιώνεται από άποψη
συνεπειών με τους μετακλητούς υπαλλήλους.


 


2. Απαιτείται έγκριση των θέσεων μέσω της έκδοσης
ΚΥΑ
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 14 άρθρο 12 ν. 4071/2012 για
τις κάτωθι περιπτώσεις:


-προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα,


– προσωπικό ορισμένου χρόνου ή
συμβασιούχοι έργου των οποίων η αμοιβή προέρχεται αποκλειστικά από αντίτιμο που
εισπράττει ο εργοδότης φορέας από τους ωφελούμενους για την παροχή της
συγκεκριμένης υπηρεσίας. (Σχετ. η ΥΠΕΣ αριθμ. 37/28-5-2012)


 


3. Απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 για τις
κάτωθι περιπτώσεις:


– Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ ή (προκειμένου για
παιδικούς σταθμούς) έντεκα μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών. Εδώ
εντάσσονται και οι συμβάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινοτικών ή λοιπών
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων


– Συμβάσεις μίσθωσης έργου, και


– Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και συμβασιούχοι μίσθωσης έργου αμειβόμενοι αποκλειστικά από
έσοδα προερχόμενα από αντίτιμα που εισπράττει ο φορέας για την παροχή της
συγκεκριμένης υπηρεσίας στους ωφελούμενους (π.χ. δημοτικά ωδεία).


 


Συνεπώς στην παρούσα φάση πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός
για όλες τις κατηγορίες  των περιπτώσεων
2 και 3 εκτός των ανταποδοτικών υπηρεσιών της καθαριότητας, η οποία έχει ήδη
ολοκληρωθεί
. 


 


Όσον αφορά τους φορείς που
υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:


 


•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ
αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)


•Οι ΟΤΑ β' βαθμού (Περιφέρειες,
ΝΠΔΔ αυτών)


•Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης,
τα οποία αποτελούν ΝΠΙΔ του β' βαθμού αυτοδιοίκησης, έπειτα από την ισχύ των
άρθρων 190 και επόμενα του Προγράμματος «Καλλικράτης» (ν.3852/2010 όπως ισχύει)


•Η ΚΕΔΕ και οι ΠΕΔ


•Η ΕΝΠΕ


•Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις,
εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων οι συμβάσεις εγκρίνονται
πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του
ν.4057/2012).


 


Για το προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, τ
α αιτήματα των φορέων πρέπει να περιέλθουν το ΥΠΕΣ το
αργότερο έως 20-7-2012, συνοδευμένα από:


α) απόφαση δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου
(ανάλογα αν πρόκειται για δήμο, Περιφέρεια, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
σύνδεσμο κ.λ.π.), με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο
απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και
ειδικότητα,


β) αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, εφόσον
πρόκειται για ΟΤΑ α' βαθμού, στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις
του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ
(ν.3584/2007). Εάν δεν έχει δημοσιευθεί ο νέος ΟΕΥ, θα ληφθούν υπόψη οι
παλαιοί, όπως ενδεχομένως έχουν τροποποιηθεί επ' αφορμή των διατάξεων του
ν.4024/2011,


γ) βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον
έτος,


δ) το Παράρτημα Β της εγκυκλίου, συμπληρωμένο. Η ορθή και
επιμελής συμπλήρωση του παραρτήματος κρίνεται επιβεβλημένη, αφού από αυτή
προκύπτει, εάν πρόκειται για εποχιακές ή άλλες περιοδικές ή πρόσκαιρες ανάγκες
ή τις ανάγκες σε προσωπικό για προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται ή
επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς,


ε) προκειμένου για επιχειρήσεις ΟΤΑ, αναλυτικό πίνακα με τις
εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που
έλαβαν από την υπηρεσία σας κατά το προηγούμενο έτος, προκειμένου να τηρηθεί η
δέσμευση του άρθρου 11 ν.3833/2010 όπως ισχύει περί περιορισμού του αριθμού των
εγκρίσεων σε ποσοστό 10 % κατ' έτος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα,


στ) Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων θα καλύψουν
εποχικές ανάγκες, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009 είναι απαραίτητο
οι φορείς να αποστέλλουν αίτημα παροχής γνωμοδότησης για πλήρωση θέσεων
εποχικών αναγκών προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών,
ύστερα από γνώμη του ΑΣΕΠ. Το σχετικό υπόδειγμα διατίθεται στην ιστοσελίδα του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr ), στη διαδρομή:
Συμβάσεις/ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)-Εποχικό/Υποδείγματα ανακοινώσεων/Αίτημα
χορήγησης γνωμοδότησης εποχικού προσωπικού, και θα πρέπει να αποστέλλεται στο
ΥΠΕΣ και ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d.olo@ypes.gr .


Εν συνεχεία, αφού διαπιστωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες
των αποκεντρωμένων διοικήσεων, έπειτα από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι
πρόκειται πράγματι για ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν μόνο με την πρόσληψη
τέτοιου προσωπικού, οι αποκεντρωμένες προβαίνουν στη σύνταξη εισηγητικής
έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται, πλήρως και με σαφήνεια, η αναγκαιότητα της
έγκρισης. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη
τέτοιων συμβάσεων, δεν θα προωθούνται τα σχετικά αιτήματα.


Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευμένα από τα προπαρατεθέντα
στοιχεία, καθώς και την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, διαβιβάζονται συγκεντρωτικά για όλους τους φορείς, και όχι
μεμονωμένα, στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών.


Με βάση τα ανωτέρω οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, συνέταξαν
τους σχετικούς πίνακες, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για την πρόσληψη
προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ.


Προκειμένου να
προχωρήσουμε σε αίτημα πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου και έχοντας υπόψη:


Α) την έλλειψη
κυρίως εξειδικευμένου προσωπικού και τις αυξημένες υποχρεώσεις του δήμου μας
αφού στο δήμο μας υπηρετούν σε θέσεις μονίμου προσωπικού μόνο τέσσερις (4) ΠΕ κατηγορίας


Δύο (2)
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ (Οικονομικών-Πολιτικός Μηχανικός )


 Δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ  (Λογιστών – Δομικών Έργων)


Β) Το
υπ΄αριθμ.Πρωτ.οικ.28115/12.07.2012 έγγραφο του ΥΠΕΣ που έχει σχέση με  Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού
για την κάλυψη εποχικών αναγκών (Συμβάσεις μίσθωσης έργου, Ορισμένου χρόνου
κ.α.)


Προτείνουμε να
αιτηθούμε το παρακάτω προσωπικό το οποίο θα στελεχώσει τις υπηρεσίες μας :


Α) Πρόσληψη
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου:


1)  Ένα άτομο κατηγορίας ΤΕ Λογιστών για την
στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών.


2)  Ένα άτομο κατηγορίας ΔΕ Διοικητικό για την
στελέχωση των  διοικητικών υπηρεσιών.


3)  Ένα άτομο κατηγορίας ΠΕ Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και ανάπτυξης για την παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων και την
κατάθεση προτάσεων προγραμμάτων.


 


Το Δ.Σ.
αφού έλαβε υπόψη του • τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας (ΦΕΚ 865/Β/16-05-2011)


·        
την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010


·        
τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και
ιδίως του άρθρου 21 • την παρ 8 του άρθρου 49
  του ν. 3943/2011


·        
τις
διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012


·        
τις
διατάξεις του άρθρου 12 του νεώτερου ν.4071/2012


·        
Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ.
55/98 και 236/94 όπως ισχύουν)


·        
τις
διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


·        
την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ.
28115/12.07.2012 • τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του
  Δήμου Σιθωνίας  έτους 2012.

 • τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών


 


 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα


 


Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2012 για τις
κάτωθι κατηγορίες προσωπικού συνολικού
αριθμού τριών (3) ατόμων, με σχέση
μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου έως οχτώ μήνες ανάλογα με τις ανάγκες
,
ως εξής : • Ένα άτομο (1) ΠΕ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
  Ανάπτυξης

 • Ένα
  άτομο (1) ΤΕ Λογιστών

 • Ένα
  άτομο (1) ΔΕ Διοικητικό


 


Εγκρίνει επίσης τους σχετικούς πίνακες
προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2012, που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.


 


Κρίνεται άκρως απαραίτητη η
πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.


 


Β.  Οι
προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2012
του σκέλους των εξόδων του Δήμου.


Κ.Α. 02.10.6041.0001, Κ.Α. 02.10.6054.001.


 


Γ. Η παρούσα να
κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. Εξουσιοδοτεί τον κ.
Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη
για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και έπειτα από τη σχετική
έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/06.


 


 


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 256/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 24/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ